Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003

Kazalo

3668. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, stran 11440.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka
v pnevmatikah
1. člen
V pravilniku o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Uradni list RS, št. 15/02) se besedilo 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»Spremembe kazanja izmerjenega tlaka, pri temperaturah, ki so izven referenčnega temperaturnega območja, vendar med 0 °C in +35 °C, ne smejo presegati vrednosti:
– 0,1% od 4 bar na stopinjo C, pri merjenem tlaku p(m) ≤ 4 bar,
– 0,05% od 10 bar na stopinjo C, pri merjenem tlaku 4 bar p(m) ≤ 10 bar,
– 0,05% od zgornje vrednosti skale na stopinjo C, pri merjenem tlaku p(m )> 10 bar.«
2. člen
Prvi in drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasita:
»Razlika v kazanju istega tlaka pri merjenju v naraščajoči in padajoči smeri predstavlja histerezni pogrešek. Histerezni pogrešek pri konstantni temperaturi znotraj referenčnega temperaturnega območja ne sme preseči absolutne vrednosti največjega dopustnega pogreška iz 10. člena tega pravilnika.
Ugotavljanje histereznega pogreška se izvaja pri merilnikih, pri katerih izvedba to omogoča. Padajoče vrednosti tlaka se odbirajo potem, ko je bil merilnik za 20 minut izpostavljen tlaku, enakemu zgornji vrednosti merilnega območja.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-20/03
Ljubljana, dne 17. julija 2003.
EVA 2003-3311-0168
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport