Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003

Kazalo

3675. Sklep o razglasitvi spomeniškega območja Urh pri Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 11538.

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 16. 6. 2003 sprejel
S K L E P
o razglasitvi spomeniškega območja
Urh pri Ljubljani za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine:
– Ljubljana – Spomeniško območje Urh (EŠD 101).
Enota se z namenom, da se ohrani kulturno in zgodovinsko izročilo ter likovne posebnosti spomenika razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena:
Spomeniško območje Urh pri Ljubljani je spomenik spomina na žrtve pobojev v času od oktobra 1943 do maja 1944. Celostna podoba ambientalne rešitve območja je izvedena po načrtih arhitekta Borisa Kobeta. Kiparski del spomenika je delo Karla Putriha in Zdenka Kalina, 1948/51. Spomenik je bil odkrit leta 1955.
3. člen
Spomenik obsega parcele št. 1317/2, 1318/2, 1326/2, 1327/3, 1332/4, 1334/1, 1334/2, 1335, 1336/1, 1336/2, 1336/3, 1336/4, 1336/5, 1337, 1338/2, 1348/2, 1349/2, 1357/2, 1357/4, 1358/1 (del), 1358/2, 1370/3, 1370/4, 1579/1 (del), 1807 (del), 1943/1(del), 1944, vse k.o. Dobrunje.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu 1:1000 in na topografski karti v merilu 1:5000.
Karti sta kot prilogi sestavni del tega sklepa.
Izvirnika kart hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
Zavarovano območje je namenjeno trajni ohranitvi kulturnih in zgodovinskih vrednot kulturnega spomenika ter učno-predstavitvenem delu.
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot v celoti ter njihovi izvirni celostni ambientalni rešitvi;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v območju spomenika ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo, ter nosilcev reklam znotraj območja spomenika, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri zavod;
– prepoved vožnje z motornimi vozili znotraj zaščitenega območja, razen za potrebe vzdrževanja in raziskovanja;
– prepoved odstranjevanja in spreminjanja vegetacije, odstranjevanja zemlje, ruše ali kamninske podlage, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri zavod.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik ali njegove dele je potrebno pridobiti predhodne pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.
6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odloku o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za kulturno-zgodovinske spomenike (Uradni list SRS, št. 34/84 in 41/85) tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega sklepa.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-38/02-24
Ljubljana, dne 16. junija 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.