Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003

Kazalo

3676. Sklep o razglasitvi Gramozne jame v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 11541.

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 16. 6. 2003 sprejel
S K L E P
o razglasitvi Gramozne jame v Ljubljani
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine:
– Ljubljana – Gramozna jama (EŠD 342).
Enota se z namenom, da se ohrani kulturno in zgodovinsko izročilo ter likovne posebnosti spomenika razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena:
Spomeniški kompleks Gramozna jama v Ljubljani je izjemen memorialni kompleks, ki s kamnitim obeliskom (Vinko Glanz, 1957) označuje mesto, kjer je bilo v letih 1942-1944 ustreljenih stoenainštirideset talcev. Ureditev krožnih poti, stekajočih se v osrednjo pot, ki vodi do skulpture talca (Boris Kalin), je likovno in prostorsko izjemna rešitev.
3. člen
Spomenik obsega parcele št. 543/4, 565/2, 565/4, 829/11 (del), k.o. Brinje I.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu 1:1000 in na topografski karti v merilu 1:5000.
Vplivno območje spomenika je vrisano na topografski karti v merilu 1:5000.
Karti sta kot prilogi sestavni del tega sklepa.
Izvirnika kart hrani Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
Zavarovano območje je namenjeno trajni ohranitvi kulturnih in zgodovinskih vrednot, povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika ter učno predstavitvenem delu.
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, zgodovinskih in krajinskih vrednot v celoti in izvirnosti memorialne ureditve kompleksa;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v območju spomenika ohranjanju, vzdrževanju in obnavljanju varovanih spomeniških lastnosti;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo, ter nosilcev reklam znotraj območja spomenika, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri zavod;
– prepoved vožnje z motornimi vozili znotraj zaščitenega območja, razen za potrebe vzdrževanja in raziskovanja;
– prepoved odstranjevanja in spreminjanja vegetacije, odstranjevanja zemlje, ruše ali kamninske podlage, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri zavod.
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje nezazidljivosti vplivnega območja.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele in njegovo vplivno območje je potrebno pridobiti predhodne pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja zavoda.
6. člen
Mestna uprava mestne občine Ljubljana mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu za spomenik v skladu z zakonom.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati v odloku o razglasitvi spomenikov revolucionarnega gibanja in narodnoosvobodilne vojne za zgodovinske spomenike (Uradni list SRS, št. 31/85) tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega sklepa.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 626-38/02-25
Ljubljana, dne 16. junija 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.