Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

739. Odlok o pomilostitvi

MINISTRSTVA

740. Pravilnik o vsebini dokumenta, ki ga izda izvršitelj o prodaji premičnine
741. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 2002
742. Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
743. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa atipične kokošje kuge
744. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah, za katere je od 16. 3. 2002 do 10. 2. 2003 prenehalo veljati dovoljenje za promet
745. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 1. 10. 2002 do 10. 2. 2003 izdano dovoljenje za promet

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

746. Sklep o spremembah sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
747. Poročilo o prodaji 3. serije igre Petica
748. Poročilo o prodaji 20. serije igre Hitra srečka

OBČINE

Bled

749. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parcelah 1185/5, 1185/6, 1185/7, 1185/8 k.o. Želeče

Brežice

750. Odlok o razglasitvi Cerkve Žalostne matere božje v Bušeči vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena
751. Odlok o razglasitvi Banove domačije v Artičah za kulturni spomenik lokalnega pomena
752. Odlok o razglasitvi zidanice v šolskem vinogradu na Bizeljskem za kulturni spomenik lokalnega pomena
753. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko Hrastina v Brežicah
754. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2003
755. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za spremembo zasnove varstva kulturne in naravne dediščine Občine Brežice - dopolnitev 2003/1

Celje

756. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 2003
757. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta POLULE - območje šolskega kompleksa
758. Program priprave ureditvenega načrta Center za ravnanje z odpadki Celje - CERO

Cerkvenjak

759. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2002
760. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Zrnje
761. Odlok o načinu sestave seznama upravičencev in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cerkvenjak
762. Poslovnik Nadzornega odbora občine Cerkvenjak
763. Sklep o določitvi cene programov storitev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu - Vrtec Cerkvenjak
764. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Cerkvenjak
765. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cerkvenjak
766. Pravila za volitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Črna na Koroškem

767. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Črna na Koroškem

Divača

768. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača

Dobrna

769. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2003

Grad

770. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Grad
771. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad

Grosuplje

772. Razpis nadomestnih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Grosuplje

Ilirska Bistrica

773. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za Obrtno industrijsko cono Trnovo v Ilirski Bistrici (sprememba 2003)
774. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - dopolnjen 2003 - Vetrna elektrarna Volovja reber
775. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za Obrtno industrijsko cono Trnovo v Ilirski Bistrici - sprememb in dopolnitev programa priprave

Komen

776. Sklep Občinskega sveta občine Komen o soglasju s predlogom cene za storitev osebne pomoči za leto 2003
777. Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Komen

Kranj

778. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja

Lenart

779. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
780. Sklep o prenehanju proračunskega sklada

Lendava

781. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za območje Industrijska cona v Lendavi
782. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Lendava za leto 2003
783. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lendava za leto 2003

Litija

784. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003

Ljutomer

785. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu kopališča Moravci v Slovenskih goricah
786. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu centralne čistilne naprave Ljutomer
787. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer
788. Sklep o imenovanju Volilne komisije občine Ljutomer
789. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Ljutomer

Nazarje

790. Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 2003
791. Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 2004

Novo mesto

792. Rebalans proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2003

Pivka

793. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Pivka
794. Sklep Občinskega sveta občine Pivka o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka za leto 2003

Puconci

814. Odlok o oskrbi s pitno vodo

Ravne na Koroškem

795. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
796. Sklep Občinskega sveta občine Ravne na Koroškem, o sprejetju sklepa o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
797. Sklep Občinskega sveta občine Ravne na Koroškem o sprejetju sklepa o določitvi cen programov v Javnem vrtcu Ravne na Koroškem

Razkrižje

798. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Razkrižje

Rogašovci

799. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Rogašovci
800. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Rogašovci prešel na naslednjega kandidata

Slovenske Konjice

801. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2003

Sodražica

802. Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica
803. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sodražica

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

804. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Škocjan

805. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Škocjan

Škofljica

806. Odlok št. 2 (za morfološke enote 1A, 2A, 2B) o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica in odloka št. 1 o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica

Veržej

807. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej

Vitanje

808. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

Žalec

809. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec
810. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003
811. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
812. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
813. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških klubov
AAA Zlata odličnost