Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003

Kazalo

806. Odlok št. 2 (za morfološke enote 1A, 2A, 2B) o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica in odloka št. 1 o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica, stran 2546.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 47/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 7. in 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) in programa priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in in programskih zasnov VS 9/10 Škofljica (Uradno glasilo Občine Škofljica št. 13/00) je Občinski svet občine Škofljica na 2. seji dne 28. 1. 2003 sprejel
O D L O K
št. 2 (za morfološke enote 1A, 2A, 2B,) o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica in odloka št. 1 o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica
1. člen
V 1. členu odloka št.1 se na koncu odstavka doda besedilo: ter spremembe in dopolnitve odloka št. 2, ki jih je izdelal Projektivni Atelje – Arhing pod številko 40/02 v juniju 2002 (osnutek) in na osnovi stališč do pripomb in predlogov dopolnil v mesecu oktobru istega leta 2002.
S tem odlokom št. 2 se spremeni in dopolni odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica (Uradni list SRS, št. 18/87 – v nadaljnjem besedilu: odlok) in odlok št. 1 o spremembah in dopolnitvah istega odloka (Uradni list RS, št. 35/01 – v nadaljnjem besedilu: odlok 1).
2. člen
V 2. členu odloka št. 1 se doda naslednje besedilo:
Nove spremembe in dopolnitve se nanašajo na preoblikovanje morfoloških enot 1A, 2B in obstoječo gradnjo 2A, vključno s pripadajočo prometno in komunalno infrastrukturo.
Sestavni del odloka je tekstualna utemeljitev posegov z numeričnimi podatki in grafične priloge v merilu 1:1000 za tangirane morfološke enote, in sicer:
– Izsek iz plana,
– Mapna kopija,
– Geodetska situacija,
– Tangirane morfološke enote,
– Ureditvena situacija z zelenimi površinami,
– Funkcionalne in oblikovalske rešitve,
– Prometna situacija,
– Zbirna karta komunalnih vodov,
– Ukrepi za varsvo pred požarom,
– Nova parcelacija z elementi za zakoličenje in višinska regulacija.
3. člen
V 8. členu odloka št.1 se 1. točka besedila spremeni tako, da se glasi:
maks. gabarit stanovanjskih objektov 1. niza je P+2N+1M (viš. slemena: 12,50 m s toleranco ± 0,30),
maks. gabarit stanovanjskih objektov 2. niza je P+2N+1M (viš. slemena: 12,50 m s toleranco ± 0,30),
maks gabarit stanovanjskih objektov 3. niza je P+3N+1M (viš. slemena: 15,50 m s toleranco ± 0,30),
Kota pritličja je definirana v karti »Nova parcelacija z elementi za zakoličbo in višinska regulacija«. Streha je dvokapnica, naklona od 25° do 30°. Smer slemena se določi v grafični prilogi – »Ureditvena situacija z zelenimi površinami«.
V 2. točki se pika spremeni v vejico in doda besedilo »ki so pokrita«.
V 4. točki se na koncu stavka doda »max. št. stanovanj je 183«.
V 5. točki se na koncu stavka doda »potrebno število parkirnih mest je 329, od tega 133 pokritih.
Na koncu za 10. točko se doda besedilo:
Pogoji za gradnjo v morfološki enoti 2B:
Predvidena je organizirana gradnja 6 skupin vrstnih objektov, katerih niz je sestavljen iz min. dveh objektov.
a) tip H1 – 18 kom po 110 m2 – P+1N, dim.: 6 m x 9 m s toleranco po širini niza ±1 m
b) tip H2 – 9 kom po 125 m2 – P+1N, dim.: 8,4 m x 7,5 m s toleranco po širini niza ±1m
c) tip H3 – 8 kom po 135 m2 – P+1N, dim.: 9 m x 7,5 m s toleranco po po širini niza ±1 m
d) tip H4 – 5 kom po 190 m2 – K+P+1N, dim.: 8,5 m x 7,5 m s toleranco po širini niza ±1 m
e) tip H5 – 10 kom – K+P+N brez kolenčnega zidu ali K+P+M z višino kolenčnega zidu 1,40 m
f) tip H5/1 – 8 kom – K+P+N brez kolenčnega zidu ali K+P+M z višino kolenčnega zidu 1,40 m.
Zazidalna površina ene etaže je 85 m2 pri H5 in 63 m2 pri H5/1 s toleranco ± 10%
Kjer so objekti podkleteni in ni predviden uvoz v garažo, se mora vidni del kleti vsaj do polovice zasuti.
Naklon strešin pri vseh je 25° do 30°.
Za vsako hišo se predvidi dvoje zunanjih parkirišč ter garaža izven objekta, razen pri objektih H4 in v objektih H5/1, kjer je ta v kleti objekta. Kot garažna mesta se štejejo tudi predvidena pokrita parkirišča in znašajo skupaj po 3PM na vsako hišo.
Odmik objektov tipa H5 od sosednjih parcelnih meja je min. 4m, če se z mejaši investitor ne dogovori drugače.
Skupina objektov v enem nizu mora imeti enaka oblikovna in gabaritna izhodišča ter naklon streh.
4. člen
Besedilo 12. člena odloka se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
V območju cone 1A se predvidi trgovina P+1N v velikosti 23m x 9,5m s toleranco ± 1 m. Streha je ravna z možnostjo umestitve dvokapnega svetlobnika po sredini.
5. člen
Besedilo 16. člena odloka se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
Pogoji za ureditev zelenih površin:
V morfološki enoti 1A je obvezno zasaditi drevje ob parkirnih površinah, javnih peš poteh, otroškem igrišču in na javnih zelenicah zlasti v pasu med cesto in vodo. Enako velja za skupne oziroma javne površine v coni B in 2A/1.
V sklopu zunanje ureditve je potrebno vse peš poti opremiti z javno razsvetljavo, postaviti klopi, koše za smeti, stojala za kolesa, reklamne panoje in panoje za obvestila. Ureditev zelenih površin je prikazana v grafični prilogi: »Ureditvena situacija z zelenimi površinami«.
6. člen
Besedilo 17. člena odloka se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
Pogoji za oblikovanje otroških igrišč:
V morfološki enoti 1A in 2B se mora urediti otroška igrišča z igrali za predšolske otroke in športna igrišča s predpisanim skupnim normativom 9 m2 na otroka, oziroma mora skupna površina vseh igrišč v teh morfoloških enotah znašati 2169 m2.
7. člen
Besedilo 18. člena odloka se za točko 3. »Pomožni objekti«, nadomesti z naslednjim besedilom:
»se izvajajo v skladu z odlokom o določitvi pomožnih objektov v Občini Škofljica«.
8. člen
Besedilo 14. člena odloka št.1 se dopolni z naslednjim besedilom:
Izhodišče za prometno ureditev tangiranih morfoloških enot je idejna zasnova ureditve cest in prometa, ki jo je izdelalo podjetje Projektivni atelje Nizke gradnje pod št. 3/09-01. Za normalno funkcioniranje krožnega prometa je pri izdelavi glavnih projektov potrebno upoštevati tudi rekonstrukcijo dela Primičeva ceste v dvopasovno cesto širine 5,50m do mostu čez Škofeljščico kjer se naveže na zbirno cesto, kar je razvidno tudi iz grafične priloge prometne ureditve. Glavna dovozna cesta se lahko realizira fazno, vendar v celoti za posamezno morfološko enoto. Priključek na državno cesto je obstoječ, ki ga je potrebno rekonstruirati.
9. člen
Besedilo 21. člena odloka se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
Elektroomrežje
Za predvideno zazidavo je potrebno prestaviti daljnovod, ki prečka območje in zgraditi novo TP. Izhodišče za nadaljnje načrtovanje elektroomrežja je idejni projekt, ki ga je izdelal Vojko Vabšek s.p. pod št. 703-02/02.
10. člen
Besedilo drugega odstavka 15. člena odloka št. 1 se dopolni z naslednjim besedilom:
Izhodišče za plinifikacijo tangiranih morfoloških enot je idejna programska rešitev plinovodnega omrežja, ki jo je izdelalo podjetje Energetika Ljubljana pod št. R-75-P/5.
V primeru zamude pri gradnji nove plinovodne povezave, med osrednjim sistemom oskrbe s plinom v MOL in območjem Škofljice, se predvideno plinovodno omrežje začasno priključi na utekočinjen naftni plin, shranjen v cisternah.
11. člen
V 16. členu odloka št. 1 se zadnja beseda oziroma številka nadomesti s številko »2124 V, kjer je obdelano tudi hidrantno omrežje.
12. člen
V 17. členu odloka št.1 se zadnja beseda oziroma številka nadomesti s številko »2796 K«
13. člen
Besedilo 25. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
Telefon in CaTV
Izhodišče za novo telefonsko omrežje in CaTV kanalizacijo tangiranih morfoloških enot je idejni projekt, ki ga je izdelal Vojko Vabšek s.p. pod št. 704-02/02.
14. člen
Besedilo 26. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
Javna razsvetljava
Izhodišče za načrtovanje javne razsvetljave v tangiranih morfoloških enotah je idejni projekt, ki ga je izdelalo podjetje JRS d.d. pod št. 02-30-1560/1735.
Javna higiena
Za zbiranje odpadkov so predvidena odjemna mesta, ki morajo biti urejena v skladu s pravilnikom o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu za določanje velikosti in števila posod za zbiranje komunalnih odpadkov (Uradni list SRS, št. 40/86).
15. člen
Za 26. členom se dodata dva nova člena z naslednjim besedilom:
26.a člen
Ob regulirani strugi Škofeljščice je ohraniti nepozidan 10 m pas vzdolž obeh brežin. Znotraj tega pasu je predvideti primerno zasaditev, ki bo omogočala dostop do struge v času vzdrževanja. Poti in ceste morajo biti v taki odaljenosti, da ne bo prišlo do poškodb brežine. Brežine Škofeljščice se dodatno ne utrjujejo.
Vsi objekti ter vsa prometna infrastruktura morajo biti dvignjeni nad gladino stoletne vode Škofeljščice za minimalno 50 cm.
26.b člen
Območje obdelovanih morfoloških enot spada po razvrstitvi o dovoljeni stopnji hrupa v 3. območje.
16. člen
Besedilo 27. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
V 1. etapi se v morfološki enoti 1A zgradi celotna komunalna in prometna infrastruktura do priključkov na obstoječo cesto in komunalne vode. Zaradi povečanja priključnih kapacitet je potrebno zgraditi primarni kanalizacijski zbiralnik Škofljica – Lavrica – Rudnik oziroma ustrezno povečati obstoječo ČN na Škofljici, kar mora biti časovno usklajeno s predvideno gradnjo kanalizacijskega omrežja. Vzporedno se izvaja blokovna gradnja.
V 2. etapi v morfološki enoti 2B se zgradi komunalna in prometna infrastruktura preostalega dela, namenjenega organizirani individualni gradnji. Vzporedno se izvaja postopna organizirana izgradnja posameznih nizov v coni 2B.
Gradnja blokov v coni 1A in vrstnih objektov v coni 2B lahko v eni fazi poteka tudi vzporedno, če so takšni ekonomski pokazatelji.
17. člen
Drugi, tretji, četrti in peti odstavek 29. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
Za ostalo načrtovano gradnjo je potrebna izgradnja nove TP, kot je predvideno v idejnem projektu.
V prvi fazi je pred prestavitvijo VN daljnovoda mogoče začeti z gradnjo v morfološki enoti 1A in deloma v morfološki enoti 2B.
18. člen
30. člen odloka se črta.
19. člen
Besedilo 32. člena odloka se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
Po zaključku posamezne gradbene celote je potrebno urediti tudi okolico objektov s predvidenimi peš potmi ter igrišči oziroma parkovnimi površinami.
20. člen
33. člen odloka se črta.
21. člen
Besedilu 18. člena odloka št. 1 se za besedami »šole in vrtca« doda besedilo, »ter morfoloških enot 1A, 2B in 2A«.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503/01/03
Škofljica, dne 7. februarja 2003.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost