Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003

Kazalo

740. Pravilnik o vsebini dokumenta, ki ga izda izvršitelj o prodaji premičnine, stran 2465.

Na podlagi tretjega odstavka 96. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 11/01 in 75/02) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o vsebini dokumenta, ki ga izda izvršitelj o prodaji premičnine
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino dokumenta, ki ga izda izvršitelj pri prodaji v izvršbi na premičnine za izterjavo denarne terjatve.
2. člen
(1) V dokumentu, ki ga izvršitelj izda o prodaji premičnine, morajo biti razvidni naslednji podatki:
– kraj in datum izdaje dokumenta ter zaporedna številka zadeve, pod katero se vodi pri izvršitelju;
– ime, priimek in sedež izvršitelja, ki je opravil prodajo ter njegova davčna številka;
– ime, priimek in stalno prebivališče dolžnika, če gre za pravno osebo pa firma oziroma ime in sedež pravne osebe, ter davčna številka, če je dolžnik davčni zavezanec;
– ime, priimek in stalno prebivališče kupca, če gre za pravno osebo pa firma oziroma ime in sedež pravne osebe, ter davčna številka, če je kupec davčni zavezanec;
– datum, ko je bila opravljena prodaja;
– podatki o vrsti in količini prodanih premičnin;
– cena premičnin in vrednost premičnin brez DDV;
– stopnja oziroma stopnji DDV in znesek DDV po različnih stopnjah, če je dolžnik registriran za obračunavanje DDV;
– vrednost premičnin z vključenim DDV, če je dolžnik registriran za obračunavanje DDV;
– naziv sodišča in opravilna številka zadeve, v kateri je bil izdan sklep o izvršbi ali zavarovanju, na podlagi katerega je bila opravljena prodaja.
(2) Če je dolžnik registriran za obračunavanje DDV in se prodaja premičnina dolžnika, za katero je predpisana oprostitev plačila DDV, mora izvršitelj na dokumentu navesti določbo zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, v skladu s katero DDV ni bil obračunan.
3. člen
(1) Izvršitelj izda dokument o prodaji premičnin v treh izvodih, od katerih prvi izvod izroči kupcu premičnin, drugi izvod dolžniku, tretji izvod pa zadrži za svojo evidenco.
(2) Kupec premičnin mora dokument zadržati neposredno po opravljeni prodaji in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega oziroma tržnega organa.
4. člen
(1) Za premičnine, za katere se vodi register zarubljenih premičnih in zastavnih pravic, mora biti v dokumentu iz 2. člena tega pravilnika navedena tudi:
– enolična identifikacijska označba premičnine;
– številka vpisa v register zarubljenih premičnin in zastavnih pravic.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvršitelj dolžan sestaviti še četrti izvod dokumenta in ga skupaj z zahtevo za izbris bremen in prepovedi iz registra poslati pristojnemu organu, ki vodi register zarubljenih premičnin in zastavnih pravic.
5. člen
Izvršitelj izda dokument iz 2. oziroma 4. člena tega pravilnika na Obrazcu dokumenta o prodaji premičnine (DPP), ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-10-12/2002
Ljubljana, dne 11. februarja 2003.
Minister
za pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.

AAA Zlata odličnost