Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003

Kazalo

769. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2003, stran 2506.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 4. redni seji dne 17. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrna za leto 2003
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dobrna za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Proračun je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna je finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razčlenjen po področjih dejavnosti in po programih proračuna s funkcionalno klasifikacijo dejavnosti.
                           v tisoč SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I.  Skupaj prihodki                   357.481
II. Skupaj odhodki                   408.500
III. Proračunski presežek-primanjkljaj (I.–II.)     –51.019
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posoj. in prodaja kap. deležev 51.000
V.  Dana posojila in povečanje kap.deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem. kap. del.   51.000
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga                   2.974
IX.  Sprememba stanja sreds. na rač. 
   (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)              –2.993
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)           19
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)             51.019
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59, členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
5. člen
Proračunski skladi so:
račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 1,000.000 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2% v proračunu načrtovane proračunske rezerve župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
6. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
7. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Občina Dobrna za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
8. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2003 zadolžijo do skupne višine 0 tolarjev.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrna v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-02-0001/2003-6
Dobrna, dne 17. februarja 2003.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost