Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003

Kazalo

766. Pravila za volitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 2504.

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) in 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 25. redni seji dne 2. 10. 2002 sprejel
P R A V I L A
za volitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitev predstavnikov Občine Cerkvenjak v volilno telo 7. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta in postopke kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet občine Cerkvenjak (v nadaljevanju: občinski svet) v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: »elektor«) in lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje in izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen
Kandidate za elektorja lahko predlagajo svetniki in svetniške skupine (v nadaljevanju: predlagatelji). Vsak predlagatelj lahko predlaga največ enega kandidata za elektorja. Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata za elektorja.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta. Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma za člane državnega sveta morajo predlagatelji vložiti pri komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Cerkvenjak, najpozneje 50 dni pred dnem glasovanja do 12. ure.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu posebej za elektorja in posebej za člana državnega sveta z označbo predlagatelja in ga posreduje županu.
7. člen
Občinski svet na seji s tajnim glasovanjem na podlagi določil poslovnika občinskega sveta voli elektorja oziroma določi kandidata za člana državnega sveta.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Voli se enega elektorja. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata. Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
Določi se lahko en kandidat za člana državnega sveta. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata. Določen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
8. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja oziroma člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se opravi takoj na seji občinskega sveta.
Žreb se izvede v dveh krogih tako, da se po prvem krogu izžrebajo zaporedne številke, v drugem krogu pa se izžrebajo po vrstnem redu v prvem krogu izžrebane številke kandidatov.
Žreb opravijo predstavniki vlagateljev kandidatur iz prvega odstavka tega člena, v primeru njihove odsotnosti pa člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji občinskega sveta.
Opravila v zvezi z izvedbo volitev opravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, strokovno ter administrativno tehnično podporo pa zagotovi občinska uprava.
9. člen
Če je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan. Če je kandidat za člana državnega sveta določen tudi podžupan se za predstavnika kandidature določi izmed prisotnih na seji najstarejši član občinskega sveta, ki ni na kandidatni listi.
10. člen
Župan mora najpozneje v roku 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev in kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
11. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema občinski svet z dvotretinjsko večino navzočih članov občinskega sveta.
12. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta, in se objavijo v Uradnem listu RS.
Št. 00605-001/2002
Cerkvenjak, dne 9. oktobra 2002.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

AAA Zlata odličnost