Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

937. Razpis volitev članov sodnega sveta

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

938. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni Republiki Braziliji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

939. Uredba o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji
979. Uredba o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Sklepi

980. Sklep o uskladitvi preživnin

Drugi akti

981. Soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu

MINISTRSTVA

940. Odredba o spremembi odredbe o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v letu 1998
941. Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola
942. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mokronog
943. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrastnik
944. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Planina
945. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dobovec
946. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kranjska Gora
947. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali log
948. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o kriterijih za uveljavljanje dodatka za nego otroka
949. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
982. Pravilnik o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost

BANKA SLOVENIJE

950. Sklep o dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
951. Sklep o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
952. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz
953. Spremembe in dopolnitve navodila o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

954. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
955. Poročilo o gibanju plač za januar 1999

OBČINE

Benedikt

956. Statut Občine Benedikt

Celje

957. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem

Dobrova-Polhov Gradec

958. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polhov Gradec

Izola

959. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Izola

Jesenice

960. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 1998

Kamnik

961. Odlok o občinskih cestah
962. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Albrehta
963. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marije Vere
964. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje
965. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju
966. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca

Komenda

967. Sklep o razglasitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena

Kranj

968. Sklep o določitvi nepremičnin, ki so javna lastnina

Mirna Peč

969. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta občine Mirna Peč v 2. volilni enoti

Mozirje

970. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Mozirje
971. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Mozirje prešel na naslednjega kandidata

Odranci

972. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 1998
973. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Odranci

Puconci

974. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 1998

Rogaška Slatina

975. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986 do 2000

Slovenske Konjice

976. Sklep o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje dvojčki)
977. Sklep o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta naselja Tepanje

Šentjur pri Celju

978. Sklep o spremembi povprečne gradbene cene stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč ter določitvi odstotka od povprečne gradbene cene v Občini Šentjur pri Celju
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti