Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1999 z dne 26. 3. 1999

Kazalo

953. Spremembe in dopolnitve navodila o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino, stran 2030.

Na podlagi 6. točke sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino (Uradni list RS, št. 60/92) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E N A V O D I L A
o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino
1
V navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino (Uradni list RS, št. 8/93, 19/93, 11/96, 11/97, 23/97, 13/98, 26/98 in 67/98) se v 15. točki tekst od tretjega odstavka naprej nadomesti z tekstom, kot sledi:
Obvezniki za poročanje o stanju terjatev in obveznosti do tujine so tisti rezidenti:
– ki imajo iz poslovanja z nerezidenti neporavnane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in/ali terjatve do kupcev, pri katerih stanje na zadnji dan četrtletja, za katerega se poroča, presega protivrednost 200.000 USD,
– ki imajo promet v četrtletju na podlagi vsote izdanih računov za izvoz blaga in storitev in/ali na podlagi vsote prejetih računov za uvoz blaga in storitev, ali ki imajo promet v četrtletju na podlagi poravnavanja obveznosti do dobaviteljev in/ali terjatev do kupcev v tujini, ki presega protivrednost 200.000 USD v četrtletju,
– ki imajo kapitalske naložbe v tujih družbah in/ali naložbe tujcev, ki so pravne osebe, v državi ne glede na višino kapitalskega deleža in ne glede na višino odprtih postavk ter ne glede na višino prometa terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev v tujini.
2
V istem navodilu se v 16. točki v prvem stavku pred vejico črtajo besede “in poslov“.
3
V istem navodilu se v 21. točki pod I.B. in II.B. SPREMEMBE V ČETRTLETJU pred odstavkom, ki se začne z besedami “Vrstica 6“ vrine odstavek, ki se glasi:
“Vrstica 5b - od tega: izvoz/uvoz po poslih oplemenitenja – poročevalec prikaže vrednost izdanih oziroma prejetih računov po poslih dodelave, predelave in obdelave (poslih oplemenitenja), ki jo je že vključil v vrstico 5, v tej vrstici pa jo še posebej prikaže.“
4
V istem navodilu se v 21. točki pod I.B. in II.B. SPREMEMBE V ČETRTLETJU za odstavek, ki se začne z besedami “Vrstica 5b“ doda nov odstavek, ki se glasi:
“Poročevalec, ki izvaža kot posrednik v svojem imenu za tuj račun, je dolžan vrednost izvoženega/uvoženega blaga iz vrstice 5b specificirati po matičnih številkah naročnikov izvoza/uvoza, če so naročniki vpisani na izvoznem/uvoznem ECL v polju 2/8.“
5
V istem navodilu se v 21. točki pod I.B. in II.B. SPREMEMBE V ČETRTLETJU pred odstavkom, ki se začne z besedami “Vrstica 7“ vrine odstavek, ki se glasi:
“Vrstica 6b - od tega: plačila izvoza/uvoza po poslih oplemenitenja – poročevalec prikaže vrednost plačil prejetih po izdanih oziroma prejetih računih po poslih dodelave, predelave in obdelave (poslih oplemenitenja), ki jo je že vključil v vrstico 6, v tej vrstici pa jo še posebej prikaže.“
6
V istem navodilu se v 21. točki pod I.B. in II.B. SPREMEMBE V ČETRTLETJU za odstavek, ki se začne z besedami “Vrstica 20“ doda nov odstavek, ki se glasi:
“Poročevalec, ki izvaža kot posrednik v svojem imenu za tuj račun, je dolžan vrednost izvoženega/uvoženega blaga iz vrstice 20 specificirati po matičnih številkah naročnikov izvoza/uvoza, če so naročniki vpisani na izvoznem/uvoznem ECL v polju 2/8.“
7
V istem navodilu se v 24. točki črta zadnji stavek, ki se začne z besedo “Izjemoma ...“
8
V istem navodilu se v 33. točki pod F – tržne vrednosti transakcij po podatkih plačilnega prometa s tujino za prvim odstavkom doda tekst: a) vplačilo kapitala – osnova 179. Dosedanje točke pod a, b, c postanejo točke pod b, c, d.
9
V istem navodilu se v 34. točki pod F – tržne vrednosti transakcij po podatkih plačilnega prometa s tujino za prvim odstavkom doda tekst: a) vplačilo kapitala – osnova 557, 520. Dosedanje točke pod a, b, c, d postanejo točke pod b, c, d, e.
10
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za poročanje na obrazcih SN od vključno stanja na dan 31. 12. 1998 dalje in obrazcih SKV za podatke o komercialnih terjatvah in obveznostih do tujine od prvega četrtletja 1999 naprej.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti