Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1998 z dne 18. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1998 z dne 18. 9. 1998, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2891. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2892. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju sporazuma med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo
2893. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
2894. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju začasnega sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na drugi strani
2895. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
2896. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) v letu 1998 za industrijske izdelke
2897. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1998
2898. Uredba o spremembah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo
2899. Uredba o zaračunavanju stroškov uporabe prostora za predložitev blaga carinskemu organu
2900. Uredba o spremembah uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
2901. Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje

Sklepi

2991. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta in dolgoročnih planov

MINISTRSTVA

2902. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Banjšice
2903. Odredba o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov v letih 1998 in 1999
2904. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani sanitarni inženir

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2905. Podaljšanje roka prodaje srečk

OBČINE

Bled

2906. Program priprave lokacijskega načrta za plinovod od MRP Lesce do RP Bled

Celje

2907. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjska cona XII in XIII – del na Hudinji ob Mariborski cesti

Destrnik-Trnovska vas

2908. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Destrnik, Občini Trnovska vas in Občini Sv. Andraž v Sl. Goricah

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

2909. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Horjul
2910. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Gorišnica

2911. Odlok o določitvi volilnih enot (VE) v Občini Gorišnica
2912. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2913. Sklep o pravici do povrnitve stroškov volilne kampanje na volitvah za župana in člane občinskega sveta

Gornja Radgona

2914. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona
2915. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola Gornja Radgona
2916. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Negova

Gornji Petrovci

2917. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornji Petrovci
2918. Sklep o izgradnji sistema za oskrbo s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci

Idrija

2919. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija
2920. Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Idrija

Ig

2921. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 1997

Kamnik

2922. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kobarid

2923. Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kobarid
2924. Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Borjana-Podbela

Kočevje

2925. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo

Komen

2926. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Komen
2927. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Komen

Krško

2935. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu bencinski servis Križaj in osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II

Kuzma

2928. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in za volitve župana Občine Kuzma
2929. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in za volitve župana Občine Grad
2930. Statutarni sklep o določitvi števila članov Občinskega sveta občine Kuzma
2931. Statutarni sklep o ukinitvi delovanja Krajevne skupnosti Kuzma
2932. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Kuzma
2933. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Grad
2934. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Kuzma – enota vrtca

Ljutomer

2936. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta na območju Občine Križevci
2937. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta na območju Občine Ljutomer
2938. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta na območju Občine Razkrižje
2939. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta na območju Občine Veržej
2940. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Križevci
2941. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ljutomer
2942. Odlok o imenovanju Občinske volilne komisije Razkrižje
2943. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Veržej

Loški Potok

2944. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Metlika

2945. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Metlika
2946. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot M-1, M-2, M-3 in M-4 v Občini Metlika
2947. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in oglasov na območju Občine Metlika

Moravske Toplice

2948. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Moravske Toplice
2949. Spremembe in dopolnitve sklepa o imenovanju občinske volilne komisije

Murska Sobota

2950. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Murska Sobota
2951. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov mestnega sveta in župana Mestne občine Murska Sobota
2952. Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Mestne občine Murska Sobota
2953. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno transportno cono ob Markišavci cesti v Murski Soboti
2954. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju ureditvenega načrta za delitev javnih površin na funkcionalna zemljišča in druge javne površine v Murski Soboti
2955. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacijskega načrta za čistilno napravo v naselju Bakovci

Novo mesto

2956. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Mestni občini Novo mesto

Odranci

2957. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Odranci
2958. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Odranci
2959. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Odranci

Osilnica

2960. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega povračila za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na področju vodooskrbe in kanalizacije
2961. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Osilnica

Ribnica

2962. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Ribnica
2963. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sodražica

Rogaška Slatina

2964. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Kostrivnica
2965. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Sv. Florijan

Rogatec

2966. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Rogatec
2967. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje

Sežana

2968. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občini Sežana

Slovenj Gradec

2969. Sklep o prodaji zemljišča
2970. Sklep o izvzetju javnega dobra

Škofja Loka

2971. Statut Krajevne skupnosti Sv. Duh

Šmarje pri Jelšah

2972. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah
2973. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
2974. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmarje pri Jelšah
2975. Sklep o imenovanju članice v občinsko volilno komisijo
2976. Sklep volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Tinsko

Videm

2977. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Videm
2978. Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Podlehnik
2979. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Videm
2980. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Podlehnik

Vojnik

2981. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev na območju Občine Dobrna
2982. Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev na območju Občine Vojnik
2983. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Dobrna

Vuzenica

2984. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Vuzenica

Žalec

2985. Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Braslovče
2986. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
2987. Odlok o prenehanju javnega zavoda Žalske lekarne p. o.
2988. Imenovanje volilnih komisij novoustanovljenih občin

Železniki

2989. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Železniki
2990. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti