Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1997 z dne 22. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1997 z dne 22. 8. 1997, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2778. Uredba o cestnini za uporabo določenih cest

Sklepi

2779. Sklep o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

MINISTRSTVA

2718. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2780. Odredba o določitvi števila sekretarjev, višjih strokovnih sodelavcev, strokovnih sodelavcev, upravnotehničnega ter drugega osebja državnega pravobranilstva

BANKA SLOVENIJE

2719. Sklep o deveti emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2781. Poročilo o gibanju plač za junij 1997

OBČINE

Cerknica

2738. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter pogrebnih svečanosti na območju Občine Cerknica

Kočevje

2740. Sklep o dopolnitvi sklepa o kategorizaciji občinskih socialnih stanovanj

Krško

2741. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 7/90 in 13/94) in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990...
2742. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 13/94) in družbenega plana Občine Krško...
2743. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 7/90 in 13/94) in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS...
2744. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 7/90 in 13/94) in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990 (Uradni list...
2745. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Poslovnostanovanjsko območje Jamšek

Lendava

2746. Odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Lendava
2747. Odlok o zazidalnem načrtu med naseljem Prekmurske brigade in Gidosom v Lendavi

Litija

2748. Odredba o izvajanju javnih gospodarskih služb pri oskrbi s pitno vodo in vzdrževanjem javne razsvetljave v naseljih Kresnice in Kresniški vrh

Ljubljana

2720. Odlok o zimski službi
2721. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana
2722. Odlok o znižanju mejnih emisijskih koncentracij za obstoječe velike kurilne naprave
2723. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Bevka
2724. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar
2725. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca
2726. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Koseze
2727. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bičevje
2728. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kolezija
2729. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Livada
2730. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Trnovo
2731. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Božidarja Jakca
2732. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste-Polje
2733. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik
2734. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Franca Šturma
2735. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2736. Sklep o višini denarnega nadomestila za uporabo mestnih simbolov
2737. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških klubov

Ljutomer

2749. Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Ljutomer
2750. Odlok o zazidalnem načrtu Razlagove ulice
2751. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2752. Sklep o razglasitvi javnega dobra

Logatec

2753. Odlok o ureditvenem načrtu prometnih križišč v naselju Kalce - C/12
2754. Odlok o pomožnih objektih

Moravske Toplice

2755. Odlok o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah
2756. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Moravske Toplice

Novo mesto

2757. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 1990...
2758. Program priprave za zazidalni načrt Jedinščica 3
2759. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Postojna

2760. Odlok o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija p.o., Postojna v Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna
2761. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna

Ptuj

2739. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj

Radeče

2762. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radeče

Radenci

2763. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor za potrebe občanov na območju Občine Radenci
2764. Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Radenci

Ravne-Prevalje

2765. Odlok o proračunu Občine Ravne-Prevalje za leto 1997
2766. Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu Občinskega sveta občine Ravne-Prevalje

Slovenj Gradec

2767. Odlok o spremembi odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Škofja Loka

2768. Statut Krajevne skupnosti Škofja Loka-mesto
2769. Statut Krajevne skupnosti Kamnitnik
2770. Statut Krajevne skupnosti Godešič
2771. Statut Krajevne skupnosti Log
2772. Statut Krajevne skupnosti Lenart nad Lušo
2773. Statut Krajevne skupnosti Zminec
2774. Statut Krajevne skupnosti Stara Loka-Podlubnik
2775. Statut Krajevne skupnosti Reteče-Gorenja vas

Vojnik

2776. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Zavrč

2777. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

57. Zakon o ratifikaciji Sporazuma glede plačil, ki jih mora izvršiti Republika Slovenija v zvezi s svojim deležem v dolgu Socialistične federativne republike Jugoslavije, med Vlado Republike Slovenije in Office National Du Ducroire,... (MSPRS)
58. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzpostavitvi neposredne železniške povezave (BHUNZP)
59. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske (BPLZTS)
AAA Zlata odličnost