Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1997 z dne 29. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1997 z dne 29. 8. 1997, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2782. Ukaz o odprtju stalne misije Republike Slovenije pri zvezi NATO v Bruslju

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2783. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda "Center za promocijo turizma Slovenije" - "Slovenia Tourism promotion Center"
2825. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v prvih devetih mesecih leta 1997

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2784. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. avgusta 1997
2785. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2786. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2787. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2788. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2789. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
2790. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

OBČINE

Celje

2809. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Celje
2810. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Celje
2811. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

2812. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin

Gornji Petrovci

2813. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v 2. polletju leta 1997 v Občini Gornji Petrovci

Grosuplje

2814. Sklep o odtujitvi nepremičnine v k.o. Slivnica

Kuzma

2815. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990, dopolnjenega v letu 1987
2816. Statut Krajevne skupnosti Grad

Ljubljana

2791. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1, -2 Gmajna, BS 6/4-1, -2, -3, -4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1
2792. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CI 6/15 Pediatrična klinika, CI 6/16 Univerzitetni KC, CR 6/17 Park ob Zaloški in CR 6/18 Pletenina
2793. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 2 Trnovo-Tržaška cesta
2794. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje od 1986 do 2000 (za območje Mestne občine Ljubljana) - v nadaljevanju dolgoročnega plana MOL ter sprememb in dopolnitev...
2795. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Milana Šuštaršiča
2796. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole n. h. Maksa Pečarja
2797. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majde Vrhovnik
2798. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prule
2799. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Poljane
2800. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Zadobrova
2801. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Zalog
2802. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ketteja in Murna
2803. Odlok o ustanoviti javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Nove Fužine
2804. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča
2805. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vič
2806. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vrhovci
2807. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šentvid
2808. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda - Zavoda za usposabljanje Janeza Levca

Majšperk

2817. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj

Moravske Toplice

2818. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice
2819. Odlok o spremembah odloka o javnem redu in miru v Občini Moravske Toplice
2820. Odlok o spremembi odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Moravske Toplice

Murska Sobota

2821. Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Moščanci v KS Mačkovci

Turnišče

2822. Odredba o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Turnišče

Zreče

2823. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče
2824. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 - dopolnjen 1993 in 1994 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za...

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode
2. Popravek odredbe o normativih in standardih v glasbenih šolah
3. Popravek seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
4. Popravek sklepa o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 68. člena zakona o prometnem davku in o začasnem zadrževanju izvršitve tretjega odstavka 68. člena zakona o prometnem davku
5. Preklic razpisa volitev članov sveta sodnikov za prekrške
6. Popravek odloka o plakatiranju v Občini Cankova-Tišina
7. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Lesično (Kozje)
8. Popravek odloka o ureditvenem načrtu območja Termoelektrarne Brestanica (Krško)
9. Popravek odloka o javnem redu in miru v Občini Kuzma
10. Popravek odloka o plakatiranju v Občini Kuzma
11. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Grad (Kuzma)
12. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v ZD Miklavž na Dravskem polju (Maribor)
13. Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mežica
14. Popravek odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Štore
AAA Zlata odličnost