Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1997 z dne 18. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1997 z dne 18. 8. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2632. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevzemu določenih obveznosti podjetij, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj (ZPDOP-A)
2633. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna obratna sredstva Slovenskih železarn (ZJKTOS-A)
2634. Zakon o upravnem sporu (ZUS)

Odloki

2635. Odlok o imenovanju predsednika in članov Revizijske komisije po zakonu o javnih naročilih
2636. Odlok o soglasju k programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1997 (OdDARS97)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2637. Uredba o spremembi uredbe o določitvi mejnih prehodov za meddržavni promet Prosenjakovci-Pártosfalva in Kobilje na meji z Republiko Madžarsko

Sklepi

2638. Sklep o imenovanju stalne predstavnice Republike Slovenije pri organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW)
2639. Sklep o odpravi vizumov za državljane Malezije

MINISTRSTVA

2640. Pravilnik o tehničnih zahtevah za terminalsko opremo z vmesniki po priporočilu CCITT, X.21 in z vmesniki po priporočilu CCITT, X.25
2641. Pravilnik o tehničnih zahtevah za opremo, namenjeno za priključevanje na analogni priključek javnega telefonskega omrežja
2642. Pravilnik o tehničnih zahtevah za radijske postaje
2643. Pravilnik o radijskih dovoljenjih
2644. Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in odobravanju terminalske opreme in radijskih postaj
2645. Pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah
2646. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju delavcev, zaposlenih na področju socialnega varstva

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2647. Sklep o potrditvi učbenika: NAUK O TOPLOTI
2648. Sklep o potrditvi učbenika: TEHNOLOGIJA TISKA
2649. Sklep o potrditvi zbirke nalog: ALGORITMI IN PROGRAMSKI JEZIKI - zbirka rešenih nalog za 1. letnik
2650. Sklep o potrditvi zbirke nalog: ALGORITMI IN PROGRAMSKI JEZIKI - zbirka rešenih nalog za 2. letnik
2651. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: AVTOCAD - delovni zvezek
2652. Sklep o potrditvi učbenika: TEHNOLOGIJA OBDELAVE ZA OBLIKOVALCA KOVIN
2653. Sklep o potrditvi zbirke vaj: OSNOVE KOVINARSTVA IN STROJNIŠTVA - delovna navodila in vaje
2654. Sklep o potrditvi učbenika: STROJNI ELEMENTI 1
2655. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: POSLOVNA MATEMATIKA 1
2656. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: ESTETIKA OBLAČENJA - delovni zvezek
2657. Sklep o potrditvi didaktičnega pripomočka: SIMBOLI IN ZNAKI ZA POSEBNE NEVARNOSTI
2658. Sklep o potrditvi zbirke nalog: MEHANIKA - zbirka nalog z rešitvami
2659. Sklep o potrditvi učbenika: OSNOVE KOVINARSTVA IN STROJNIŠTVA
2660. Sklep o potrditvi učbenika DEŽELA ČRTARIJA 1. IN 2.
2661. Sklep o potrditvi učbenika FIZIKA 7
2662. Sklep o potrditvi učbenika MOJA PRVA FIZIKA 1. FIZIKA ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
2663. Sklep o potrditvi učbenika SODOBNI SVET, GEOGRAFIJA ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
2664. Sklep o potrditvi učbenika Z GLASBO SKOZI ČAS
2665. Sklep o potrditvi učbenika - delovni listi TEHNIKA IN DELO 7, DELOVNI LISTI ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
2666. Sklep o potrditvi učbenika NAŠE STOLETJE, ZGODOVINA ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
2667. Sklep o potrditvi učbenika ZGODOVINA 1., UČBENIK ZA PRVI LETNIK GIMNAZIJE
2668. Sklep o potrditvi učbenika - delovni zvezek ZGODOVINA 1 - VAJE
2669. Sklep o potrditvi učbenika INFORMATIKA
2670. Sklep o potrditvi učbenika POTOVANJE BESED. KNJIŽEVNOST 2
2671. Sklep o potrditvi učbenika LE NOUVEAU SANS FRONTIERES 1
2672. Sklep o potrditvi učbenika - delovni zvezek in zvočna kaseta LE NOUVEAU SANS FRONTIERES 1, CAHIER D'EXERCICES
2673. Sklep o potrditvi učbenika LE NOUVEAU SANS FRONTIERES 2
2674. Sklep o potrditvi učbenika - delovni zvezek in zvočna kaseta LE NOUVEAU SANS FRONTIERES 2, CAHIER D´EXERCICES
2675. Sklep o potrditvi učbenika ELEKTRIKA, SVETLOBA IN SNOV
2676. Sklep o potrditvi učbenika SOLFEGGIO 4
2677. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZRNO DO ZRNA POGAČA
2678. Sklep o potrditvi učnega sredstva STROKOVNE EKSKURZIJE PO SLOVENIJI, Celje, Maribor in Ptuj z okolico
2679. Sklep o potrditvi učnega sredstva - zbirke nalog NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
2680. Sklep o potrditvi učnega sredstva - zbirke nalog VAJE IN KONTROLNE NALOGE IZ PREVERJANJA ZNANJA IZ MATEMATIKE ZA 5. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
2681. Sklep o potrditvi učnega sredstva - zbirke nalog NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 5. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
2682. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE, IGRAJE DO ZNANJA
2683. Sklep o potrditvi učnega sredstva - zbirke vaj VAJE IN KONTROLNE NALOGE IZ PREVERJANJA ZNANJA IZ MATEMATIKE ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
2684. Sklep o potrditvi učnega sredstva - zbirke nalog NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
2685. Sklep o potrditvi učnega sredstva - zbirke vaj VAJE IN KONTROLNE NALOGE IZ PREVERJANJA ZNANJA IZ MATEMATIKE ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
2686. Sklep o potrditvi učnega sredstva - zbirke nalog NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
2687. Sklep o potrditvi učnega sredstva - zbirke vaj VAJE IN KONTROLNE NALOGE IZ PREVERJANJA ZNANJA IZ MATEMATIKE ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
2688. Sklep o potrditvi učnega sredstva - zbirke nalog NALOGE IZ MATEMATIKE ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
2689. Sklep o potrditvi učnega sredstva DELOVNI LISTI ZA PRIPRAVO NA EKSTERNO PREVERJANJE ZNANJA MATEMATIKE OD 5. DO 8. RAZREDA OŠ
2690. Sklep o potrditvi učnega sredstva PERIODNI SISTEM
2691. Sklep o potrditvi učnega sredstva POSKUSI V KEMIJI, 1. SPLOŠNA KEMIJA
2692. Sklep o potrditvi učnega sredstva KEMIJSKI PODATKOVNIK, ZA SREDNJE, VIŠJE IN VISOKE ŠOLE
2693. Sklep o potrditvi učnega sredstva UVOD V ZGODOVINO SOCIOLOŠKIH TEORIJ
2694. Sklep o potrditvi učnega sredstva NALOGE IZ MATEMATIKE ZA INTENZIVNO UTRJEVANJE V ŠTIRILETNI OSNOVNI ŠOLI
2695. Sklep o potrditvi učnega sredstva NARODNE Z ORFFOVIMI INŠTRUMENTI 3
2696. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 1997
2697. Tarifni sistem za dobavo in prodajo zemeljskega plina iz transportnega omrežja

OBČINE

Cerknica

2700. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 1997
2701. Odredba o višini najemnin športne dvorane v Cerknici
2702. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Cerknica

Cerkno

2703. Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi (Cerkno)

Grosuplje

2704. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Obrtno-stanovanjska cona Brezje« (Grosuplje)

Kobilje

2705. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 1996

Kočevje

2706. Odlok o plakatiranje in oglaševanju na območju Občine Kočevje

Komen

2707. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Komen...
2708. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Komen

Laško

2709. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Laško

Ljubljana

2698. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote (Ljubljana)
2699. Cenik za posamezne tarifne skupine plina (Ljubljana)

Ljutomer

2710. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP) za prostorsko celoto Občine Ljutomer
2711. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu naselja Veržej (Ljutomer)

Slovenske Konjice

2712. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb dela zazidalnega načrta center Slovenske Konjice (za območje poslovno storitvenih objektov - severni del Konusa)

Trebnje

2713. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 1996
2714. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 1997
2715. Odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini Trebnje, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
2716. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Trebnje za območje zajetja pitne vode »Zaloka«
2717. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (Trebnje)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

53. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti (BATSSV)
54. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCHIDO)
55. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o vzajemni odpravi vizumov (BDKVOV)
56. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o ponovnem sprejemu državljanov ene od obeh držav in tujcev, ki nezakonito bivajo na ozemlju druge države (BDKPSD)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti