Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1997 z dne 18. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1997 z dne 18. 8. 1997

Kazalo

2706. Odlok o plakatiranje in oglaševanju na območju Občine Kočevje, stran 4423.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 26/97), ter 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95) je Občinski svet občine Kočevje na 29. redni seji dne 30. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in drugih sredstev za reklamiranje in obveščanje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta) in
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za uporabo reklamnih sredstev,
– plakatiranje je dejavnost javnega pomena in se lahko izvaja le z dovoljenjem upravnega organa.
II. PLAKATIRANJE
2. člen
Plakatna mesta so stalna ali premična.
Stalna plakatna mesta so oglasni stebri in table, reklamni kioski, na stene pritrjene table in vitrine, fasade, (avtobusna postajališča, če je predviden prostor oziroma mesto) in elektronski displeji.
Premična plakatna mesta so panoji, prapori in transparenti.
3. člen
Dovoljenje za postavitev plakatnih mest izda upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja, na podlagi urbanističnega mnenja, ki ga izda občinski organ, pristojen za urejanje prostora in mnenja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Pristojni organ Občine Kočevje izdela kataster vseh plakatnih mest, ki ga mora tudi redno dopolnjevati. V katastru mora biti določeno mesto, velikost in izgled plakatnega mesta.
4. člen
Za nameščanje plakatov, ki imajo značaj profitne dejavnosti, si mora naročnik pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.
Za potrebe oglaševanja političnih strank, društev, zvez in gibanja se določijo posebna stalna mesta, s katerimi ravnajo stranke, društva, zveze in gibanja v skladu s tem odlokom.
5. člen
Za predvolilno in politično delovanje se lahko postavijo dodatna plakatna mesta v skladu z zakonom o volilni kampaniji (8. člen).
Za čas 30 dni pred volitvami se način plakatiranja določi s posebnim odlokom.
6. člen
Oddelek Občine Kočevje, pristojen za urejanje prostora, izbere na podlagi javnega razpisa izvajalca za opravljanje dejavnosti plakatiranja na območju Občine Kočevje.
7. člen
S plakatnimi mesti gospodari pooblaščeni izvajalec.
Izvajalec mora skrbeti:
1. da so plakati, ki jih namešča na plakatna mesta, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu,
2. da so plakati na plakatnem mestu primerno razvrščeni,
3. da poškodovane plakate nadomesti v najkrajšem času, najkasneje v roku dveh dni,
4. da odstranjuje plakate, ki niso opremljeni s štampiljko in datumom,
5. da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena,
6. da prijavlja pooblaščeni osebi nepravilno nameščanje plakatov,
7. da po preteku datuma veljavnosti sporočila le-ta odstrani, najkasneje v roku dveh dni,
8. da mesečno poravnava dogovorjene pristojbine Občini Kočevje, oziroma, da ob podpisu pogodbe poravna obveznosti do občine,
9. za nameščene plakate izvajalec predhodno obračuna komunalno takso in jo nakaže na proračun Občine Kočevje.
8. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno samo na plakatnih mestih, ki so določena s tem odlokom in jih lahko namešča oziroma odstranjuje samo pooblaščeni izvajalec.
Prepovedano je poškodovati plakatna mesta in sporočila, ki jih le-ta vsebujejo.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno lepljenje plakatov samo z dovoljenjem upravljalca poslovnih prostorov.
Metanje letakov brez posebnega pismenega dovoljenja je prepovedano.
Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
9. člen
Oglaševalec predhodno pridobi soglasja za namestitev plakatnih mest od lastnikov nepremičnin in z njimi sklene najemne pogodbe. Najemne pogodbe se pošljejo v vednost Občini Kočevje.
III. OGLASNA MESTA
10. člen
Oglasna mesta služijo za obveščanje o javnih zborovanjih, prireditvah, manifestacijah in dejavnostih političnih strank.
11. člen
Dovoljenje za postavitev oglasnih mest izda upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja, na podlagi urbanističnega mnenja, ki ga izda občinski organ, pristojen za urejanje prostora.
Pristojni organ Občine Kočevje izdela kataster vseh oglasnih mest, ki ga mora tudi redno dopolnjevati. V katastru mora biti določeno mesto, velikost in izgled oglasnega mesta.
12. člen
Organizacije Rdečega križa, Karitas in društva v Občini Kočevje so oproščena stroškov objavljanja oglasov in obvestil, vendar mora biti plakatiranje in oglaševanje usklajeno z določbami tega odloka.
Politične stranke, podjetja in društva lahko uporabljajo svoja oglasna mesta, vendar tudi zanje veljajo določbe tega odloka.
IV. REKLAMNI OBJEKTI IN REKLAMIRANJE
13. člen
Reklamni objekti, stalni ali premični, služijo za reklamiranje proizvodov in storitev.
14. člen
Dovoljenje za postavitev reklamnih objektov izda upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja, na podlagi urbanističnega mnenja, ki ga izdela občinski organ, pristojen za urejanje prostora.
Pristojni organ Občine Kočevje izdela kataster vseh reklamnih mest, ki ga mora redno dopolnjevati. V katastru mora biti določeno mesto, velikost in izgled reklamnega mesta.
15. člen
Višina ter način plačevanja takse za uporabo plakatnega mesta in ostale oblike oglaševanja in reklamiranja na premičnih in nepremičnih objektih ter za postavitev in uporabo reklamnih panojev, se ureja skladno z odlokom o komunalnih taksah.
Taksa se plačuje v celoti v naprej oziroma v skladu z odlokom o komunalnih taksah. Občina Kočevje, krajevne skupnosti in društva za objavljanje sporočil v svojem imenu in za svoj račun ne plačujejo taks, če objavljajo za neprofitne namene.
V. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba Občine Kočevje, ki odredi odpravo nepravilnosti.
VI. PREHODNA DOLOČBA
17. člen
Pravne in fizične osebe, ki že imajo nameščena plakatna in oglasna mesta ter reklamne objekte, morajo v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka zaprositi za izdajo ustreznega dovoljenja, ki je naveden v 3., 10. in 13. členu, sicer pooblaščena oseba odredi odstranitev plakatnega oziroma oglasnega mesta ali reklamnega objekta na stroške lastnika, lastnik pa se kaznuje tudi za prekrške po 17. členu tega odloka.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje pooblaščeni izvajalec, lastnik reklamnega objekta in plakatnega oziroma oglasnega mesta in lastnik objektov iz 13. člena tega odloka, od 10.000 SIT do 25.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma lastnik reklamnega objekta in plakatnega oziroma oglasnega mesta ter odgovorna oseba lastnika objektov iz 13. člena tega odloka, ki krši 4., 6., 13. in 16. člen.
19. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba, od 10.000 SIT do 25.000 SIT njena odgovorna oseba in od 10.000 SIT do 50.000 SIT fizična oseba, ki krši 1. člen in prvi odstavek 7. člena.
20. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje fizična oseba, na mestu prekrška, če krši drugi odstavek 7. člena in tretji odstavek 6. člena.
Denarno kazen iz prejšnjega odstavka tega člena na mestu samem izterja pooblaščena oseba Občina Kočevje. O plačani denarni kazni se izda potrdilo.
21. člen
Vrednost kazni se usklajuje mesečno z gibanjem cen na drobno v Republiki Sloveniji.
VII. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ureditvi plakatiranja na območju Občine Kočevje (Skupščinski dolenjski list, št. 9/77) in 15., 16., 17., 18. in 19. člen odloka o javnem redu in miru v Občini Kočevje (Uradni list SRS, št. 16/87).
23. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 417-5/96-133
Kočevje, dne 30. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti