Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1997 z dne 8. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1997 z dne 8. 8. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2569. Zakon o začasnem zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZZZIND)
2570. Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2571. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
2572. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Irski
2573. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji
2574. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Franciji
2575. Ukaz o imenovanju veleposlanika – vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2576. Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
2577. Uredba o preoblikovanju javnega podjetja Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, p.o., v javno podjetje Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.
2578. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za storitve mobilne telefonije GSM
2579. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mašelj z Divjim potokom, mlinščica ob Reki v Zavrstniku in Briški potok za vzrejo salmonidnih vrst rib
2580. Uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo
2581. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
2582. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov
2583. Uredba o določitvi mejnih prehodov za meddržavni promet Prosenjakovci-Pártosfalva in Kobilje na meji z Republiko Madžarsko
2584. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o prostih carinskih conah
2585. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v prvih devetih mesecih leta 1997
2586. Uredba o dopolnitvah uredbe o kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga

Sklepi

2587. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodna galerija
2588. Sklep o spremembah sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija
2589. Sklep o ustanovitvi letališke kontrole letenja Cerklje, Cerklje ob Krki

MINISTRSTVA

2590. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe v dualnem sistemu
2591. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe – gradbeništvo
2592. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe – živilstvo
2593. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju
2594. Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
2595. Pravilnik o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov
2596. Pravilnik o postopku povrnitve škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2597. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za julij 1997

OBČINE

Brežice

2614. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta Dedro–Dobova (Brežice)
2615. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta Trnje-jug (Brežice)
2616. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb zazidalnega načrta Hrastina-kare VI (Brežice)

Celje

2617. Sklep o objavi sklepa o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (za k.o. Spodnja Hudinja in k.o. Medlog) (Celje)
2618. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (Celje)
2619. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava (Celje)

Kidričevo

2620. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Kidričevo, dopolnjenega v letu 1996 (Kidričevo)
2621. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kidričevo, dopolnjenega v letu 1996 (Kidričevo)
2622. Sklep o ukinitvi in določitvi javnega dobra (Kidričevo)

Kobarid

2623. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 9/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin...

Krško

2624. Poročilo o izidu nadomestnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Krško

Litija

2625. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 1997

Ljubljana

2598. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Savsko naselje (Ljubljana)
2599. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bežigrad (Ljubljana)
2600. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Vita Kraigherja (Ljubljana)
2601. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Mirana Jarca (Ljubljana)
2602. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ledina (Ljubljana)
2603. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vodmat (Ljubljana)
2604. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja (Ljubljana)
2605. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha (Ljubljana)
2606. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Riharda Jakopiča (Ljubljana)
2607. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro (Ljubljana)
2608. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franca Rozmana Staneta (Ljubljana)
2609. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Hinka Smrekarja (Ljubljana)
2610. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Spodnja Šiška (Ljubljana)
2611. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Valentina Vodnika (Ljubljana)
2612. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dravlje (Ljubljana)
2613. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vižmarje-Brod (Ljubljana)

Slovenj Gradec

2626. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
2627. Sklep o izvzetju iz javnega dobra (Slovenj Gradec)
2628. Pravilnik o službeni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega nadzornika in službeni izkaznici pooblaščene osebe za komunalni nadzor (Slovenj Gradec)

Štore

2629. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Štore
2630. Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lipa Štore
2631. Odlok o sprejetju spremeb in dopolnitev ZN Stare–Štore
AAA Zlata odličnost