Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1993 z dne 15. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1993 z dne 15. 7. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1598. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave o raziskovanju povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti
1599. Akt o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
1600. Akt o izvolitvi sodnice Sodišča združenega dela v Celju
1601. Akt o razrešitvi funkcije sodnika Temeljnega sodišča v Ljubljani
1602. Akt o razrešitvi funkcije sodnice Temeljnega sodišča v Celju z dnem 31. 8. 1993
1603. Akt o razrešitvi funkcije sodnika Temeljnega sodišča v Kranju
1604. Akt o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani
1605. Akt o razrešitvi dolžnosti ravnateljice Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani z 31. 7. 1993
1606. Akt o imenovanju ravnatelja Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani za dobo štirih let
1607. Akt o imenovanju članov Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
1608. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije
1609. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi Zakona o prometnem davku
1610. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostih vrednostnih papirjev
1611. Pravilnik o uniformah poklicnih gasilcev
1612. Navodilo za organiziranje štabov, enot in služb civilne zaščite
1613. Pravilnik o vsebini in poteku sekundariata
1614. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje, ugotavljanje in zatiranje vnetja vimena pri kravah
1615. Odločba o pooblastitvi organizacij za spremljanje zdravstvenega stanja sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza
1616. Odločba o dopolnitvi odločbe o pooblastitvi organizacij za opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin, proizvedenih iz novih aktivnih snovi
1617. Odločba o dopolnitvi odločbe o pooblastitvi organizacij za opravljanje kemičnih, fizikalnih in bioloških preiskav sredstev za varstvo rastlin
1618. Odredba o določitvi mejnih prehodov za izvoz, uvoz in tranzit rastlinskih pošiljk

BANKA SLOVENIJE

1657. Sklep o pogojih nakupa deviz od bank s pravico povratnega odkupa
1658. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1619. Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo
1620. Dogovor podpisnikov splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo
1621. Dopolnitev Kolektivne pogodbe PTT prometa (Ur. l. RS, št. 45/90, 22/91-I in 14/92)
1622. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi grafične, časopisno informativno, založniške in knjigotrške dejavnosti, ki velja za grafično dejavnost
1623. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi grafične, časopisno informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, ki velja za časopisno informativno, založniško in knjigotrško dejavnost
1624. Sklep o potrditvi didaktičnega kompleta (učbenika, priročnika za učitelje in navodil za vaje) NARAVOSLOVJE - KEMIJA, ki so ga napisali avtorji: Rose Marie Gallagher, Paula Ingram, Brian Brecket, Stephen Popea, Barrie Carowther, prevod Andrej Šmalc

OBČINE

Brežice

1627. Sklep o uvedbi samoprispevka v vaški skupnosti Loče KS Dobova
1628. Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo vaškega samoprispevka v naselju Loče za obnovitev večnamenskega doma v Ločah Krajevna skupnost Dobova

Celje

1629. Odlok o preimenovanju, ukinitvi in spremembi območij nekaterih ulic v naselju Celje

Kamnik

1630. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 1992
1631. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnega načrta za območje B 8 Zgornje Perovo v Kamniku
1632. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o redu na območju Velike planine, Male planine, Gojške planine in Kisovca
1633. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Kamnik
1634. Odlok o vsebnosti žvepla v kurivih
1635. Odlok v upravnih organih občine Kamnik
1636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik
1637. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda matična knjižnica Kamnik

Lenart

1638. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju kreditov pod ugodnejšimi pogoji za pospeševanje razvoja obrtništva in podjetništva v občini Lenart

Ljubljana

1625. Odredba o določitvi najvišjih cen
1626. Navodilo za uveljavljanje finančnih intervencij za proizvodnjo hrane v letu 1993

Mozirje

1639. Odlok o zazidalnem načrtu MGA Nazarje

Murska Sobota

1640. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Puconci, za naselje Dolina

Radovljica

1641. Odlok o merilih in kriterijih za izračun prispevka ob priključitvi na javni vodovod in kanalizacijo v občini Radovljica
1642. Odlok o dopolnitvi Odloka o javnem redu in miru v občini Radovljica
1643. Odlok o neprometnih znakih v naseljih občine Radovljica

Slovenske Konjice

1644. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Slovenske Konjice za leto 1992
1645. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 1992
1646. Odlok o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 1993
1647. Odlok o varstvenem območju vrtine B-3 s termalno vodo pri Radani vasi
1648. Odlok o varovanju območja izvira pitne vode zajetja "Vodela" pod Nunsko goro
1649. Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona - spremembe in dopolnitve ZN Industrijska cona Slovenske Konjice - območje Konusa

Šentjur pri Celju

1650. Sklep o javni razgrnitvi dopolnitev zazidalnega načrta Gorica pri Slivnici

Škofja Loka

1651. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem
1652. Pravilnik o pokopališkem redu na pokopališču Stara Loka

Šmarje pri Jelšah

1653. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja avtobusne postaje in poslovno trgovskega centra v Rogaški Slatini
1654. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Žalec

1655. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov programskih zasnov za območje Ločica pri Polzeli za pokopališče Gomilsko kot sestavnega dela prostorskih sestavin sprememb in dopolnitev srednjeročnega plana občine Žalec
1656. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter

POPRAVKI

1. Popravek Odloka o proračunu občine Ljubljana Šiška za leto 1993