Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1993 z dne 17. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1993 z dne 17. 7. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Poslovniki

1659. Poslovnik Državnega zbora

Drugi akti

1660. Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji
1661. Resolucija Državnega zbora Republike Slovenije o odnosih z Republiko Hrvaško

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1662. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Španiji

Odloki

1663. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1664. Uredba o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov
1665. Uredba o kriterijih za ocenjevanje ustreznosti programa preoblikovanja podjetij
1666. Uredba o načinu oblikovanja rezerv v okviru otvoritvene bilance stanja
1667. Uredba o spremembi Uredbe o predmetih, količinah in vrednosti predmetov, za katere veljajo pri uvozu carinske ugodnosti
1668. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga v letu 1993
1669. Uredba o pristojbinah za obvezne zdravstvene preglede rastlin v prometu čez državno mejo (uvoz, izvoz, prevoz v tranzitu) in v notranjem prometu
1670. Uredba o določitvi najvišjih cen novih telefonskih priključkov

Sklepi

1671. Sklep o ustanovitvi regijskih štabov za civilno zaščito ter imenovanju njihovih poveljnikov, načelnikov in članov
1672. Sklep o višini šolnin za tuje državljane na študiju in izpopolnjevanju v Republiki Sloveniji za študijsko leto 1993/1994

Drugi akti

1673. Soglasje k cenam PTT storitev

Republiški organi in organizacije

1674. Odredba o obliki obveznice Republike Slovenije za poravnavanje obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog
1675. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju zdravil
1676. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od 8. 5. 1993 do 2. 7. 1993 dano dovoljenje, da smejo v promet
1677. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1678. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice

BANKA SLOVENIJE

1679. Sklep o javnem razpisu - vabilu k dajanju ponudb za zbiranje ponudb za prevzem oziroma nakup LB Komercialne banke Nova Gorica, d.d.

OBČINE

Celje

1680. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1681. Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Lava
1682. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kompole
1683. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za zahodno območje Zagrajske doline

Logatec

1684. Pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
AAA Zlata odličnost