Razpisna dokumentacija pri pogodbah FIDIC

Objavljeno: 11. 10. 2017

Posebnosti pogodb FIDIC je treba upoštevati tudi pri pripravi razpisne dokumentacije. V slovenskem prostoru največ razpisnih dokumentacij pripravijo naročniki, ki so zavezanci za javna naročila, čeprav tudi zasebni gospodarski subjekti pred večjimi projekti, ki jih bodo vodili po knjigah FIDIC, pripravljajo razpisne dokumentacije, na podlagi katerih lahko ponudniki oddajo svoje ponudbe.

Priprava razpisne dokumentacije je izrednega pomena, saj so celotna razpisna dokumentacija in vsi sestavni deli pogodbe adhezijski dokumenti. Zanje velja, da imajo ponudniki položaj šibkejše stranke, saj dokumentacijo pripravi naročnik enostransko. Adhezijske dokumente je treba v skladu s 83. členom OZ razlagati v korist šibkejše pogodbene stranke in ne v korist močnejše, ki jih je pripravljala. Do iste ugotovitve, torej, da določb razpisne dokumentacije in pogodbe ni mogoče razlagati v škodo ponudnika, pripeljejo tudi druge določbe OZ, in sicer načelo vestnosti in poštenja iz 5. člena OZ, ki je temeljno načelo obligacijskega prava. Vestnost in poštenje terjata od udeležencev, da si pri sklepanju in izvrševanju pravic ter izpolnjevanju obveznosti ne prizadevajo zgolj za uresničitev svojih interesov, ampak tudi za interese nasprotnih strank.

Za javne naročnike pa velja tudi načelo skrbnosti dobrega strokovnjaka iz drugega odstavka 6. člena OZ, ki pomeni, da morajo udeleženci v obligacijskih razmerjih pri izpolnjevanju obveznosti iz svoje poklicne dejavnosti ravnati z večjo stopnjo skrbnosti, in sicer po pravilih stroke in po običajih. Ni nezanemarljivo niti načelo prepovedi povzročanja škode iz 10. člena OZ, ki je splošno civilizacijsko načelo in zato tudi načelo obligacijskega prava. Nadalje morajo javni naročniki upoštevati tudi določbo 68. člena Zakona o javnem naročanju1 o oblikovanju tehničnih specifikacij, ki jih mora oblikovati naročnik in je zanje tudi odgovoren. Tudi zaradi posebnih pravil javnega naročanja ponudniki ne morejo nositi odgovornosti za neustrezno pripravljeno razpisno dokumentacijo, saj ponudniki pri njeni pripravi niso sodelovali, prav tako pa niso imeli nikakršne možnosti vplivati nanjo.

V fazi priprave razpisne dokumentacije bi morali naročniki sprejeti vse najpomembnejše odločitve, kako želijo voditi gradnjo, in sicer tako odločitev, kakšne tehnične zahteve bodo postavili, kdo in kako naj bi zagotovil projektno dokumentacijo, kot odločitev o izbiri ustrezne knjige FIDIC in načinu obračuna pogodbenih del oziroma odločitev o izbiri ustrezne pogodbene cene.
Ponudniki potrebujejo vse relevantne podatke, s katerimi razpolaga naročnik, da lahko ocenijo in ovrednotijo vsa tveganja, ki jih morajo upoštevati pri ponudbeni ceni. Tako morajo ponudniki med drugim preučiti vse hidrološke in podpovršinske podatke, da lahko načrtujejo in ocenijo stroške izkopavanja in druge podobne stroške, povezane s pogodbenimi obveznostmi. Pri RUMENI knjigi ponudniki potrebujejo te podatke za ponudbo ustrezne tehnologije in obsega projektiranja ter da lahko ocenijo stroške projektiranja in gradnje. Naročniki ne bi smeli pozabiti, da ponudniki pri RUMENI knjigi potrebujejo enak obseg podatkov, kot jih potrebuje naročnikov projektant pri RDEČI knjigi.
Če naj bi se projekt izvajal po RDEČI knjigi, morajo naročniki pred začetkom razpisnega postopka priskrbeti glavnino ustrezne projektne dokumentacije, prav tako pa morajo natančno določiti, ali kateri del projektiranja ostane še izvajalcu. Če je odgovor pozitiven, morajo naročniki v razpisni dokumentaciji določiti, kateri del projektiranja mora izvesti izvajalec ter v kolikšnem obsegu mora biti izveden, pri čemer FIDIC opozarja, da v primeru, ko glavnino projektiranja nosi izvajalec, izbira RDEČE knjige ni primerna.2  Sestavni del razpisne dokumentacije po RDEČI knjigi je tudi ponudbeni predračun, v katerega ponudniki vpišejo ceno3 na enoto ali skupno ceno  za vsako postavko iz ponudbenega predračuna.

1 Zakon o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/15.
2 The FIDIC Contracts Guide, FIDIC 2013, str. 9.
3 Pri nekaterih postavkah v ponudbenem predračunu se lahko zahteva skupna cena celotne postavke in ne cena na enoto. Več o tem glej poglavje Člen 14: Pogodbena cena in plačilo.

AAA Zlata odličnost
|