Varno in zdravo na dogodke

Strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC

Dodatna kvalifikacija
Potek dodatne kvalifikacije: 11. 12. 2017, 8.00–18.00
12. 12. 2017, 8.00–18.00
13. 12. 2017, 8.00–18.00
14. 12. 2017, 8.00–18.00
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS,
Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Dodatna kvalifikacija
Izobraževanje s kreditnimi točkami, področje: gradnje
Število kreditnih točk: 5 točk
Organizator: Uradni list RS
Vpisnina in šolnina s prvim pristopom k izpitu: 1.976,00 € brez DDV

Raven: SOK 6/EOK 5

Z načrtovanim strokovnim usposabljanjem »strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC« želimo med udeležence, ki sodelujejo pri največjih infrastrukturnih projektih v Republiki Sloveniji, sofinanciranih s sredstvi Evropske unije, razširiti kakovostno znanje o pogodbah FIDIC in zmanjšati število zahtevkov po vračilu neupravičeno porabljenih sredstvih Evropske unije.

Skupaj z najkompetentnejšimi strokovnjaki s področja pogodb FIDIC v vlogi predavateljev želimo kandidate usposobiti za strokovno, suvereno in samostojno izvajanje gradbenih projektov po pogodbah FIDIC, upoštevajoč vse posebnosti, ki jih FIDIC pozna glede na slovensko gradbeno pravo. Celotno strokovno usposabljanje je zasnovano na razumljiv način in vključuje primere iz prakse. Zagotavljamo strokovnost vseh sodelujočih predavateljev, ki imajo izkušnje v praksi, pravilno izbiro pa ob zaključku usposabljanja izmerimo z anketo. Na podlagi analize anket po potrebi uvajamo tako vsebinske kot kadrovske spremembe.

Kadar se gradbeni projekt izvaja po pogodbah FIDIC, to zahteva zadostno število osebja na strani izvajalca in na strani naročnika. Pogodbe FIDIC to imenujejo osebje naročnika in osebje izvajalca. Vključeni so zaposleni kadri pri naročnikih in pri izvajalcih, saj pogodbe FIDIC določajo, da morajo imeti zaposleni pri naročnikih in izvajalcih ustrezno strokovno znanje za vodenje investicij po pogodbah FIDIC.

Poleg oseb, zaposlenih pri izvajalcih in naročnikih, pa pogodbe FIDIC predvidevajo še tretjo vpleteno stran, in sicer neodvisno pravno osebo inženirja po FIDIC, ki mora prav tako razpolagati z ustreznim številom strokovno usposobljenega lastnega osebja za vodenje pogodb in nadzor nad izvedbo. Kandidati za usposabljanje so torej zaposleni pri naročnikih, izvajalcih in inženirjih ter tretje osebe, ki želijo posredno ali neposredno sodelovati pri izvajanju pogodbe FIDIC, na primer svetovalne družbe.

Osebe naročnika, izvajalca in inženirja je zaposleno na različnih delovnih mestih, od vodij projekta (na strani izvajalca, naročnika in odgovornega inženirja) – vodja projekta, odgovorni vodja del, vodja investicije pri naročniku do operativnih vodij – vodja gradbišča, odgovorni vodja posameznih del, pomočniki vodij projekta, koordinatorji projekta itd., tehnične podpore, računovodskega kadra in pravnih svetovalcev. Pogodbe FIDIC morajo poznati tudi kadri, ki so na gradbišču zaposleni na operativni ravni, na primer delovodje. Pred samim začetkom izvedbe projekta je treba pripraviti celotno razpisno dokumentacijo po projektu FIDIC, zaradi česar morajo pogodbe FIDIC poznati tudi službe javnih naročil in pravna služba.

Večina kadrov je zaposlena pri naročnikih, izvajalcih in inženirjih. V fazi angažiranja komisije za reševanje sporov ter v fazi podajanja zahtevkov po pogodbah FIDIC so občasno angažirani tudi zunanji izvajalci – pravni svetovalci in odvetniške družbe. Pri pripravi razpisnih dokumentacij in investicij po FIDIC-u zunanji svetovalci občasno nastopajo kot pomoč zaposlenim pri naročnikih in izvajalcih.

Kadri, vpleteni v pogodbe FIDIC, so po izobrazbi večinoma univerzitetni diplomirani ali diplomirani inženirji gradbene, elektro ali strojne stroke, tehniki gradbene, strojne in elektro stroke ter pravniki ali osebe z izobrazbo s področja poslovnih ved.

V zadnjih petih letih se vsi infrastrukturni projekti, sofinancirani s sredstvi EU, izvajajo po pogodbah FIDIC, udeleženci v teh projektih pa navajajo, da na tem področju nimajo ustreznega znanja. V tujini že vrsto let zahtevajo ustrezno teoretično usposobljenost naročnikov, izvajalcev in inženirjev o pogodbah FIDIC, če želijo sodelovati pri takšnih projektih. V tekoči finančni perspektivi je pričakovati, da bo v okviru projektov FIDIC oddanih več kot 150 milijonov evrov sredstev, zaradi česar je tudi potreba po usposobljenih kadrih velika.

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo certifikat/potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16).

Učni izidi, ki jih kandidat osvoji:

 • kandidat je zmožen izvajati gradbeni projekt po Pogojih gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (RDEČA knjiga FIDIC), ali po Pogojih pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (RUMENA knjiga FIDIC), ter povezovati zahtevke, pravice in obveznosti s konkretnimi členi v pogodbah FIDIC
 • kandidat je zmožen razlikovati določbe po Pogojih gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (RDEČA knjiga FIDIC), in po Pogojih pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (RUMENA knjiga FIDIC), od določb slovenske gradbene zakonodaje
 • kandidat je zmožen pripraviti posebne pogoje pogodbe po Pogojih gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (RDEČA knjiga FIDIC), in po Pogojih pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (RUMENA knjiga FIDIC), ter razločiti, katere določbe posebnih pogojev pogodbe so nezakonite in zakaj

Temeljni cilji programa:

 • kandidat zna uporabljati Pogoje gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (RDEČO knjigo FIDIC), in Pogoje pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (RUMENO knjigo FIDIC), do te mere, da pozna pravice in obveznosti izvajalca, naročnika in inženirja ter določbe pogodbe, zna postavljati pravilne zahtevke, predlagati spremembe in prilagoditve ter pravilno začeti spore pred organom za reševanje sporov
 • kandidat zna pravilno odločati o zahtevkih in pozna, kako postopkovno poteka reševanje vseh zahtevkov in sporov
 • kandidat zna uporabljati vse posebnosti pogodb FIDIC glede na slovensko gradbeno zakonodajo
 • kandidat se zna odzvati v primeru nepredvidenih okoliščin, dodatnih del ali povečanih količin izvedbe del
 • kandidat zna razpoznati, kdaj so stranke pogodbe ali inženirji prekoračili svoja pooblastila, in se nauči, kako postopati v takšnem primeru
 • kandidat zna voditi gradbeni projekt po Pogojih gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (RDEČA knjiga FIDIC), in Pogojih pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (RUMENA knjiga FIDIC)

Pogoji za vključitev na dodatno kvalifikacijo:

 • dokončana najmanj višja strokovna izobrazba, smer gradbeništvo, strojništvo, elektrotehnika, ekonomija ali pravo
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju gradbeništva, ekonomije, strojništva, elektrotehnika ali prava

Način zaključnega preverjanja znanja:

 • pisno preverjanja znanja
 • ustni zagovor

Za ocenjevanje in preverjanje doseganja učnih izidov programa je odgovorna tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom določi izvajalec usposabljanja.

Način in oblike izvajanja usposabljanja:

 • predavanja
 • vaje pod strokovnim vodstvom predavatelja
 • delavnice

STRUKTURA PROGRAMA DODATNE KVALIFIKACIJE

1. modul: SPLOŠNO O POGODBAH FIDIC

Število ur: 8

Učni izidi:

 • kandidat zna predstaviti glavne razlike med RDEČO, RUMENO, SREBRNO, BELO in ZELENO knjigo FIDIC
 • kandidat zna opredeliti, katero vrsto pogodbe FIDIC bi izbral za posamezni projekt gradnje, in oblikovati razloge, zakaj
 • kandidat zna pojasniti, iz katerih dokumentov je sestavljena pogodba FIDIC in kako si dokumenti sledijo po vrstnem redu pomembnosti
 • kandidat zna opredeliti, kaj je vsebina posebnih pogojev pogodbe, ter zna primeroma našteti institute, ki se uredijo v posebnih pogojih
 • kandidat zna navesti vsebino dodatka k ponudbi in na katere podčlene pogodb FIDIC se ta nanaša
 • kandidat zna opredeliti vsebino in način priprave pogodbenega sporazuma in navesti, čemu je le-ta namenjen
 • kandidat zna pojasniti logiko opredelitve definicij v RDEČI in RUMENI knjigi
 • kandidat zna navesti število členov RDEČE in RUMENE knjige ter navesti okvirno vsebino teh členov in logiko, kako so členi sestavljeni
 • kandidat zna pojasniti, v čem so vsebinske razlike med RDEČO in RUMENO knjigo ter zakaj te razlike obstajajo
 • kandidat zna razlikovati med vlogo, pravicami in obveznostmi inženirja ter ločujejo med inženirjem in pogodbenimi strankami

Oblike in metode dela: predavanje

2. modul: ČASOVNA VPRAŠANJA RDEČE IN RUMENE FIDIC KNJIGE

Število ur: 8

Učni izidi:

 • kandidat zna predstaviti časovne parametre projekta, ki se izvaja po pogodbah FIDIC
 • kandidat zna umestiti potrdilo o prevzemu in potrdilo o izvedbi na časovno premico projekta, ki se izvaja po pogodbah FIDIC
 • kandidat zna pojasniti razliko med rokom za reklamacijo napak in garancijami po slovenski zakonodaji
 • kandidat zna pojasniti, kako sobivata instituta roka za reklamacijo napak in jamčevalnih zahtevkov
 • kandidat zna predstaviti, kdaj se začne projekt po pogodbah FIDIC, kdaj se konča in kdaj preneha veljati pogodba
 • kandidat zna predstaviti institut odškodnine za zamudo po pogodbah FIDIC
 • kandidat zna pojasniti, v katerih primerih in v kolikšni višini se lahko unovči garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Oblike in metode dela: predavanje

3. modul: FINANČNA VPRAŠANJA RDEČE IN RUMENE FIDIC KNJIGE

Število ur: 8

Učni izidi:

 • kandidat zna opredeliti cenovne klavzule v RDEČI in RUMENI knjigi ter pojasniti razlike med njima
 • kandidat zna pojasniti razliko med cenovno klavzulo v RDEČI knjigi ter določbo Obligacijskega zakonika o ceni na enoto
 • kandidat zna umestiti cenovno klavzulo iz RUMENE knjige v določila slovenskega Obligacijskega zakonika
 • kandidat zna predstaviti način izdaje situacij po pogodbah FIDIC ter pojasniti razlike med načinom izdaje situacij po pogodbah FIDIC in slovenski gradbeni zakonodaji
 • kandidat zna pojasniti razliko med potrdilom o izvedbi in potrdilom o prevzemu ter zna opredeliti stroškovno komponento obeh potrdil

Oblike in metode dela: predavanje

4. modul: ZAHTEVKI, SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER REŠEVANJE SPOROV

Število ur: 8

Učni izidi:

 • kandidat zna predstaviti, kako je po FIDIC-u urejen organ za reševanje sporov in kdo na drugi stopnji odloča o spori
 • kandidat zna pojasniti, kako je po pogodbah FIDIC definiran spor, kako do njega pride in kako se postopkovno začne postopek za njegovo reševanje
 • kandidat pozna prekluzivne roke, povezane z vložitvijo posameznih postopkovnih dokumentov v postopku reševanja sporov
 • kandidat zna opredeliti aktivnosti naročnika in izvajalca ter inženirja pri reševanju sporov
 • kandidat pozna postopek imenovanja komisije za reševanje sporov

Oblike in metode dela: predavanje

Skupaj trajanje dodatne kvalifikacije 32 ur

Datoteke
PravilnikProgram in urnik FIDIC [PDF | 180 Kb]
PravilnikPravilnik [PDF | 271 Kb]
Izpis iz registra kvalifikacij SOK Izpis iz registra kvalifikacij SOK  [PDF | 80 Kb]
Izpis iz registra kvalifikacij SOK Sklep za izpitno komisijo  [PDF | 166 Kb]
Priporočena literatura
Priročnik za uporabo Rdeče in Rumene pogodbe FIDIC
Priročnik za uporabo JN v praksi
ZJN-3 s komentarjem
ZJN-3 z uvodnimi pojasnili
Obligacijski zakonik

Prijava na dodatno kvalifikacijo ni več možna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti