Splošni pogoji za najem dvorane

1.      Trajanje in obseg najema

Dvorano je mogoče najeti med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer.
Najem vključuje pripravo dvorane in uporabo notranje tehnične opreme.

O trajanju najema se naročnik in Uradni list Republike Slovenije dogovorita pisno (upošteva se tudi dogovor po e-pošti).

Za čas najema se šteje čas, ko je bila dvorana dejansko dana na voljo najemniku (npr. za pripravo), pa do odhoda zadnjega slušatelja. Če čas dejanske uporabe dvorane presega čas najema na naročilnici, lahko končni račun odstopa od predhodne ponudbe. Vsaka začeta ura uporabe dvorane se šteje za polno uro najema.

2. Obseg prireditve glede na število udeležencev

Zmogljivost dvorane je 70 oseb. Najemnik mora pri pripravi prireditve upoštevati zmogljivost posameznih prostorov, ki ne sme biti presežena.

3. Oprema in storitve

V ceno najema so vključeni:

 • priprava scenske postavitve (do 100 stolov z naslonom za pisanje, 14 x mize (večje/manjše), govorniški pult);
 • razpoložljivost in uporaba tehnične opreme:*
  • prenosni računalnik s prikazovalnikom za oddaljeno predvajane predstavitev PPT,
  • 2 stropna projektorja, 2 projekcijski platni,
  • mikrofoni: ročni prenosni, namizni, naglavni in kravatni,
  • zvočna centrala s sistemom za predvajanje glasbe in možnostjo avdio priključitve za snemanje,
  • WI-FI internetni dostop;
 • uporaba balona za vodo v preddverju;
 • uporaba nevarovanih garderob;
 • uporaba kavnega avtomata – samoplačniško. Če želi najemnik ponuditi kavo slušateljem brezplačno, se dejanska količina natočenih kav obračuna po najemu;
 • osnovno zaključno čiščenje.**

* O potrebi tehnične podpore med dogodkom se je treba dogovoriti vnaprej.
** Čiščenje med dogodkom ni predvideno.


Ob potrditvi najema naročnik določi scensko postavitev dvorane (namestitev stolov, miz), pri tem pa lahko izbira med ovalno ali kino postavitvijo. Najemnik in Uradni list Republike Slovenije se dogovorita o pripravi dvorane najpozneje en dan pred najemom. V primeru poznejšega dogovora Uradni list Republike Slovenije ne odgovarja za pripravo dvorane. Če postavitev zahteva najem opreme izven standardne ponudbe najemodajalca, se ta zaračuna po ceniku. Spremembe ali dodatna naročila dan pred dogodkom ali na dan dogodka se upoštevajo le v mejah razpoložljivih zmogljivosti.

Najemnik je dolžan sporočiti Uradnemu listu Republike Slovenije dogovor o zunanjem izvajalcu pogostitve najpozneje en delovni dan pred najemom. Če Uradni list Republike Slovenije ne prejme pravočasno podatkov v zvezi s pogostitvijo, ne jamči in ne odgovarja za pripravo preddverja.

Pri opremi za izvedbo prireditve je treba upoštevati hišni red družbe. Najemnik v času najema dvorane odgovarja za najeto tehnično opremo. Ob morebitni poškodbi ali odtujitvi si Uradni list Republike Slovenije pridržuje pravico do izstavitve računa najemniku v vrednosti popravila ali novega nakupa uničene opreme. V dvorani prav tako ni dovoljeno npr. lepljenje ali drugo ravnanje, ki bi lahko pustilo trajne sledi na dvorani ali opremi v njej. Uradni list Republike Slovenije si za morebitne poškodbe pridržuje pravico, da zaračuna stroške vzpostavitve prvotnega stanja.

4. Zavarovanje

Najemnik je dolžan poskrbeti za zavarovanje prireditve. Zagotoviti mora izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo varnost pri delu za vse izvajalce in sodelujoče pri postavitvi in organizaciji prireditve, ter poskrbeti za njihovo zavarovanje za primer kakršnekoli nesreče ali poškodbe. Za to je tudi odškodninsko odgovoren. Dolžan je poskrbeti tudi za ustrezno varovanje vso svojo tehnično opremo, potrebno za izvedbo prireditve.

5. Odgovornost za škodo

Najemnik je dolžan povrniti vso škodo, ki jo v najetih prostorih oziroma na najetih površinah, v drugih prostorih in na napravah podjetja Uradni list Republike Slovenije ter na funkcionalnem zemljišču povzroči on sam ali je nastala ob opravljanju njegove dejavnosti. Sanacijo škode organizira Uradni list Republike Slovenije. Najemnik nosi tudi odgovornost za škodo, povzročeno obiskovalcem v okviru prireditve.

6. Veljavnost cen

Vse cene veljajo za naročila najmanj 10 dni pred prireditvijo. Cena najema vključuje uporabo notranje in tehnične opreme ter pripravo dvorane. Če je treba zaradi najema izvesti zahtevnejše čiščenje po dogodku, se to najemniku dodatno zaračuna po ceniku čistilnega servisa.

7. Odpovedni rok in obveznost plačila

Dvorano je mogoče brezplačno odpovedati pet dni pred napovedanim najemom. Za odpoved v roku treh dni ali manj pred prireditvijo Uradni list Republike Slovenije zaračuna manipulativne stroške v višini 30 % cene najema po ponudbi ali predračunu.

8. Plačilni pogoji

 • za proračunske uporabnike: 30 dni po opravljeni storitvi,
 • za vse druge najemnike: 8 dni po opravljeni storitvi.

Uradni list Republike Slovenije si pridržuje pravico oddati dvorano tudi samo na podlagi plačanega predračuna.

9. Reklamacije

Reklamacije sprejemamo samo v pisni obliki. Rok za reklamacijo je osem dni po opravljeni storitvi (najemu).

Ljubljana, 1. januar 2016