Varno in zdravo na dogodke

Splošni pogoji za najem dvorane

1. Trajanje in obseg najema

Dvorano je mogoče najeti med 7. uro zjutraj in 20. uro zvečer.
Najem vključuje pripravo dvorane in uporabo notranje tehnične opreme.

O trajanju najema se naročnik in Uradni list Republike Slovenije dogovorita pisno (upošteva se tudi dogovor po e-pošti).

Za čas najema se šteje čas, ko je bila dvorana dejansko dana na voljo najemniku (npr. za pripravo), pa do odhoda zadnjega slušatelja. Če čas dejanske uporabe dvorane presega čas najema na naročilnici, lahko končni račun odstopa od predhodne ponudbe. Vsaka začeta ura uporabe dvorane se šteje za polno uro najema.

2. Obseg prireditve glede na število udeležencev

Zmogljivost dvorane je 70 oseb. Najemnik mora pri pripravi prireditve upoštevati zmogljivost posameznih prostorov, ki ne sme biti presežena.

3. Oprema in storitve

V ceno najema so vključeni:

 • priprava scenske postavitve (do 70 stolov z naslonom za pisanje, 15 x šolske mize (večje/manjše), govorniški pult);
 • razpoložljivost in uporaba tehnične opreme:*
  • prenosni računalnik s prikazovalnikom za oddaljeno predvajane predstavitev PPT,
  • 2 stropna projektorja, 2 projekcijski platni,
  • mikrofoni: ročni prenosni, namizni, naglavni in kravatni,
  • zvočna centrala s sistemom za predvajanje glasbe in možnostjo avdio priključitve za snemanje,
  • WI-FI internetni dostop;
 • osnovno zaključno čiščenje.**
 • * O potrebi tehnične podpore med dogodkom se je treba dogovoriti vnaprej.
  ** Čiščenje med dogodkom ni predvideno.


  Ob potrditvi najema naročnik določi scensko postavitev dvorane (namestitev stolov, miz), pri tem pa lahko izbira med ovalno ali kino postavitvijo. Najemnik in Uradni list Republike Slovenije se dogovorita o pripravi dvorane najpozneje en dan pred najemom. V primeru poznejšega dogovora Uradni list Republike Slovenije ne odgovarja za pripravo dvorane. Če postavitev zahteva najem opreme izven standardne ponudbe najemodajalca, se ta zaračuna po ceniku. Spremembe ali dodatna naročila dan pred dogodkom ali na dan dogodka se upoštevajo le v mejah razpoložljivih zmogljivosti.

  Najemnik je dolžan sporočiti Uradnemu listu Republike Slovenije dogovor o zunanjem izvajalcu pogostitve najpozneje en delovni dan pred najemom. Če Uradni list Republike Slovenije ne prejme pravočasno podatkov v zvezi s pogostitvijo, ne jamči in ne odgovarja za pripravo preddverja.

  Pri opremi za izvedbo prireditve je treba upoštevati hišni red družbe. Najemnik v času najema dvorane odgovarja za najeto tehnično opremo. Ob morebitni poškodbi ali odtujitvi si Uradni list Republike Slovenije pridržuje pravico do izstavitve računa najemniku v vrednosti popravila ali novega nakupa uničene opreme. V dvorani prav tako ni dovoljeno npr. lepljenje ali drugo ravnanje, ki bi lahko pustilo trajne sledi na dvorani ali opremi v njej. Uradni list Republike Slovenije si za morebitne poškodbe pridržuje pravico, da zaračuna stroške vzpostavitve prvotnega stanja.

4. Zavarovanje

Najemnik je dolžan poskrbeti za zavarovanje prireditve. Zagotoviti mora izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo varnost pri delu za vse izvajalce in sodelujoče pri postavitvi in organizaciji prireditve, ter poskrbeti za njihovo zavarovanje za primer kakršnekoli nesreče ali poškodbe. Za to je tudi odškodninsko odgovoren. Dolžan je poskrbeti tudi za ustrezno varovanje vso svojo tehnično opremo, potrebno za izvedbo prireditve.

5. Odgovornost za škodo

Najemnik je dolžan povrniti vso škodo, ki jo v najetih prostorih oziroma na najetih površinah, v drugih prostorih in na napravah podjetja Uradni list Republike Slovenije ter na funkcionalnem zemljišču povzroči on sam ali je nastala ob opravljanju njegove dejavnosti. Sanacijo škode organizira Uradni list Republike Slovenije. Najemnik nosi tudi odgovornost za škodo, povzročeno obiskovalcem v okviru prireditve.

6. Veljavnost cen

Vse cene veljajo za naročila najmanj 10 dni pred prireditvijo. Cena najema vključuje uporabo notranje in tehnične opreme ter pripravo dvorane. Če je treba zaradi najema izvesti zahtevnejše čiščenje po dogodku, se to najemniku dodatno zaračuna po ceniku čistilnega servisa.

7. Odpovedni rok in obveznost plačila

Dvorano je mogoče brezplačno odpovedati pet dni pred napovedanim najemom. Za odpoved v roku treh dni ali manj pred prireditvijo Uradni list Republike Slovenije zaračuna manipulativne stroške v višini 30 % cene najema po ponudbi ali predračunu.

8. Plačilni pogoji

 • za proračunske uporabnike: 30 dni po opravljeni storitvi,
 • za vse druge najemnike: 8 dni po opravljeni storitvi.

Uradni list Republike Slovenije si pridržuje pravico oddati dvorano tudi samo na podlagi plačanega predračuna.

8. Izjava o varstvu osebnih podatkov

8.1. Splošno

Izjava o varstvu osebnih podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v UL, in vključuje podatke o potrošnikih, udeležencih, kandidatih, prijaviteljih oziroma strankah (v nadaljevanju: kupec).

UL je upravljavec obdelav osebnih podatkov kupcev. V nadaljevanju vam sporočamo za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, ter podali ostale informacije, ki bi vas zanimale. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo preko kontaktnih podatkov, navedenih v točki 8.9 teh splošnih pogojev.

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 18. 5. 2018. Nazadnje je bila posodobljena 18. 5. 2018. Vsebina te izjave se lahko kadar koli spremeni, zato je njena zadnja različica vedno dostopna na naši spletni strani www.uradni-list.si. Če bi v izjavi prišlo do sprememb, ki bi bistveno vplivale na obdelavo vaših osebnih podatkov, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

8.2. Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?

UL obdeluje vaše osebne podatke, ko poslujete z nami, uporabljate naše spletne strani ali aplikacije oz. kadar kakorkoli sodelujete z nami:

 • Izvajanje pogodbenih odnosov, kar vključuje vodenje in izvajanje naročil in pogodbenih aktivnosti;
 • Trženje, kar vključuje upravljanje baze osebnih podatkov in pošiljanje ponudbe preko naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, telefona ali osebno;
 • Marketinške aktivnosti, kar vključuje oglaševanje preko različnih komunikacijskih kanalov, kot so naslovljena direktna pošta, elektronska pošta, tekstovna sporočila preko mobilnih telefonov, telefonski klici, spletna stran, družbena omrežja in podobno;
 • Izvajanje raziskav zadovoljstva kupcev in drugih trženjskih raziskav z namenom neprestanega izboljševanja internih postopkov in ponudbe;
 • Profiliranje oziroma ciljno segmentiranje, kar vključuje ugotavljanje nakupnih navad z namenom priprave posebnih ponudbenih ugodnosti;
 • Izvajanje nagradnih iger, ki vključujejo žrebanja in objavo podatkov o izžrebancih ter zbiranje in obdelavo osebnih podatkov pridobljenih na promocijskih dogodkih.


UL zbira osebne podatke, kot so e-poštni naslov, osebno ime, domači ali službeni naslov ali telefonska številka. UL zbira in uporablja osebne podatke za pravilno izvajanje spletnega mesta. Prav tako podatke lahko uporablja za obveščanje o drugih svojih izdelkih ali storitvah, ki so ali bodo na voljo. UL se zavezuje, da skladno z veljavno zakonodajo ne bo prodajal ali dajal v najem tako pridobljenih osebnih podatkov tretjim osebam. UL lahko občasno stopi v stik s posameznikom v imenu svojih poslovnih partnerjev, če oceni, da bi bila njihova ponudba zanj lahko zanimiva, pri čemer pa osebnih podatkov posameznika nikakor ne sme razkriti temu zunanjemu partnerju. Osebni podatki se brez soglasja posameznika lahko razkrijejo pristojnim organom, če to določajo veljavni predpisi.

UL ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem. Vsi občutljivi podatki, ki se uporabljajo pri plačevanju s kreditno kartico preko spleta, se prenašajo po zavarovanih poteh (SSL-protokol).

UL ne prevzema nobene odgovornosti za razkritje osebnih podatkov ali drugih občutljivih podatkov, če do njega pride zaradi neustrezne strojne ali programske opreme na strani uporabnika. Vsak uporabnik je dolžan sam poskrbeti, da na delovni postaji, ki jo uporablja za dostop do spletnega mesta in njegovih storitev, ni nameščena nobena škodljiva programska oprema (npr. virusi, trojanski konji, t. i. mallware ali spyware).

Vsak posameznik lahko kadarkoli pisno na elektronski naslov dpo@uradni-list.si ali na naslov UL zahteva, da UL trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

UL bo najpozneje v 15. dneh prenehal uporabljati osebne podatke posameznika, ki poda zahtevo iz prejšnjega odstavka, za namen neposrednega trženja, o čemer bo posameznika obvestil na njegov elektronski poštni naslov.

UL lahko za potrebe analiz uporabe spletnega mesta in trženja oglasnega prostora zbira tudi druge podatke o posameznih obiskih spletnega mesta in obiskih drugih spletnih mest neposredno s spletnega mesta www.uradni-list.si, pri čemer teh podatkov ne povezuje s posamezniki ali njihovimi osebnimi podatki.

8.3. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

UL hrani podatke o kupcih za obdobje, ki je potrebno za dosego določenega poslovnega namena in v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo. Po zaključku veljavnega roka hrambe, se podatki varno izbrišejo oziroma uničijo, anonimizirajo ali prenesejo v arhiv (razen če to prepoveduje zakon ali veljaven načrt hrambe zapisov).

8.4. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

UL osebnih podatkov kupcev ne posreduje tretjim osebam, razen:

 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom našega podjetja (npr. klicni center, tiskar, skrbniki in vzdrževalci IT sistemov, dostavljavci ...) in
 • po potrebi državnim organom, na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka.
8.5. Kako so vaši osebni podatki zavarovani?

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne ukrepe varovanja podatkov. To pomeni, da izvajamo organizacijske, fizične in tehnične ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih podatkov.

8.6. Kako uveljavljate svoje pravice varstva osebnih podatkov?

Kot posameznik imate pravico zahtevati pregled nad svojimi osebnimi podatki, pod določenimi pogoji pa tudi do njihovega popravka in/ali izbrisa. Poleg tega lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov, navedenih točki 8.9 teh splošnih pogojev.

8.7. Ali lahko umaknete svojo privolitev?

Potem, ko ste podali svojo privolitev, jo lahko kadar koli umaknete. Če želite umakniti svojo privolitev, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov, navedenih točki 8.9 teh splošnih pogojev.

8.8. Kako vložiti pritožbo?

Če se želite pritožiti glede ravnanja našega podjetja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo preko kontaktnih podatkov, navedenih v točki 8.9 teh splošnih pogojev.

8.9. Kako lahko stopite v stik z nami?

Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite to izjavo. Za vsa vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na dpo@uradni-list.si ali Uradni list d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

9. Reklamacije

Reklamacije sprejemamo samo v pisni obliki. Rok za reklamacijo je osem dni po opravljeni storitvi (najemu).

Ljubljana, 18. maj 2018

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti