Potreba po usposobljenih kadrih v Sloveniji je velika

Objavljeno: 2. 8. 2017

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sprejelo sklep o umestitvi dodatnih kvalifikacij strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji, strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva ter strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC v Slovensko ogrodje kvalifikacij. S tem je Uradni list Republike Slovenije kot predlagatelj postal edini izvajalec teh dodatnih kvalifikacij.

Pobudo o dodatnih kvalifikacijah s področja javnih naročil, s področja koncesij in javno-zasebnih partnerstev ter s področja gradbenih pogodb FIDIC smo prejeli neposredno s trga.

Dejavnost, ki je predmet usposabljanja pri dodatni kvalifikaciji strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji, je izredno kompleksen sistem, ki zajema zadovoljevanje potreb javnih organov in drugih naročnikov. V Sloveniji na leto oddamo več kot 6000 različnih javnih naročil z vrednostjo skoraj štiri milijarde evrov. Za izvedbo kompleksnih postopkov morajo naročniki poznati sistem javnega naročanja in biti usposobljeni za pravilno oddajo javnih naročil. Dodatna kvalifikacija »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji« zajema popolnoma vse elemente, ki jih potrebujejo usposobljeni kandidati, ki izvajajo postopke javnih naročil.

Podeljevanje koncesij in sklepanje javno-zasebnih partnerstev je bilo v Sloveniji podrobneje urejeno s sprejemom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu v letu 2006, pri čemer na trgu ni sistemsko urejenega načina širjenja znanja na tem področju. Dodatna kvalifikacija zajema vse ključne elemente, ki jih mora vodja projekta poznati za uspešno izveden projekt podelitve koncesije ali sklenitve javno-zasebnega partnerstva.

Kadar se gradbeni projekt izvaja po pogodbah FIDIC, je tako na strani izvajalca kot na strani naročnika potrebno zadostno število osebja, ki ga pogodbe FIDIC imenujejo osebje naročnika in osebje izvajalca. Govorimo o zaposlenih kadrih pri naročnikih in pri izvajalcih, saj pogodbe FIDIC določajo, da morajo imeti zaposleni pri naročnikih in izvajalcih ustrezno strokovno znanje za vodenje investicij po pogodbah FIDIC.

Poleg osebja, zaposlenega pri izvajalcih in naročnikih, pa pogodbe FIDIC predvidevajo še tretjo vpleteno stran, in sicer neodvisno pravno osebo inženirja po FIDIC, ki mora prav tako razpolagati z ustreznim številom strokovno usposobljenega lastnega osebja za vodenje pogodb in nadzor nad izvedbo. Kandidati za usposabljanje so torej zaposleni pri naročnikih, izvajalcih in inženirjih ter tretje osebe, ki želijo posredno ali neposredno sodelovati pri izvajanju pogodbe FIDIC, na primer svetovalne družbe.

Osebje naročnika, izvajalca in inženirja je zaposleno na različnih delovnih mestih. Poznamo vodje projekta (na strani izvajalca, naročnika in odgovornega inženirja), od odgovornega vodje del, vodje investicije pri naročniku do operativnih vodij, kot so vodja gradbišča, odgovorni vodja posameznih del, pomočniki vodij projekta, koordinatorji projekta itd., ter tehnične podpore, računovodskega kadra in pravnih svetovalcev, vsi pa so izredno pomembi akterji v celotnem projektu. Pogodbe FIDIC morajo poznati tudi kadri, ki so na gradbišču zaposleni na operativni ravni, na primer delovodje. Pred samim začetkom izvedbe projekta je treba pripraviti celotno razpisno dokumentacijo po projektu FIDIC, zaradi česar morajo pogodbe FIDIC poznati tudi službe javnih naročil in pravna služba.

Večina vsega potrebnega kadra je zaposlena pri naročnikih, izvajalcih in inženirjih. Kadar je angažirana Komisija za reševanje sporov in tudi pri podajanju zahtevkov po pogodbah FIDIC pa so občasno angažirani tudi zunanji izvajalci – pravni svetovalci in odvetniške družbe. Zunanji svetovalci občasno nastopajo kot pomoč zaposlenim pri naročnikih in izvajalcih še pri pripravi razpisne dokumentacije in investicij po FIDIC.

V zadnjih petih letih se vsi infrastrukturni projekti, sofinancirani s sredstvi EU, izvajajo po pogodbah FIDIC, udeleženci v teh projektih pa navajajo, da nimajo ustreznega znanja v zvezi z izvajanjem pogodb FIDIC. V tujini že vrsto let zahtevajo ustrezno teoretično usposobljenost naročnikov, izvajalcev in inženirjev o pogodbah FIDIC, če želijo sodelovati pri takšnih projektih. V tekoči finančni perspektivi se pričakuje, da bo za projekte po pogodbah FIDIC oddanih več kot 150 milijonov evrov sredstev, zaradi česar je tudi potreba po usposobljenih kadrih velika.

Verjamemo, da bo sistem dodatnih kvalifikacij dober prispevek k celovitemu sistemu izobraževanja.

Več informacij o dodatnih kvalifikacijah in razpisanih terminih.

Vir: Ana Wagner, Uradni list RS.

AAA Zlata odličnost