Varno in zdravo na dogodke
 

 

Dodatne kvalifikacije

Splošno o dodatni kvalifikaciji

Na podlagi Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK, Uradni list RS, št. 104/15) in sklepa Strokovne komisije Nacionalne kontaktne točke Slovenskega ogrodja kvalifikacij in Evropskega ogrodja kvalifikacij je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejelo sklep o umestitvi dodatnih kvalifikacij:

 • »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«,
 • »strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva«,
 • »strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC« ter
 • »strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji« 
  (Izvajalec izobraževanja je Info hiša.)

v Slovensko ogrodje kvalifikacij. S tem je Uradni list Republike Slovenije kot predlagatelj postal prvi izvajalec teh dodatnih kvalifikacij.

Dodatna kvalifikacija je po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij tista kvalifikacija, ki dopolnjuje usposobljenost posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju ter je vezana na potrebe trga dela.

Kaj je Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK)

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) je enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide.
Namen SOK je doseči transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in EU, njegovi temeljni cilji pa so: podpreti vseživljenjsko učenje; povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij ter izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo.

Kaj dodatna kvalifikacija pomeni na evropski ravni

Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) je skupno evropsko referenčno ogrodje, ki povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za pretvorbo, s katerim naj bi postale kvalifikacije med različnimi sistemi in državami v Evropi lažje berljive in bolj razumljive. Ima dva glavna cilja: spodbujati mobilnost državljanov med državami in omogočati vseživljenjsko učenje.

EOK povezuje nacionalne sisteme in ogrodja kvalifikacij s skupno referenčno točko – s svojimi osmimi referenčnimi ravnmi, ki obsegajo celoten razpon kvalifikacij, od osnovne (raven 1, npr. izkaz o opravljeni osnovni šoli) do visoke (raven 8, npr. doktorat). Osem ravni je opisanih glede na učne izide, ki so opredeljeni kot ugotovitev o tem, kaj udeleženec ob zaključku učnega procesa zna, razume in kaj je sposoben opraviti. Učni izidi so razvrščeni v tri kategorije – znanje, spretnosti in kompetence – in omogočajo primerjavo med različnimi državami in institucijami.

Za nacionalno koordinacijsko točko EOK je bil v Sloveniji imenovan Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), ki se pri svojem delu smiselno povezuje z Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Dodatne kvalifikacije, katerih izvajalec je Uradni list Republike Slovenije, so uvrščene v register SOK.

Kje najdem dodatne kvalifikacije

Register kvalifikacij SOK je javno dostopen informacijski sistem Slovenskega ogrodja kvalifikacij in omogoča vpogled v vse posamične kvalifikacije, to je izobrazbe in nacionalne poklicne kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji po javno veljavnih izobraževalnih/študijskih programih in katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti. Na ta način se povečuje transparentnost sistema kvalifikacij v državi, kar koristi zlasti različnim uporabnikom: udeležencem izobraževanja na vseh ravneh sistema, zaposlenim, delodajalcem, izobraževalnim institucijam, strokovnim komisijam, poklicnim svetovalcem in drugim.

Kvalifikacije so v registru kvalifikacij SOK opisane skladno z metodologijo SOK ter zakonskimi določili. Opisi so usklajeni tudi s predlaganimi parametri opisa kvalifikacij v portalu Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK), s katerim je register kvalifikacij SOK povezan. Preko obeh registrov so opisi posameznih slovenskih kvalifikacij dostopni uporabnikom vseh držav EU, prav tako pa so opisi posameznih kvalifikacij iz različnih evropskih držav dostopni slovenskim državljanom. Na ta način je olajšana primerljivost slovenskih kvalifikacij s kvalifikacijami drugih evropskih držav.

Z nadaljnjim razvojem SOK ter umestitvijo dodatnih kvalifikacij in kvalifikacij, pridobljenih po programih strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, bodo v registru kvalifikacij SOK dostopni tudi opisi teh kvalifikacij.

Posamezne kvalifikacije lahko iščete z iskalnikom po registru kvalifikacij SOK ali pa z iskalnikom po kvalifikacijski strukturi, ki prikaže nabor vseh kvalifikacij po ravneh na izbranem področju.

Kdo je izvajalec

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., kot predlagatelj je postal prvi izvajalec dodatnih kvalifikacij. Na podlagi Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK, Uradni list RS, št. 104/15) in sklepa Strokovne komisije Nacionalne kontaktne točke Slovenskega ogrodja kvalifikacij in Evropskega ogrodja kvalifikacij je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejelo sklep o umestitvi dodatnih kvalifikacij:

 • strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji,
 • strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva,
 • strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC ter
 • strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji
  (Izvajalec izobraževanja je Info hiša
  .)

Kaj pridobim z dodatno kvalifikacijo

Kandidati z uspešno opravljenim izpitom (ustnim in pisnim), ki ga določa posamezna dodatna kvalifikacija, pridobijo potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije, ki se izdaja v slovenskem jeziku ter v slovensko-italijanski in slovensko-madžarski jezikovni različici (Pravilnik o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije (Uradni list RS, št. 28/16).

Termini dodatnih kvalifikacij

AAA Zlata odličnost