Varno in zdravo na dogodke

Strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji

Dodatna kvalifikacija
Potek dodatne kvalifikacije:
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS,
Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Dodatna kvalifikacija
Organizator: Uradni list RS
Vpisnina in šolnina s prvim pristopom k izpitu: 1.976,00 € brez DDV

Raven: SOK 5/EOK 4

Pobudo o dodatni kvalifikaciji s področja javnih naročil smo prejeli neposredno s trga. Dejavnost, ki je predmet usposabljanja, je izredno kompleksen sistem, ki zajema zadovoljevanje potreb javnih organov in drugih naročnikov. V Sloveniji na leto oddamo več kot 6000 različnih javnih naročil z vrednostjo skoraj štiri milijarde evrov. Za izvedbo kompleksnih postopkov morajo naročniki poznati sistem javnega naročanja in biti usposobljeni za pravilno oddajo javnih naročil. Dodatna kvalifikacija »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji« zajema popolnoma vse elemente, ki so potrebni za usposobljenost kandidatov, ki izvajajo postopke javnih naročil.

Z dodatno kvalifikacijo »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji« smo v ospredje postavili upoštevanje in uporabo temeljnih načel javnega naročanja vseh javnih subjektov skozi zakonska določila, ki urejajo sistem javnega naročanja. Zagotavljanje učinkovitega upravljanja z javnimi finančnimi sredstvi, transparentnost in gospodarno ravnanje so ključni dejavniki za učinkovito delovanje sistema.

Celotna izvedba programa je zasnovana na razumljiv način ter vključuje vaje in delavnice. Zagotavljamo strokovnost vseh sodelujočih predavateljev, ki imajo izkušnje v praksi, pravilno izbiro pa ob zaključku usposabljanja izmerimo z anketo. Na podlagi analize anket po potrebi uvajamo tako vsebinske kot kadrovske spremembe. Po zaključenem 35-urnem programu kandidati lahko pristopijo k izpitu, če so izpolnili pogoj, to je 75-odstotno udeležbo na predavanjih. Preverjanje znanja (izpit) poteka najprej s pisnim delom in nato z ustnim zagovorom pred tričlansko komisijo.

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo certifikat/potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16).

Učni izidi, ki jih kandidat osvoji:

 • kandidat zna pripraviti razpisno dokumentacijo
 • kandidat pozna sistem in načela javnega naročanja
 • kandidat pozna vse postopke oddaje javnih naročil
 • kandidat pozna vsebino in pomen vseh obrazcev v postopkih javnega naročanja
 • kandidat pozna razloge za izključitev ponudb
 • kandidat je informiran o pogodbah in drugih zahtevah
 • kandidat zna izvesti praktično odpiranje ponudb
 • kandidat zna pregledati in oceniti ponudbe
 • kandidat pozna roke in sistem pravnega varstva v postopkih javnega naročanja
 • kandidat pozna faze izvajanja pogodbe
 • kandidat je seznanjen s prekrški izvajalcev in podizvajalcev
 • kandidat zna uporabljati portal javnih naročil
 • kandidat je usposobljen samostojno voditi postopke oddaje javnih naročil

Pogoji za vključitev na dodatno kvalifikacijo:

 • dokončana najmanj srednja strokovna izobrazba
 • v zadnjih treh letih osebi ni bila pravnomočno izrečena stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja

Način zaključnega preverjanja znanja:

 • pisno preverjanja znanja
 • ustni zagovor

Za ocenjevanje in preverjanje doseganja učnih izidov programa je odgovorna tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom določi izvajalec usposabljanja.

Način in oblike izvajanja usposabljanja:

 • predavanja
 • vaje pod strokovnim vodstvom predavatelja
 • delavnice

STRUKTURA PROGRAMA DODATNE KVALIFIKACIJE

1. modul: UVOD V PRAVO JAVNIH NAROČIL

 • Število ur: 9
 • Oblike in metode dela: predavanja in delavnice

Učni izidi:

 • kandidat se seznani s predmetom urejanja javnih naročil po veljavnem zakonu o javnih naročilih
 • kandidat se seznani z veljavnostjo direktiv
 • kandidat spozna načela postopkov javnega naročanja
 • kandidat zna načrtovati in določiti predmet javnega naročanja
 • kandidat pozna javno naročanje po sklopih
 • kandidat pozna negativne posledice drobljenja javnih naročil
 • kandidat pozna vse značilnosti in zakonitosti vrst postopkov javnega naročanja
 • kandidat pozna predpostavke vseh postopkov javnih naročil in njihovo uporabo

2. modul: UPORABA IN POZNAVANJE SPLETNEGA INFORMACIJSKEGA PORTALA ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL

 • Število ur: 8
 • Oblike in metode dela: predavanja in delavnice

Učni izidi:

 • kandidat se seznani z uporabo spletnega informacijskega portala
 • kandidat zna uporabljati obrazce in razume njihovo vsebino
 • kandidat se seznani z načinom objavljanja odločitev o oddaji
 • kandidat zna izvesti postopek sporočanja oddaje podatkov o javnih naročilih

3. modul: DOKUMENTACIJA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

 • Število ur: 9
 • Oblike in metode dela: predavanja in delavnice

Učni izidi:

 • kandidat pozna razloge za izključitev pogojev in dokazil
 • kandidat zna oblikovati zahteve glede zavarovanj
 • kandidatu se predstavijo različne oblike pogodb
 • kandidat razume tehnične zahteve posameznega predmeta javnega naročila
 • kandidat pozna pomen okvirnega sporazuma pri javnih naročilih
 • kandidat v okviru delavnice samostojno izvede javno odpiranje ponudb pod strokovnim vodstvom

4. modul: DOPUSTNO DOPOLNJEVANJE PONUDB, SISTEM PRAVNEGA VARSTVA IN SPREMEMBE V POGODBAH

 • Število ur: 9
 • Oblike in metode dela: predavanja in delavnice

Učni izidi:

 • kandidat pozna postopek pregledovanja in ocenjevanja ponudb
 • kandidat zna pripraviti odločitev o oddaji in druge odločitve javnega naročila
 • kandidat pozna končne dokumente za zaključek postopka
 • kandidat pozna roke in sistem pravnega varstva v postopkih javnega naročanja
 • kandidat pozna faze izvajanja pogodbe
 • kandidat se seznani s prekrški izvajalcev in podizvajalcev

Skupaj trajanje dodatne kvalifikacije: 35 ur

Sodelujoči predavatelji na dodatni kvalifikaciji Strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji: Urška Skok Klima, Maja Marinček, Tadeja Pušnar, Nina Velkavrh, mag. Mateja Škabar, Borut Smrdel, Vlado Prosenik , Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil, Milena Basta Trtnik, Andrej Budkovič, Branko Kašnik, Marko Žvipelj in Uroš Škufca.

Datoteke
PravilnikPravilnik [PDF | 269 Kb]
Izjava o nekzanovanostiIzjava o nekaznovanosti [PDF | 181 Kb]
Izpis iz registra kvalifikacij SOK Izpis iz registra kvalifikacij SOK  [PDF | 79 Kb]
Izpis iz registra kvalifikacij SOK Sklep o imenovanju komisije [PDF | 184 Kb]
Priporočena literatura
Priročnik za uporabo JN v praksi
ZJN-3 s komentarjem
ZJN-3 z uvodnimi pojasnili
Obligacijski zakonik

Prijava na dodatno kvalifikacijo ni več možna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti