Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2024 z dne 17. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2024 z dne 17. 5. 2024, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1366. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1367. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1368. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Francoski republiki
1369. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO)
1370. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kneževini Monako
1371. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
1372. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Francoski Republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1404. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Innsbrucku
1405. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Biškeku, v Kirgiški republiki
1406. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Biškeku, v Kirgiški republiki
1407. Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Luče, Občine Ljubno, Občine Mežica, Občine Prevalje, Mestne občine Slovenj Gradec, Občine Solčava, Občine Črna na Koroškem, Občine Kamnik in Občine Šmartno ob Paki

Drugi akti

1408. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici

MINISTRSTVA

1373. Pravilnik o povračilu stroškov za financiranje tečaja in opravljanja preizkusa znanja iz slovenskega jezika
1374. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjernej (2020–2029)
1375. Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev za skupno trženje
1376. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o splošni maturi
1377. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poklicni maturi
1378. Pravilnik o spremembah Pravilnika o varovanju izpitne tajnosti pri maturi
1379. Odredba o sprejemu Izobraževalnega programa finančne pismenosti za mlade odrasle Pot do finančne svobode
1380. Odredba o sprejemu Izobraževalnega programa finančne pismenosti za starejše odrasle Seniorji v akciji: Povečajmo svojo finančno pismenost
1381. Odredba o sprejemu Izobraževalnega programa finančne pismenosti za splošno populacijo Obvladujem svoje finance

USTAVNO SODIŠČE

1382. Odločba o ugotovitvi, da prvi, drugi, četrti in osmi odstavek 71. člena Zakona o sodiščih niso v neskladju z Ustavo Odločba o ugotovitvi, da sta druga in tretja poved šestega odstavka 71. člena Zakona o sodiščih v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

1383. Sklep o uporabi Smernic o primerjalni analizi praks v zvezi z raznolikostjo, vključno s politikami raznolikosti in plačno vrzeljo med spoloma, v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo (EU) 2019/2034

SODNI SVET

1384. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Tolminu
1385. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1386. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu
1387. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 4010 – Domžale 1
1388. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 5011 – Radlje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1389. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu
1390. Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o primerjalni analizi praks v zvezi z raznolikostjo, vključno s politikami raznolikosti in plačno vrzeljo med spoloma, v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1391. Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega gospodarstva

OBČINE

Dobrepolje

1392. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2023
1393. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »ZN obrtna cona Predstruge v Občini Dobrepolje«
1394. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toneta in Franceta Kralja Dobrepolje
1395. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrepolje
1396. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kanal ob Soči

1397. Odlok o Rebalansu I Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2024

Slovenj Gradec

1398. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Sončne elektrarne na površinah in objektih Mestne občine Slovenj Gradec«
1399. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »VRTEC IN MEDGENERACIJSKI CENTER PAMEČE«
1400. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec

Tolmin

1401. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2024

Trebnje

1402. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse za postavitev, ureditev in vzdrževanje obvestilnega mesta v Občini Trebnje

Vrhnika

1403. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 8) – tehnična posodobitev

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti