Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2024 z dne 24. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2024 z dne 24. 5. 2024, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1409. Sklep o potrditvi mandata poslancu Državnega zbora
1410. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1411. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1412. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1413. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1414. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1415. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1416. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega finančnega izčrpavanja podjetja GEN-I, domnevno spornih praks v zvezi s podjetjem STAR SOLAR d.o.o., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke GIBANJE SVOBODA in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje GIBANJA SVOBODA za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije leta 2022

Drugi akti

1417. Akt o izvolitvi člana Sodnega sveta
1418. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja ter morebitne politične in drugih odgovornosti nosilcev javnih funkcij in funkcij v organih javnega sektorja zaradi suma, da so sodelovali v primerih odvzemov mladoletnih oseb (ukradenih otrok), ki naj bi se v porodnišnicah na območju Republike Slovenije dogajali v obdobju od leta 1965 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave oziroma politično vplivali na ta dejanja ter za morebitno spremembo zakonodaje s področja matičnega registra, ugotavljanja in obdelave matičnih dejstev, hrambe matičnih registrov, področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, kazensko procesne zakonodaje ter zakonodaje s področja družine, socialne varnosti, zdravstvenega varstva in dejavnosti ter pogrebne in pokopališke dejavnosti
1419. Resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji »Jedrska energija za prihodnost Slovenije« (ReDMRJE)
1420. Deklaracija ob 20. obletnici članstva Republike Slovenije v Evropski uniji »DOMA V EVROPI« (DeČRSEU)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1421. Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
1422. Uredba o izvajanju intervencije podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
1423. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
1424. Uredba o spremembi Uredbe o delovnem času v organih državne uprave
1425. Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1426. Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu določanja osebne identifikacijske številke

Sklepi

1427. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
1428. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1429. Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj
1430. Odločba o soglasju k sklepu o prenehanju Ustanove za obnovo in oživitev Narodnega doma

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1431. Sklep o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe
1432. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij
1433. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročilu nosilca aktuarske funkcije pokojninske družbe
1434. Poročilo o gibanju plač za marec 2024

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1435. Pravilnik o vsebini in obliki diplom NOA visoke šole
1436. Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2024
1437. Sklep o razrešitvi članov Volilne komisije Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1438. Sklep o imenovanju članov Volilne komisije Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1439. Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1440. Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev
1441. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

1486. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2024
1487. Razpis nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti Selo

Brežice

1442. Sklep o ustanovitvi Varnostnega sosveta
1443. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Črnomelj

1444. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Dobje

1445. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2023
1446. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dobje
1447. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobje

Dobrova-Polhov Gradec

1448. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1449. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1450. Pravilnik za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1451. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec

Dravograd

1452. Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Dravograd
1453. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih odborov, komisij in teles ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih
1454. Sklep o soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Dravograd

Kanal ob Soči

1455. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023
1456. Sklep o potrditvi predlagane cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki

Kranj

1457. Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Kranj

Ljubljana

1458. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 214 Rožnik – Pod hribom
1459. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča
1460. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje
1461. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vižmarje Brod
1462. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prule
1463. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Livada
1464. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha
1465. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kašelj

Ljubno

1466. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za nadomestitveno lokacijo kmetije v Savini (lokacija Savina 1)

Ljutomer

1467. Sklep o potrditvi skupnega elaborata 2023/2021 o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo v občinah Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej

Murska Sobota

1468. Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim v Mestni občini Murska Sobota
1488. Odlok o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Murska Sobota
1489. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota

Sežana

1469. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2023
1470. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Šmarje pri Jelšah

1471. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Sončne elektrarne na površinah in objektih Občine Šmarje pri Jelšah«
1472. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del – spremembe št. 5 – tehnični popravek
1473. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1474. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 4087 v naselju Zadrže (parc. št. 55/1, 56/1, k.o. 1201 – Zadrže)

Šmartno pri Litiji

1475. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2024
1476. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja z oznako ŠM-25
1477. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Tolmin

1478. Zaključni račun proračuna Občine Tolmin za leto 2023
1479. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi parkirnine na turističnih parkiriščih

Trebnje

1490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2024 – rebalans I
1491. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje
1492. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje

Velike Lašče

1480. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče
1481. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče
1482. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče
1483. Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče
1484. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče
1485. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

POPRAVKI

1493. Popravek Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2024

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti