Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2024 z dne 24. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2024 z dne 24. 5. 2024

Kazalo

Št. 303-5-0/2023/8 Ob-2303/24, Stran 1220
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis 
za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027 (kratica javnega razpisa: SPP produktivne naložbe) 
1. Pravne podlage
Podlage za izvedbo Javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) so predvsem:
1. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23),
2. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24 – ZIPRS2425),
3. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23),
4. Proračun Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 in 123/23) oziroma vsakokratni veljavni proračun Republike Slovenije,
5. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK),
6. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3),
7. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-2),
8. Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17, 13/18 – ZSInv in 40/23 – ZZrID-A; v nadaljnjem besedilu: ZPOP-1),
9. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
10. Odločitev o podpori Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: MKRR) v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. V00130-1/MGTŠ/0 z dne 17. 5. 2024,
11. Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 21/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba EKP),
12. Uredba Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 11), nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (EU, Euratom) 2022/2496 z dne 15. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L št. 325 z dne 20. 12. 2022, str. 11),
13. Uredba (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 2023/90149 z dne 5. 12. 2023, str. 94),
14. Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), nazadnje spremenjena z Uredbo (EU, Euratom) 2022/2434 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, kar zadeva določitev diverzificirane strategije za splošno metodo najemanje posojil (UL L št. 319 z dne 13. 12. 2022, str. 1),
15. Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 o spremembi uredb (EU) št. 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES (UL L št. 63 z dne 28. 2. 2023, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU),
16. Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198/13 z dne 22. 6. 2020, str. 13), zadnjič dopolnjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2486 z dne 27. junija 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k trajnostni rabi ter varstvu vodnih in morskih virov, prehodu na krožno gospodarstvo, preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja ali varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, in za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev, ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2178 glede posebnih javnih razkritij za te gospodarske dejavnosti (UL L št. 2023/2486 z dne 21. 11. 2023),
17. Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba GDPR),
18. Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014; v nadaljnjem besedilu: Uredba GBER), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2023/1315 z dne 23. junija 2023 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe ter Uredbe (EU) 2022/2473 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 167 z dne 30. 6. 2023, str. 1),
19. Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (UL L št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 391), Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/86045),
20. Zakon o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Uradni list RS, št. 37/08, MP, št. 10/08),
21. Sklep Komisije z dne 14. maja 2019 o opredelitvi smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju in Priloga k Sklepu Komisije z dne 14. maja 2019 o opredelitvi smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju (objavljen na spletni strani https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf in https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf), (v nadaljnjem besedilu: Sklep Komisije o opredelitvi smernic za določanje finančnih popravkov),
22. drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih EK sprejme v skladu s 113. in 114. členom Uredbe 2021/1060/EU,
23. Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027, št. 2021SI16FFPA001, različica 1.1 z dne 12. 9. 2022,
24. Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, št. 2021SI16FFPR001, različica 1.2 z dne 12. 12. 2022,
25. Navodila organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, marec 2023, objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/navodila/,
26. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027, oktober 2023, objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/navodila/ (v nadaljnjem besedilu: Navodila OU o upravičenih stroških),
27. Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje s sredstvi evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2021–2027, april 2023, objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/navodila/,
28. Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje in poročanje o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027, april 2023, objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/navodila/,
29. Postopkovnik za izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES, april 2023, objavljen na spletni strani https://evropskasredstva.si/navodila/,
30. Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj in preverjanj opravljanja prenesenih nalog, oktober 2023, objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/navodila/,
31. Analiza tveganja organa upravljanja na ravni programa in izhodišča za pripravo metodologije za administrativno preverjanje v programskem obdobju 2021–2027, oktober 2023, objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/navodila/,
32. Smernice organa upravljanja za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« pri izvajanju Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, avgust 2023, objavljene na spletni strani https://evropskasredstva.si/navodila/,
33. Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027, september 2023, objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/navodila/,
34. Smernice organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 2014–2020, februar 2016, objavljene na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila,
35. Strategija organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljene na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
36. Navodila organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe,
37. Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije, Verzija 1.1, oktober 2023, dosegljiva na https://evropskasredstva.si/app/uploads/2024/02/Strategija-S5_verzija_1_1.pdf,
38. Območni načrt za pravični prehod Zasavske premogovne regije št. CCI 2021SI16FFPR001, z dne 12. 12. 2023 (v nadaljnjem besedilu: ONPP Zasavje),
39. Območni načrt za pravični prehod Savinjsko-Šaleške premogovne regije, št. CCI 2021SI16FFPR001, z dne 12. 12. 2023 (v nadaljnjem besedilu: ONPP Saša),
40. Uredba (EU) 2021/1056 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o vzpostavitvi Sklada za pravični prehod (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 1),
41. Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, december 2022, z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Program EKP),
42. Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport 2024-2030,
43. Regionalna shema državne pomoči – program ukrepov MGTŠ« (št. sheme: BE02-2632616-2024) (v nadaljnjem besedilu: shema regionalne državne pomoči),
44. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15, 36/19 in 58/23),
45. Program dela in Finančni načrt Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije za leti 2023 in 2024 – prečiščeno besedilo št. 1, ki ga je sprejel Svet agencije na 46. redni seji dne 16. 6. 2023 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport podalo soglasje dne 29. 6. 2023, št. SPIS 302-31/2022/20, Spremembe programa dela in finančnega načrta za leto 2024 (prečiščeno besedilo 1), ter Program dela in Finančni načrt za leto 2025, sprejeti na 50. redni seji, dne 13. 2. 2024 h katerim je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport podalo soglasje dne 22. 2. 2024, št. 302-60/2023/10,
46. Sporazum o prenosu in načinu izvajanja nalog izvajalskega telesa v okviru evropske kohezijske politike 2021-2027, sklenjen med agencijo in ministrstvom dne 19. 9. 2023, in Dodatek št. 1 k Sporazumu o prenosu in načinu izvajanja nalog izvajalskega telesa v okviru evropske kohezijske politike 2021-2027 z dne 13. 12. 2023,
47. Pogodba št. C2180-23-700008 – SPIRIT o izvajanju in financiranju javnih razpisov za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2024-2026 z dne 14. 3. 2024.
2. Naziv in sedež posredniškega telesa, ki dodeljuje sredstva
Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Izvajalsko telo: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. Uvrstitev javnega razpisa v Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji: javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za pravični prehod. Javni razpis se izvaja v okviru Programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (cilj politik 6: Evropa za pravični prehod; prednostna naloga 10: Prestrukturiranje premogovnih regij, specifični cilj: JSO8.1. Sklad za pravični prehod).
4. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
Namen javnega razpisa je gospodarsko prestrukturiranje Zasavske premogovne regije in Savinjsko-Šaleške premogovne regije (v nadaljnjem besedilu: SAŠA premogovna regija) s spodbujanjem novih delovnih mest ter raznolikih, trajnostno naravnanih investicij, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga.
Cilji, h katerim prispeva javni razpis, so:
– dvig dodane vrednosti na zaposlenega v premogovni regiji,
– zmanjšanje odvisnosti gospodarstva Zasavske in SAŠA premogovne regije od fosilnih goriv,
– večje število (tujih/domačih) investicij v premogovni regiji,
– diverzifikacija gospodarstva v premogovni regiji.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest.
Kazalniki:
– RCR01 – 109 novo ustvarjenih delovnih mest na območju Zasavske premogovne regije,
– RCR01 – 178 novo ustvarjenih delovnih mest na območju SAŠA premogovne regije,
– RCO01 – 35 podprtih podjetij, ki so prejela podporo (od tega: mikro, mala, srednja, velika) na območju Zasavske in SAŠA premogovne regije,
RCO02 – 35 podprtih podjetij, ki so prejela podporo v obliki nepovratnih sredstev na območju Zasavske in SAŠA premogovne regije.
5. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na ožjem vplivnem območju Zasavske premogovne regije in SAŠA premogovne regije1.
1 Ožje in širše vplivno območje Zasavske in SAŠA premogovne regije sta opredeljeni v območnih načrtih pravičnega prehoda za te dve regiji.
V ožje vplivno območje Zasavske premogovne regije se uvrščajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, v ožje vplivno območje SAŠA premogovne regije pa se uvrščajo Mestna občina Velenje ter občini Šmartno ob Paki in Šoštanj.
Operacije se lahko pod dodatnima pogojema, navedenima v nadaljevanju tega odstavka, izvajajo tudi na širšem vplivnem območju premogovne regije, pri čemer se v širše vplivno območje Zasavske premogovne regije uvršča občina Litija, v širše vplivno območje SAŠA premogovne regije pa občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava. Operacije, ki se izvajajo na širšem vplivnem območju posamezne premogovne regije so upravičene do sofinanciranja pod naslednjima dodatnima pogojema:
– operacija izkazuje vpliv na ožje vplivno območje iste premogovne regije in
– operacijo izvaja majhno ali srednje veliko podjetje (v nadaljnjem besedilu: MSP), kot ga opredeljuje Priloga I Uredbe GBER.
Vpliv na ožje vplivno območje premogovne regije posamezne operacije se izkazuje na ravni podjetja oziroma poslovne enote oziroma podružnice, kjer se bo izvajala operacija. Vpliv je izkazan, če:
a) ima pri tem podjetju oziroma poslovni enoti oziroma podružnici vsaj 20 % vseh zaposlenih stalno prebivališče na ožjem vplivnem območju iste premogovne regije in/ali
b) ima podjetje oziroma poslovna enota oziroma podružnica vsaj 20 % poslovnih odhodkov v dobaviteljski verigi ustvarjenih s podjetji, ki imajo sedež ali poslovno enoto ali podružnico v ožjem vplivnem območju premogovne regije.
Prijavitelj bo moral en oziroma oba pogoja, navedena v prejšnjem odstavku, izpolniti najkasneje v treh letih po zaključku operacije, v nasprotnem primeru bo moral vrniti vsa prejeta sredstva.
Sprememba lokacije načrtovane operacije po oddaji vloge je mogoča zgolj, če se tudi nova lokacija operacije nahaja znotraj istega vplivnega območja premogovne regije, kot ga opredeljuje prvotna vloga. Sprememba mora biti predhodno odobrena s strani agencije. Spremembe, ki niso skladne z navedenim, predstavljajo upravičen razlog za odstop od pogodbe o sofinanciranju.
Sofinanciranje upravičenih stroškov operacije je odvisno od velikosti prijavitelja, pri čemer se za opredelitev velikosti upoštevajo določila Priloge I Uredbe GBER.
6. Ciljne skupine/upravičenci: na razpis se lahko prijavijo podjetja2, kot so opredeljena v skladu z ZPOP-1. Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP). Upravičeni prijavitelji so tudi podjetja, ki delujejo v katerikoli drugi članici EU in ob oddaji vloge nimajo sedeža ali podružnice v Republiki Sloveniji, bodo pa ustanovili sedež ali podružnico najkasneje do prvega izplačila subvencije (Uredba GBER). Sedež ali podružnica morata biti vpisana v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
2 »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko.
7. Pogoji za kandidiranje
Za kandidiranje na javnem razpisu je potrebno oddati vlogo z vso potrebno dokumentacijo v fizični obliki.
Vloga mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje javnega razpisa.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. V kolikor prijavitelj zahtevanih pojasnil ali dokazil ne predloži v roku, ki ga določi agencija, se šteje, da pogoj ni izpolnjen. Rok ne sme biti daljši od roka za dopolnitev vloge.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o dodelitvi sredstev ne bo podpisala, sklep o izboru pa se bo odpravil.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva po pogodbi o sofinanciranju skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenij ali pa agencija unovči bančno garancijo.
7.1. Splošni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj izpolnjuje pogoje iz točke 6 (glede pravno-organizacijske oblike) in iz točke 5 (glede upravičenega območja in velikosti) javnega razpisa.
2. V primeru, da ima prijavitelj sedež v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in nima na dan oddaje vloge v Poslovnem registru vpisanega sedeža ali poslovne enote ali podružnice v Republiki Sloveniji, mora imeti sedež ali podružnico vpisano najkasneje do izplačila subvencije. Ob oddaji vloge na ta javni razpis, mora prijavitelj dodatno priložiti Izjavo, da bo ustanovil sedež ali podružnico najkasneje do izplačila subvencije.
3. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 evrov ali več do agencije, ministrstva, in Slovenskega podjetniškega sklada, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju oziroma o dodelitvi javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle spoznane v pravnomočni odločbi oziroma sklepu pristojnega organa.
4. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US, 35/23 – odl. US, 57/23 – odl. US in 102/23, v nadaljnjem besedilu: ZFPPIPP) in ni v postopku likvidacije po ZGD-1.
6. Prijavitelj ne prejema, ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17).
7. Prijavitelj ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe GBER.
8. Za prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. in 36. člena ZIntPK.
9. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
10. Za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, prijavitelj ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) – prepoved dvojnega financiranja.
11. Prijavitelj nima neporavnanega vračila preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance.
7.2. Posebni pogoji za operacijo
1. Pri operaciji je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, vključno s pomočjo de minimis, ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči oziroma zneska državne pomoči, kot to določa shema državne regionalne pomoči.
2. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
V primeru, da je pričakovana subvencija, ki jo agencija določi na podlagi meril in glede na razpoložljiva sredstva, nižja od pričakovane subvencije, kot jo je prijavitelj opredelil v vlogi na ta javni razpis, bo prijavitelj pozvan, naj poda Izjavo, s katero tudi ob odobrenem znesku zagotavlja zaprto finančno konstrukcijo ter da predloži spremenjeno finančno konstrukcijo, iz katere bo izhajalo, da ima kljub nižji pričakovani subvenciji v celoti zagotovljene vire za financiranje operacije. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni dovoljeno.
3. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa.
4. Operacija se bo izvajala na področjih, ki so skladni s prednostnimi področji Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije.
5. Operacija ne bo trajala dlje kot 36 mesecev in mora biti zaključena najkasneje do 30. 6. 2027.
6. Operacija se mora skladno s shemo regionalne državne pomoči nanašati na:
– vzpostavitev nove poslovne enote3 ali
3 Poslovna enota kot je uporabljena po Uredbi GBER (devetinštirideseti odstavek 2. člena)
– širitev zmogljivosti poslovne enote ali
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v podjetju ali
– bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu proizvajanja proizvodov ali zagotavljanja storitev v poslovni enoti na katere se nanaša operacija.
V primeru subvencije, dodeljene:
a. za diverzifikacijo poslovne enote na proizvode, ki jih ta poslovna enota prej ni proizvajala, morajo upravičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred začetkom del,
b. velikim poslovnim enotam za bistveno spremembo proizvodnega procesa, morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.
7. Minimalni prag operacije predstavlja vsoto upravičenih stroškov naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev ter mora znašati najmanj 500.000 EUR.
8. Maksimalna možna višina sofinanciranja je 10 mio EUR na povezana podjetja (ne glede na število prijavljenih projektov). Za povezana podjetja se štejejo podjetja, kot jih opredeljuje Priloga I Uredbe GBER.
9. Vrednost operacije v stroje in opremo (brez DDV) mora znašati najmanj 50 % vrednosti operacije, pri čemer se upoštevajo upravičeni in neupravičeni stroški naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev.
10. Upravičenec mora iz lastnih sredstev ali z zunanjim financiranjem v obliki, ki ni povezana z javnimi sredstvi oziroma državno ali de minimis pomočjo, zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov vrednosti operacije.
11. Upravičenec mora ustvariti nova delovna mesta (v nadaljnjem besedilu: DM) na območju, kjer se bo operacija izvajala, najkasneje v treh letih po datumu zaključka operacije oziroma najkasneje do 31. 12. 2029, (kar je prej), in sicer v primeru:
– vrednost upravičenih stroškov operacije od 500.000 EUR do 1 mio EUR: najmanj dve novi DM,
– vrednost upravičenih stroškov operacije od 1 mio EUR do 3 mio EUR: najmanj štiri nova DM,
– vrednost upravičenih stroškov operacije od 3 mio EUR do 6 mio EUR: najmanj 10 novih DM,
– vrednost upravičenih stroškov operacije od 6 mio EUR do 9 mio EUR: najmanj 20 novih DM,
– vrednost upravičenih stroškov operacije od 9 do 12 mio EUR: najmanj 35 novih DM,
– vrednost upravičenih stroškov operacije nad 12 mio EUR: najmanj 50 novih DM,
pri čemer se mora število novo ustvarjenih delovnih mest odražati tudi v neto povečanju števila zaposlenih pri upravičencu.
12. Upravičenec mora vsaj ohraniti dodano vrednost na zaposlenega ob zaključku operacije glede na povprečje zadnjih treh poslovnih let pred oddajo vloge.
13. Ustvarjena nova delovna mesta mora upravičenec ohranjati vsaj tri leta za MSP in pet let za velika podjetja od datuma, ko so nova delovna mesta ustvarjena.
14. Za operacijo mora biti izkazana določena raven energetske učinkovitost, kar pomeni, da pri operaciji:
a. v širitev zmogljivosti poslovne enote4 ali v bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu poslovne enote, se mora poraba energije pri proizvodnji obstoječe proizvodnje oziroma storitve oziroma procesa zmanjšati vsaj za 10 % ali
4 Poslovna enota kot je uporabljena po Uredbi GBER (devetinštirideseti odstavek 2. člena)
b. v diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v podjetju, mora biti iz investicijske dokumentacije razviden nakup novih strojev in opreme, ti pa morajo biti skladni z najvišjimi energetskimi standardi oziroma se nanašati na najboljšo razpoložljivo tehnologijo.
15. Za operacijo mora biti izkazana določena raven snovne učinkovitost, kar pomeni, da pri operaciji:
a. v širitev zmogljivosti poslovne enote5 ali v bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu poslovne enote, se mora poraba materialov oziroma surovin pri proizvodnji obstoječe proizvodnje oziroma storitve oziroma procesa zmanjšati vsaj za 10 % ali
5 Poslovna enota kot je uporabljena po Uredbi GBER (devetinštirideseti odstavek 2. člena)
b. v diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v podjetju, mora biti iz investicijske dokumentacije razviden nakup novih strojev in opreme, ti pa morajo biti skladni z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.
16. Nameravana gradnja objektov za izvedbo operacije je določena na lokaciji, ki je skladna s prostorskim aktom, kar je razvidno iz priloženega mnenja samoupravne lokalne skupnosti, ki ga priloži prijavitelj (v primeru, da je za prijavljeno operacijo potrebno gradbeno dovoljenje, se z njegovo predložitvijo zadosti zadevnemu pogoju). V kolikor se operacija ne nanaša na gradnjo objektov, se izpolnjevanje tega pogoja ne zahteva.
17. Pri operacijah v opredmetena sredstva, katerih amortizacijska doba je daljša od petih let, je potrebno z oceno izkazati podnebno odpornost operacije ob upoštevanju Smernic6 organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027.
6 https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/
18. Za operacijo mora biti izkazana ekonomska, finančna, tehnična, prostorska in tehnološka izvedljivost ter upravičenost operacije, kar se izkaže s predloženim investicijskim programom (v nadaljevanju: IP). K vlogi priloženi IP, pri izdelavi katerega se smiselno upoštevajo določila Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), mora biti potrjen s strani prijavitelja.
19. Operacija se ne sme začeti izvajati pred oddajo vloge na javni razpis.
20. Operacija se mora začeti izvajati najkasneje v roku šestih mesecev od datuma izdaje sklepa o izboru.
21. Prijavitelj mora imeti izkazano okoljsko odgovorno ravnanje, kar mora izhajati iz k vlogi priložene strategije oziroma akcijskega načrta okoljsko odgovornega ravnanja.
22. Operacija mora biti izvedena v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno in ne škoduje okoljskim ciljem Evropske unije (načelo DNSH), določenim z Uredbo (EU) 2021/1060 in ob upoštevanju Obvestila Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (UL C št. 58 z dne 18. 2. 2021, str. 1) ter Smernicami organa upravljanja za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« pri izvajanju Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji. Iz navedenega izhaja, da spodbude niso dovoljene za operacijo in dejavnost, na katero se operacija nanaša, ki škodujejo enemu izmed šestih okoljskih ciljev:
– da bistveno škoduje blažitvi podnebnih sprememb, kadar vodi do znatnih emisij toplogrednih plinov;
– da bistveno škoduje prilagajanju podnebnim spremembam, kadar vodi do povečanega škodljivega vpliva na podnebje (na sedanje in pričakovano stanje);
– da bistveno škoduje trajnostni rabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar škoduje dobremu stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda;
– da bistveno škoduje krožnemu gospodarstvu (vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem), kadar vodi do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov ali do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov ali kadar lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju;
– da bistveno škoduje preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar vodi do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo;
– da bistveno škoduje varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je bistveno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Evropske unije.
23. Vloga mora vsebovati terminski plan z razdelanimi aktivnostmi za izvedbo operacije.
24. Vsebina operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene dejavnosti:
– sektor primarne kmetijske proizvodnje,
– sektor ribištva in akvakulture, kakor jih določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013 z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1),
– sektor predelava in trženje kmetijskih proizvodov v primerih, kadar je znesek subvencije določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali kadar je subvencija pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– sektor premogovništva,
– sektor jeklarstva, kot je opredeljeno v 43. točki 2. člena Uredbe GBER,
– prometni sektor in povezana infrastruktura, kot je opredeljeno v 45. točki 2. člena Uredbe GBER,
– proizvodnja, shranjevanje, prenos in distribucija energije ter energetska infrastruktura,
– proizvodnja orožja in streliva,
– gradbeništvo,
– sektor širokopasovnih povezav,
– proizvodnja, predelava ter trženje tobaka in tobačnih izdelkov,
– izobraževanje in
– zdravstveno in socialno varstvo.
25. Operacija ne sme biti povezana s proizvodnjo, predelavo, prevozom, distribucijo, skladiščenjem ali zgorevanjem fosilnih goriv.
26. Upravičenec v dveh letih pred oddajo vloge na javni razpis ni izvedel premestitve7 v poslovno enoto, v kateri naj bi se izvajala operacija, za katero se zaprosi za subvencijo in ne sme izvesti premestitve pred potekom treh za MSP oziroma petih let za velika podjetja po zaključku operacije, za katero se zaprosi za subvencijo.
7 Premestitev pomeni prenos enake ali podobne dejavnosti ali njenega dela iz poslovne enote v eni pogodbenici Sporazuma EGP (začetna poslovna enota) v poslovno enoto v drugi pogodbenici Sporazuma EGP, v kateri se izvede naložba, ki prejme pomoč (poslovna enota, ki prejme pomoč). Do prenosa pride, če izdelek ali storitev v začetni poslovni enoti in poslovni enoti, ki prejme pomoč, vsaj delno služi istemu namenu in izpolnjuje zahteve ali potrebe iste vrste strank, pri tem pa pride tudi do izgube delovnih mest pri enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih poslovnih enot upravičenca v EGP.
27. Operacija se ne nanaša na dejavnosti, povezane z izvozom, ko je spodbuda neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijske mreže ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo.
28. Pri operaciji se ne daje prednosti uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
29. Upravičenec mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov, ki se nanašajo na operacijo.
8. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo s sklepom imenuje zakoniti zastopnik agencije ali od njega pooblaščena oseba.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa.
Če komisija ugotovi, da prijavitelj ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnje ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se s sklepom zavrne.
Merila za ocenjevanje obsegajo naslednje sklope meril in podmeril:
Merilo/podmerilo
Maksimalno št. točk
1. Okoljski vidik:
1.1. Vpliv prijavitelja in operacije na okolje
5
1.2. Prispevek operacije na področju prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja
15
1.3. Prispevek operacije na področju blažitve podnebnih sprememb
10
Okoljski vidik (skupaj):
30
2. Ekonomski vidik:
2.1. Sodelovanje podjetja z lokalnim okoljem ali širšo skupnostjo
10
2.2. Stopnja tehnološke zahtevnosti operacije
5
2.3. Dvig dodane vrednosti na zaposlenega
15
Ekonomski vidik (skupaj):
30
3. Vidik človeških virov:
3.1. Prispevek operacije k ustvarjanju dodatnih novih delovnih mest v premogovni regiji
35
3.2. Prispevek operacije k izobraževanju in usposabljanju
5
Vidik človeških virov (skupaj):
40
Skupaj (vsi vidiki):
100
Največje možno število doseženih točk iz naslova meril je 100.
Komisija bo na podlagi izvedenih ocenjevanj pripravila razvrstitev vlog glede na prejete ocene v postopku ocenjevanja vloge po zgoraj navedenih merilih in s tem prednostno listo odobrenih operacij največ do višine razpoložljivih sredstev po tem javnem razpisu, skladno s sklopi opredeljenimi v 9. točki javnega razpisa.
V primeru, da razpoložljiva sredstva posamezne premogovne regije ne zadoščajo za sofinanciranje vseh ocenjenih vlog, ki se nanašajo na posamezno premogovno regijo, se prednostno potrdijo tiste vloge za operacije, katerih lokacija izvajanja je ožje vplivno območje posamezne premogovne regije.
V kolikor bo več vlog iz ožjega vplivnega območja posamezne premogovne regije z enakim številom točk, pa za vse ni zagotovljenih zadostnih razpoložljivih sredstev posamezne premogovne regije, bo za sofinanciranje izbrana tista operacija, ki ima izmed teh vlog doseženo višjo realizirano dodano vrednost na zaposlenega pri prijavitelju v zadnjem poslovnem letu pred oddajo vloge, glede na podatke iz baze GVIN. V primeru, da bo imelo po tej razdelitvi več vlog enako število točk po realizirani dodani vrednosti na zaposlenega pri prijavitelju v zadnjem poslovnem letu pred oddajo vloge, bodo imele prednost vloge, ki so bile prej oddane.
Datum oddaje vloge se ugotavlja na način, kot je opredeljen v 14. točki javnega razpisa.
V primeru, ko v okviru javnega razpisa ni na voljo dovolj razpoložljivih sredstev posamezne premogovne regije za podporo zadnje izmed vlog, ki je po izvedenem postopku ocenjevanja zadnja v vrsti za sofinanciranje, da bi lahko s temi sredstvi sofinancirali celotno višino zaprošenega sofinanciranja kot izhaja iz vloge, lahko agencija prijavitelja pozove k izjavi oziroma opredelitvi do možnosti izvedbe operacije z zmanjšanim obsegom sofinanciranja (v primerjavi z v vlogi zaprošeno višino sofinanciranja). V kolikor prijavitelj potrdi, da sprejema zmanjšan obseg sofinanciranja za izvedbo operacije in da lahko zagotovi dodatna lastna sredstva ter agenciji posreduje izjavo o zaprtju finančne konstrukcije oziroma izjavo o samofinanciranju operacije in o izvedbi operacije kljub zmanjšanemu obsegu sofinanciranja, agencija izda sklep o izboru vloge z zmanjšanim obsegom sofinanciranja. V kolikor se prijavitelj ne strinja z izvedbo operacije z manjšim obsegom sofinanciranja, se sofinanciranje z nižjim obsegom financiranja lahko ponudi naslednjemu prijavitelju v vrsti glede na višino prejetih točk v postopku ocenjevanja. V primeru, ko v tem postopku zmanjšanega sofinanciranja noben prijavitelj ne sprejme zmanjšanega sofinanciranja, lahko ostanejo sredstva nerazporejena. Prijavitelj mora v primeru zmanjšanega sofinanciranja predložiti novo finančno konstrukcijo.
Posebej opozarjamo, da bodo navedbe prijavitelja v vlogi glede zmanjšanja porabe energije in porabe materialov/surovin ter ostale zahteve kot izhajajo iz pogojev javnega razpisa in tudi navedbe/ okoliščine/napovedi, zaradi katerih je prijavitelj prejel točke po merilih za ocenjevanje, kot so opredeljena v točki št. 8 javnega razpisa, postale del pogodbenih obveznosti.
Če upravičenec pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil, bo to lahko razlog za odstop od pogodbe o sofinanciranju in vračilo vseh izplačanih sredstev, ali pa za vračilo dela izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenij ali pa agencija unovči bančno garancijo.
9. Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa
Razpisana vrednost javnega razpisa znaša največ 68.700.000,00 EUR, pri čemer gre za namensko podporo za sofinanciranje v postopku javnega razpisa izbranih operacij prijaviteljev.
Premogovna regija Zasavje
Za operacije z lokacijo izvajanja na premogovni regiji Zasavje je za operacije velikih podjetij na voljo predvidoma 15.720.000 EUR, za operacije malih in srednje velikih podjetij pa 10.480.000 EUR.
SAŠA premogovna regija
Za operacije z lokacijo izvajanja na premogovni regiji SAŠA je za operacije velikih podjetij na voljo predvidoma 12.750.000 EUR, za operacije malih in srednje velikih podjetij pa 29.750.000 EUR.
Sredstva se lahko v drugem roku za prispetje prijav (v kolikor bodo po prvem roku za prispetje prijav ostala nedodeljena sredstva) do izdaje sklepov o izboru ali neizboru, prerazporejajo znotraj posamezne premogovne regije in sicer med sklopoma za MSP in velika podjetja, kar agencija objavi na svoji spletni strani. Med različnima premogovnima regijama se sredstva ne smejo prerazporejati.
Okvirna dinamika izplačil sredstev po letih:
Premogovna regija Zasavje:
Proračunska postavka
Programsko območje
 %
Leto 2024
Leto 2025
Leto 2026
Leto 2027
SKUPAJ
PP: JSO8.1 – Sklad za pravični prehod Zasavje SPP 21-27-EU-MGTŠ
Celotna Slovenija
5.000.000
8.600.000
6.300.000
6.300.000
26.200.000
Skupaj
100
Premogovna regija SAŠA:
Proračunska postavka
Programsko območje
 %
Leto 2024
Leto 2025
Leto 2026
Leto 2027
SKUPAJ
PP: JSO8.1 – Sklad za pravični prehod SAŠA SPP 21-27-EU-MGTŠ
Celotna Slovenija
5.000.000
12.500.000
12.500.000
12.500.000
42.500.000
Skupaj
100
Vsa sredstva so namenska sredstva Sklada za pravični prehod.
Pravice porabe so na razpolago na evidenčnem projektu št. proračunske postavke JSO8.1 – Sklad za pravični prehod Zasavje SPP 21-27-EU-MGTŠ in proračunske postavke JSO8.1 – Sklad za pravični prehod SAŠA SPP 21-27-EU-MGTŠ.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta v obdobju 2024–2027 oziroma traja do porabe razpisanih sredstev.
V primeru, da se spremeni skupna višina razpisanih sredstev tega javnega razpisa, agencija spremembo objavi v Uradnem listu RS najkasneje do izdaje sklepov o izboru za posamezno odpiranje.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog, prispelih na posamezni rok za oddajo vlog. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen tudi v primeru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega načrtovanega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja, če prijavitelj ne sprejme sofinanciranja v nižjem obsegu.
Nerazdeljena sredstva iz posameznega roka za oddajo vlog se lahko namenijo za naslednji rok za oddajo vlog, v kolikor je razpisan. Višino nerazdeljenih sredstev, ki se prenese za namen naslednjega roka za oddajo vlog (naslednje odpiranje), agencija objavi na svoji spletni strani.
V primeru, da ne pride do porabe vseh sredstev za sofinanciranje po izvedbi zadnjega roka za oddajo vlog, ostane ta del sredstev nerazdeljen.
Dinamika sofinanciranja posamezne podprte operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med agencijo in upravičencem v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivih pravic porabe oziroma proračunskih sredstev.
Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti pravic porabe in proračunskih sredstev za ta namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali spremeni pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se prijavitelj ne strinja s predlogom spremembe, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali spremeni, kar stori z objavo v Uradnem listu RS.
10. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: sredstva za sofinanciranje bodo zagotovljena na postavkah namenskih sredstev EU za pravični prehod. Nacionalni prispevek bo zagotovljen z lastnimi sredstvi upravičencev.
11. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je lahko od datuma oddaje vloge na javni razpis do najkasneje 30. 6. 2027, ki predstavlja zadnji rok za zaključek operacije. Operacija se mora začeti izvajati najkasneje v roku šestih mesecev od datuma izdaje sklepa o izboru in lahko traja največ 36 mesecev.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov pomeni obdobje, od kdaj do kdaj lahko upravičencu nastane posamezni strošek (npr.: kupi stroj) in izdatek (npr.: ta stroj plača).
Za določitev vrednosti sofinanciranja operacije se upoštevajo upravičeni stroški in izdatki na posamezni operaciji, če so nastali in so plačani znotraj obdobja upravičenosti, določenega s pogodbo o sofinanciranju.
Prijavitelj mora pri pripravi vloge in pri izvajanju operacije upoštevati, da morajo biti vsa plačila, da bi bila upravičena, izvršena do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo po pogodbi o sofinanciranju, ki predstavlja tudi datum zaključka operacije.
Zaključek operacije pomeni, da so dela končana in je operacija izvedena v višini, obsegu in času, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju.
Za začetek izvajanja operacije se šteje začetek gradbenih del v okviru operacije ali trenutek, ko je sklenjena prva pravno zavezujoča zaveza za naročilo opreme ali vsaka druga zaveza, zaradi katere operacije ni več mogoče preklicati, če se ta začne pred začetkom gradbenih del. Nakup zemljišča in pripravljalna dela (na primer pridobivanje dovoljenj, opravljanje predhodnih študij izvedljivosti) se ne štejejo za začetek izvajanja operacije. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije, kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se lahko izvršijo od datuma oddaje vloge na ta javni razpis.
Izplačila odobrenih sredstev bo agencija vršila na osnovi zahtevkov za izplačilo, oddanih preko IS eMA2, v skladu z dinamiko določeno v pogodbi o sofinanciranju. Število izdanih zahtevkov za izplačilo ter roki za izdajo posameznega zahtevka za izplačilo se določijo v pogodbi o sofinanciranju.
12. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Objava javnega razpisa temelji na podlagi ZPOP-1.
Sofinanciranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s shemo regionalne državne pomoči.
Če je začetna naložba (operacija) del enotnega naložbenega projekta in je ta enotni naložbeni projekt velik naložbeni projekt, znesek pomoči za enotni naložbeni projekt ne sme preseči prilagojenega zneska pomoči.
»Enoten naložbeni projekt« pomeni vsako začetno naložbo, povezano z isto ali podobno dejavnostjo, ki jo začne upravičenec do pomoči na ravni skupine v obdobju treh let od datuma začetka del v okviru druge naložbe, ki je prejela pomoč, v isti regiji NUTS 3.
13. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Sofinanciranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo regionalne državne pomoči in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 ().
13.1. Upravičeni stroški
1. Stroške prijavitelj vrednostno podrobno opredeli v vlogi.
2. Znesek upravičenih stroškov je osnova za izračun zneska subvencije.
3. Stroški so upravičeni:
– če nastanejo od datuma oddaje vloge na javni razpis in so plačani v obdobju upravičenosti,
– če se računi glasijo na upravičenca in so neposredno povezani z operacijo,
– če so podprti z dokazili in listinami, ki se glasijo na upravičenca.
4. Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so naslednji:
– stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev …),
– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema),
– stroški zakupa opredmetenih osnovnih sredstev,
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev. Neopredmetena osnovna sredstva so sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike in pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine,
– stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme. V primeru nakupa strojev in opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev oziroma opreme v tehnološki proces ob hkratni zahtevi, da se stroški transporta, montaže ali zagona skladno s pravili oziroma standardi s področja knjiženja oziroma računovodstva ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva.
5. Pomoč za rabljena osnovna sredstva ni dovoljena.
6. Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem predračunu in/ali računu ne presega 500 evrov z vključenim DDV, so lahko upravičen strošek po tem javnem razpisu le, če ne bodo prikazana skupno kot drobni inventar, temveč tako kot vsa ostala osnovna sredstva (posamično, se amortizirajo, so evidentirana v knjigi osnovnih sredstev, opremljena z inventarno številko …).
7. Stroški, povezani z zakupom opredmetenih osnovnih sredstev, ki mora biti izveden po tržnih pogojih, se lahko kot upravičeni stroški upoštevajo:
– pri zemljiščih in stavbah, če je zakupna pogodba za velika podjetja sklenjena najmanj za pet let oziroma za MSP najmanj za tri leta po predvidenem datumu zaključka operacije,
– pri obratih ali strojih, če je zakup izveden v obliki finančnega zakupa in zakupna pogodba vsebuje določbe o obveznem nakupu sredstev po izteku zakupa.
8. Pri velikih podjetjih lahko upravičeni stroški naložb v neopredmetena osnovna sredstva znašajo največ 50 % celotnih upravičenih stroškov operacije (za MSP ni te omejitve).
9. Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva se morajo uporabljati izključno pri upravičencu in na upravičenem območju, za katerega je bilo odobreno sofinanciranje (ni dovoljena posoja in/ali oddaja v najem drugim subjektom, ni dovoljena premestitev iz območja, kjer je operacija prijavljena), obravnavati pa jih je potrebno kot sredstva, ki se amortizirajo, so pridobljena pod tržnimi pogoji od tretje osebe, ki ni povezana s prejemnikom subvencije in so vključena v osnovna sredstva upravičenca ter vezana na operacijo, za katero je dodeljena subvencija, še najmanj pet let za velika podjetja oziroma tri leta v primeru MSP, šteto od datuma zaključka operacije.
10. Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko nadomestijo, če zastarijo ali se pokvarijo pred potekom roka za ohranitev operacije s pogojem, da upravičenec nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Podjetje mora o tem pridobiti predhodno soglasje agencije.
11. Nakup osnovnih sredstev, ki spadajo med upravičene stroške prijavljene operacije, mora temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.
12. Pri nakupih je potrebno zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo odobrenih sredstev, tako, da se dosežejo pogodbeno zastavljeni cilji in načrtovani rezultati operacije.
13. Stroški niso upravičeni, ko gre za nabave s strani povezanih oseb:
– prodajo/nakup/izvedbo del med osebami – sorodniki prvega, drugega ali tretjega dednega reda, če jih izvaja fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p.-ja njegov s.p. in/ali
– če gre za odnos stranka/naročnik med imetnikom deleža ali delnic gospodarske družbe (lastniški deleži ali glasovalne pravice v gospodarski družbi in/ali v povezanih družbah morajo biti skupaj manjše od 25 %) in gospodarsko družbo in/ali med povezanimi družbami in/ali med zakonskimi ali izven zakonskimi partnerji.
14. Neupravičeni stroški po tem javnem razpisu so vsi stroški, ki ne sodijo pod kategorijo upravičenih stroškov in ki hkrati ne sodijo pod izključene dejavnosti. Med neupravičenimi stroški še posebej izpostavljamo naslednje stroške:
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ali dajatev,
– finančni stroški,
– komunalni prispevek,
– bančni stroški za vodenje računov,
– stroški bančnih garancij ali drugih finančnih institucij,
– denarne kazni, penali in stroški sodnih postopkov,
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeno intenziteto sofinanciranja operacije),
– stroški nabave osebnih vozil, kombiniranih vozil ali vozil za prevoz tovora,
– stroški priprave razpisne dokumentacije, prijave na javni razpis oziroma investicijske dokumentacije za ta razpis,
– stroški refinanciranja oziroma nadomeščanja starih posojil in zakupa (leasinga),
– stroški nabave materiala ali surovin za proizvodnjo,
– stroški nakupa orožja,
– stroški nakupa strojev, opreme in zgradb, ki so namenjene proizvodnji ali distribuciji energije ter energetske infrastrukture (sončne celice, toplotne črpalke …),
– stroški tekočega poslovanja.
15. Predmet operacije mora ostati na upravičenem območju, na katerem je bilo odobreno sofinanciranje operacije, vsaj pet let oziroma v primeru MSP tri leta po zaključku operacije.
16. Upravičenec mora imeti zagotovljena lastna sredstva za premostitev (do plačila subvencije po predloženem zahtevku za izplačilo).
13.2. Način sofinanciranja upravičenih stroškov
Način sofinanciranja upravičenih stroškov se izvaja na podlagi predložitve dokazil o nastanku dejanskih stroškov.
Kateri so upravičeni stroški in kdaj so ti upravičeni je določeno v točki 13.1.
Način sofinanciranja je podrobneje obrazložen v razpisni dokumentaciji.
13.3. Intenzivnost sofinanciranja
Na podlagi izpolnjevanja pogojev (točka 7.1 Splošni pogoji za prijavitelje in 7.2 Posebni pogoji za operacijo) se upravičencu lahko dodeli 50, 40 ali 30 odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov (glede na njegovo velikost). Delež sofinanciranja se lahko poveča za do 10 odstotnih točk na osnovi prejetega števila točk iz naslova meril za ocenjevanje iz 8. točke javnega razpisa.
Največja intenzivnost pomoči, izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev8, ne sme preseči največje intenzivnosti sofinanciranja. Za operacijo MSP ali velikega podjetja, ki se izvaja na upravičenem območju, se skladno s tem javnim razpisom lahko dodeli regionalna državna pomoč:
8 Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev pomeni znesek subvencije, predan upravičencu (prejemniku pomoči) v obliki nepovratnih sredstev pred vsakim odbitkom davkov ali drugih dajatev.
– v primeru mikro in malega podjetja, ki izpolnjuje pogoje javnega razpisa, sofinanciranje znaša 50 % od upravičenih stroškov. Intenzivnost sofinanciranja se lahko poveča za do 10 odstotnih točk, ki se določi na osnovi meril za ocenjevanje,
– v primeru srednje velikega podjetja, ki izpolnjuje pogoje javnega razpisa, sofinanciranje znaša 40 % od upravičenih stroškov. Intenzivnost sofinanciranja se lahko poveča za do 10 odstotnih točk, ki se določi na osnovi meril za ocenjevanje),
– v primeru velikega podjetja, ki izpolnjuje pogoje javnega razpisa, znaša sofinanciranje 30 % od upravičenih stroškov. Intenzivnost sofinanciranja se lahko poveča za do 10 odstotnih točk, ki se določi na osnovi meril za ocenjevanje.
Komisija sorazmerni delež (dodatne odstotne točke) izračuna na osnovi doseženih točk pri merilih iz 8. točke javnega razpisa.
Sorazmerni delež odstotka sofinanciranja se določi na osnovi doseženih točk pri merilih na naslednji način; za vsakih 10 doseženih točk se dodeli ena odstotna točka:
1–10 točk je 1 odstotna točka, 11–20 točk je 2 odstotni točki, 21–30 točk je 3 odstotne točke, 31–40 točk je 4 odstotne točke, 41–50 točk je 5 odstotnih točk, 51–60 točk je 6 odstotnih točk, 61–70 točk je 7 odstotnih točk, 71–80 točk je 8 odstotnih točk, 81–90 točk je 9 odstotnih točk in 91–100 točk je 10 odstotnih točk.
14. Roki in način prijave na javni razpis
1. rok za oddajo vlog je 1. 7. 2024,
2. rok za oddajo vlog je 2. 12. 2024.
V kolikor bodo vsa razpoložljiva sredstva porabljena že v okviru prvega roka za oddajo vlog, se drugi rok za oddajo vlog prekliče, kar agencija objavi v Uradnem listu RS.
Vlogo je potrebno poslati/dostaviti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Vloga se lahko dostavi po pošti ali osebno. Pri tem velja:
– če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se kot datum in ura dostave vloge na agencijo štejeta datum in ura oddaje pošiljke na pošto oziroma pogodbenemu izvajalcu priporočenih poštnih storitev. Datum in ura oddaje pošiljke sta razvidna iz poštnega žiga oziroma potrdila o oddaji priporočene pošiljke,
– če se vloga pošlje po pošti z navadno pošiljko, se kot datum in ura dostave vloge na agencijo štejeta datum in ura, ko agencija vlogo prejme. Datum in ura prejema vloge na agencijo sta razvidna iz evidenčnega žiga agencije,
– če se vloga odda v hišni predalčnik agencije, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, se kot datum in ura dostave vloge na agencijo štejeta datum in ura, ko agencija vlogo vzame iz hišnega predalčnika. Datum in ura prejema vloge na agencijo sta razvidna iz evidenčnega žiga agencije,
– osebno se vloga odda v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro. V tem primeru se kot datum in ura dostave vloge na agencijo štejeta datum in ura, ko agencija vlogo prejme. Datum in ura prejema vloge na agencijo sta razvidna iz evidenčnega žiga agencije. Izven uradnih ur agencije je možno dostaviti vlogo le na način iz prve ali druge ali tretje alineje tega odstavka.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njima strinja. Vse stroške, povezane s pripravo in oddajo vloge, nosi prijavitelj.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji.
Vloga na javni razpis mora biti pripravljena v skladu s tem javnim razpisom in z navodili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, in dostavljena v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027« in z nazivom in naslovom prijavitelja oziroma opremljena z Obrazcem št. 10: Oddaja vloge, z ustreznimi navedbami.
V primeru samoiniciativne dopolnitve vloge (vlogo je prijavitelj že oddal) pred iztekom roka za oddajo vlog, mora biti dopolnitev vloge dostavljena v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027« in z nazivom in naslovom prijavitelja.
15. Odpiranje vlog za sofinanciranje
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega velikega števila vlog ne bo javno. Odpiranje se bo pričelo najkasneje v roku osmih dni od posameznega roka za oddajo vlog v prostorih agencije. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletni strani agencije.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Nepravilno označenih vlog (iz ovojnic z vlogo ni razvidno, da gre za prijavo na javni razpis ali na kateri javni razpis se nanaša) komisija ne bo obravnavala, s sklepom bodo zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.
Vloge, ki bodo prispele po roku, določenem za oddajo vlog, bodo uvrščene v naslednje odpiranje. Vloge, ki bodo prispele po zadnjem roku za oddajo vlog, se bodo kot nepravočasne zavrgle s sklepom.
Komisija bo predvidoma v roku osmih dni od zaključenega odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati (višati) predvidene višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela na javni razpis. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravilno označene, pravočasne, formalno popolne vloge, ki hkrati izpolnjujejo tudi vse pogoje javnega razpisa.
16. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma obveščeni najkasneje v roku devetdeset dni od datuma odpiranja vlog.
Izbrani prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru in skladno s pozivom agencije pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da se izbrani prijavitelj v roku ne odzove na poziv agencije k podpisu pogodbe o sofinanciranju, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu.
Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izbiri.
Zoper sklep lahko prijavitelj v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju z ostalimi (izbranimi) prijavitelji. V upravnem sporu ni mogoče izpodbijati sklepa, s katerim je bilo odločeno o pravici do dodelitve subvencije agencije drugim osebam, ampak le tisti sklep ali del sklepa, s katerim je bilo odločeno o pravici tožnika.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani agencije.
Upravičenec mora najkasneje v roku osmih dni po potrditvi vsakokratnega zahtevka za izplačilo s strani skrbnika pogodbe o subvencioniranju na strani agencije kot pogoj za izplačilo zahtevka izročiti agenciji brezpogojno bančno garancijo prvovrstne banke s sedežem v EU (oziroma brezpogojno bančno garancijo prvovrstne banke s sedežem izven EU, če ima ta banka v EU odprto svojo podružnico in je unovčitev te garancije izrecno omogočena tudi v tej podružnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi pisni poziv agencije, in sicer v višini izstavljenega zahtevka za izplačilo. Izročena bančna garancija mora agenciji omogočati, da jo unovči, če upravičenec ne izvede operacije v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Bančna garancija se lahko unovči tudi v vseh drugih primerih, ko agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju in/ali zahteva vračilo izplačanih sredstev, le-teh pa upravičenec v določenem času ne vrne. Upravičenec izroči bančno garancijo po vzorcu iz priloge k pogodbi o sofinanciranju. V primeru, da upravičenec v roku ne predloži bančne garancije, agencija lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vračilo izplačanih sredstev in unovči obstoječe bančne garancije. Trajanje bančne garancije je še 90 dni po preteku roka zaključka operacije, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Bančna garancija je lahko izdana v fizični ali elektronski obliki.
17. Zahteve glede zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja
Upravičenci morajo skladno z Navodili Organa upravljanja, objavljenimi na spletni strani https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/12/Navodila_za_komuniciranje__razlicica_1.0___20231201_P.pdf in v skladu z dokumentom Celostna grafična podoba 2021–2027: https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/03/ESP-CGP-2021-2027_300323_koncna.pdf zagotavljati skladne, učinkovite in sorazmerne informacije različnim ciljnim skupinam, tudi medijem in javnosti, tako da navedejo izvor in zagotovijo prepoznavnost sredstev Unije, in tudi tako, da na vidnem mestu prikažejo emblem Unije in ustrezno izjavo o financiranju z napisom »Financira Evropska unija«.
Podrobnejša navodila so v razpisni dokumentaciji.
18. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj.
Upravičenec mora zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje petih let od 31. decembra leta, v katerem je upravičenec prejel zadnje izplačilo, povezano z operacijo, če ni drugače določeno z 82. členom Uredbe 2021/1060/EU oziroma predpisom, ki bi jo nadomestil.
V skladu s 74. členom Uredbe 2021/1060/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
19. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije. Nadzor se izvaja s strani agencije, ministrstva, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo operacije Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter njihovih pooblaščencev (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov financirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočiti vpogled v računalniške in računovodske programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter v rezultate operacije (iz dokumentarnih in informacijskih sistemov). Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija ali drug nadzorni organ pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
20. Načelo »ne škoduj bistveno« (DNSH) v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852 in spodbujanje trajnostnega razvoja
Prijavitelj mora pri pripravi in izvedbi operacije upoštevati »načelo, da se ne škoduje bistveno«, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo gospodarske dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremu koli od okoljskih ciljev v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852:
– operacija ne bo povzročila znatnih emisij toplogrednih plinov,
– operacija ne bo imela negativnih vplivov na podnebje (na trenutno in pričakovano stanje),
– operacija nima negativnih vplivov na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov,
– operacija je skladna s konceptom krožnega gospodarstva (zmanjševanje odpadkov, kaskadna raba, daljše kroženje snovnih zank, uporaba najboljših tehnologij …),
– operacija ne bo znatno povečala emisij, onesnaževala v zrak, vodo ali tla (izvedba operacij v skladu s prostorskimi načrti, poslovanje v skladu z normativi in standardi …),
– operacija ne bo bistveno škodljiva za varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov.
Pri tem se upoštevata tako okoljski vpliv same dejavnosti kot okoljski vpliv proizvodov in storitev, ki jih ta dejavnost zagotavlja, v njihovem celotnem življenjskem ciklu, pri čemer se zlasti upošteva proizvodnja, uporaba in konec življenjske dobe teh proizvodov in storitev.
21. Načelo spoštovanja Listine EU o temeljnih pravicah (v nadaljevanju Listina) in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljevanju Konvencija)
Prijavitelj mora zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic in načel iz Listine: dostojanstvo, svoboščine, enakost, solidarnost, pravice državljanov in sodno varstvo med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje dejavnosti v okviru operacije, v skladu z zakonodajo, ki pokriva zgoraj navedena področja.
Prav tako mora prijavitelj slediti Konvenciji, ki obvezuje, da invalidi uživajo enake pravice in enake možnosti kot vsi ostali člani družbe. Skladno s Konvencijo je treba zagotoviti invalidom pravico do polne in enake udeležbe v vseh vidikih življenja, vključno z izobraževanjem, zaposlovanjem, zdravstveno oskrbo, dostopom do pravosodja, kulturnimi dejavnostmi in športom.
Prijavitelj mora v vlogi utemeljiti upoštevanje Listine in Konvencije in o tem poročati med izvajanjem operacije.
22. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 9. členom Uredbe 2021/1060/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob upoštevanju ciljev ZN glede trajnostnega razvoja in Pariškega sporazuma.
23. Varovanje osebnih podatkov, poslovna skrivnost in podatki o dejanskih lastnikih
Obdelujejo se le tisti osebni podatki, ki jih je potrebno obdelovati za izpolnjevanje zadevnih obveznosti, navedenih v Uredbi 2021/1060/EU, zlasti za spremljanje, poročanje, komuniciranje, objavljanje, vrednotenje, finančno poslovanje, preverjanje in revizije ter po potrebi za določanje upravičenosti udeležencev. Osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 oziroma Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta ter v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Več na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/o-ministrstvu/ »Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov glede obdelave osebnih podatkov«.
K varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z vsakokratno veljavnim predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, predvsem s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-2, 69. členom Uredbe 2021/1060/EU in Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19; v nadaljnjem besedilu: ZPosS), bo zavezan tudi prijavitelj, če bo vloga na javnem razpisu izbrana in podpisana pogodba o sofinanciranju. Dolžan bo zagotoviti podpisano izjavo o Varovanju osebnih podatkov za vsako osebo, ki bo pri njem zbirala, obdelovala ali kako drugače dostopala do osebnih podatkov (vključno pri delu z informacijskim sistemom organa upravljanja).
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 7/18 in 141/22, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, premogovno regijo, kjer se bo operacija izvajala in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
Skladno z drugim odstavkom 69. člena Uredbe 2021/1060/EU je potrebno zagotavljati podatke o dejanskih lastnikih upravičenca, pa tudi podatke o dejanskih lastnikih izvajalca/cev in podizvajalca/cev, kadar je upravičenec javni naročnik v skladu z ZJN-3. Dejanski lastniki so opredeljeni v Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22). Kadar je upravičenec zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), se šteje, da so podatki o njihovih dejanskih lastnikih razvidni iz omenjenega registra. Za ostale primere pa bo upravičenec s podpisom pogodbe o sofinanciranju zavezan, da na poziv agencije in v roku, postavljenem v pozivu, agenciji posreduje te podatke. Potrebno je zagotavljati naslednje podatke dejanskih lastnikov: ime, priimek, datum rojstva in ID za DDV oziroma davčno številko.
24. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja mejnikov, rezultatov in kazalnikov operacije
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, agencija lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko agencija zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane cilje, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Ne glede na navedeno, se šteje, da je vrednost operacije dosežena, če doseže najmanj 80 % vrednosti operacije iz pogodbe o sofinanciranju, ob pisni utemeljitvi odstopanj, vendar še vedno ohrani minimalni prag operacije. V primeru, da bo znesek upravičenih stroškov po zaključku operacije nižji od 80 % vrednosti operacije iz pogodbe o sofinanciranju, operacija v celoti ne bo upravičena do sofinanciranja in bo agencija zahtevala vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Upravičenci so po zaključku operacije dolžni sodelovati v ekonomski evalvaciji doseganja mejnikov, rezultatov in kazalnikov, posredovati pa morajo tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval kateri od nadzornih organov. V primeru, da upravičenci takšno sodelovanje odklonijo ali na poziv ne odgovorijo, lahko agencija zahteva vračilo celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije
25. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 65. členom Uredbe (EU) 2021/1060 /EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu s 65. členom Uredbe 2021/1060/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila za velika podjetja in tri leta za MSP upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti izven območja premogovne regije;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja operacije, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v katerem ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
26. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitev obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali pa je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo agencija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
27. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
28. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ali da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalne dovoljenestopnje oziroma najvišje dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva vračilo neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja v skladu s pravili državnih pomoči na področju vračanja državnih pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
29. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije www.spiritslovenia.si.
30. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k javnemu razpisu in razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov spp@spiritslovenia.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje pet delovnih dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, se bodo v primeru prvega odpiranja prenesla v drugo odpiranje, nepravočasna vprašanja drugega odpiranja pa ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani agencije.
Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani agencije, zato pri postavljanju vprašanj pazite, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Morebitni prijavitelji bodo o vseh spremembah glede razpisa sproti obveščeni preko spletne strani agencije.
SPIRIT Slovenija, javna agencija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti