Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2024 z dne 24. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2024 z dne 24. 5. 2024

Kazalo

Št. 4300-156/2023-MKRR-13 Ob-2295/24, Stran 1200
Republika Slovenija, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027 
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES (UL L št 63 z dne 28. 2. 2023, str. 1),
– Uredbe (EU) 2021/1056 Evropskega parlamenta in sveta z dne 24. junija 2021 o vzpostavitvi Sklada za pravični prehod (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 421 z dne 26. 11. 2021, str. 74),
– Uredbe (EU) 2024/795 Evropskega parlamenta in sveta z dne 29. februarja 2024 o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP) in spremembi Direktive 2003/87/ES ter uredb (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 in (EU) 2021/24 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400795),
– Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 125 z dne 11. 5. 2023, str. 60),
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev (UL L št. 442, 9. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2485 z dne 27. junija 2023 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2139 z določitvijo dodatnih tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da določene gospodarske dejavnosti bistveno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, in za ugotavljanje, ali te gospodarske dejavnosti ne škodujejo bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev (UL L z dne 21. 11. 2023),
– Postopkovnik za izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES, objavljen na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja te pogodbe,
– Sklep Komisije z dne 14. maja 2019 o opredelitvi smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju in Priloga k Sklepu Komisije z dne 14. maja 2019 o opredelitvi smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju št. С(2019) 3452 final z dne 14. 5. 2019 objavljen na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/,
– Smernice o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006, objavljene na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja te pogodbe,
– Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027, št. CCI 2014SI16M8PA001, 1.1 z dne 12. 9. 2022,
– Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, št. 2021SI16FFPR001, 1.2 z dne 12. decembra 2022,
– Okoljskega poročila Programa EKP 2021-2027 z dne 18. 8. 2022, objavljenega na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/kljucni-dokumenti/celovita-presoja-vplivov-na-okolje/,
– Priloge Programa EKP 2021-2027: DNSH – Tehnična merila za izbor projektov za izpolnjevanje načela, da se ne škoduje bistveno, objavljene na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/kljucni-dokumenti/celovita-presoja-vplivov-na-okolje/,
– Priloge Programa EKP 2021-2027: Omilitveni ukrepi in priporočila, objavljene na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/kljucni-dokumenti/celovita-presoja-vplivov-na-okolje/,
– Obvestila komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost 2021/C 58/01, C/2021/1054, OJ C 58, 18. 2. 2021,
– Območnega načrta za pravični prehod Savinjsko-Šaleške premogovne regije, št. CCI 2021SI16FFPR001, z dne 12. 12. 2023, objavljenega na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/kljucni-dokumenti/programski-dokumenti-za-obdobje-2021-2027/,
– Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije, Verzija 1.1, oktober 2023, dosegljiva na Slovenska strategija pametne specializacije – Evropska sredstva,
– Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 21/23),
– Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 (april 2023), objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja te pogodbe,
– Navodil organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (marec 2023), objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja te pogodbe,
– Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje s sredstvi evropske kohezijske politike cilja naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2021–2027 (april 2023), objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja te pogodbe,
– Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje in poročanje o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 (april 2023), objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja te pogodbe,
– Meril za izbor operacij v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/izvajanje/odbor-za-spremljanje-operativnega-programa/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja te pogodbe;
– Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljnjem besedilu: Uredba o posegih v okolje),
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2; Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16 in 18/23 – ZDU-1O),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) (Uradni list RS, št. 150/22 in 123/23),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) (Uradni list RS, št. 123/23),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24 – ZIPRS2425),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23),
– Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri),
– Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, objavljene na spletni strani https://www.energetika-portal.si/ dokumenti/ strateski-razvojni-dokumenti/nacionalna-strategija-za-izstop-iz-premoga-in-prestrukturiranje-premogovnih-regiji/,
– Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije, objavljenega na spletni strani https://www.energetika-portal.si/dokumenti/ strateski-razvojni-dokumenti/ nacionalni-energetski-in-podnebni-načrt/,
– Tehnične smernice o preverjanju trajnosti za sklad InvestEU (2021/C 280/01),
– Tehnične smernice za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027 (2021/C 373/01),
– Economic Appraisal Vademecum 2021–2027 General Principles and Sector Applications, objavljeno na spletni strani https://jaspers.eib.org/LibraryNP/EC%20Reports/Economic%20Appraisal%20Vademecum%202021-2027%20-%20General%20Principles%20and%20Sector%20Applications.pdf ob smiselnem upoštevanju Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, december 2014, objavljeno na spletni strani: http://ec.europa.eu/regional_policy/ sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf (Smernice Evropske komisije za izdelavo analize stroškov in koristi za investicijske projekte, v nadaljnjem besedilu: smernice EK za izdelavo CBA),
– Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
– Smernice organa upravljanja za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« pri izvajanju Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (september 2023), objavljene na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja te pogodbe,
– Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027 (september 2023), objavljene na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja te pogodbe.
1. Naziv in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: neposredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa v vlogi nosilnega organa in izvajalca javnega razpisa.
2. Namen, predmet, cilji in kazalniki javnega razpisa
2.1. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpora projektom funkcionalnega razvoja oziroma revitalizacije ekonomsko-poslovne infrastrukture (poslovnih con) na saniranih površinah povezanih s premogovništvom in rabo premoga v Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji, ob spoštovanju načela »onesnaževalec plača«. Razvoj ekonomsko poslovne infrastrukture je eden izmed predpogojev za rast in razvoj MSP kot tudi za velika podjetja, kar bo prispevalo k razvoju podjetništva, zaposlovanju in prestrukturiranju te premogovne regije ter prispevalo k prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje revitalizacije obstoječih in razširitve ter izgradnje novih poslovnih con (v nadaljevanju: PC) na območjih, ki so degradirana kot posledica rudarjenja premoga.
Za PC se šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot območja proizvodnih dejavnosti – površine za industrijo in površine za gospodarske dejavnosti ali območja centralnih dejavnosti – centralne površine (oznaka namenske rabe prostora: IP, IG ali CU). Območje mora biti prostorsko enovita celota.
Kot upravičena investicija v PC se za namen javnega razpisa upošteva investicija v javno gospodarsko infrastrukturo, ki je navedena v Prilogi 5 Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 – ZEN-A, 33/19 – ZEN-B in 199/21 – ZUreP-3), in sicer:
– prometna infrastruktura (izgradnja cest znotraj PC ter navezava cest znotraj PC na dostopno/e cesto/e),
– energetska infrastruktura,
– komunalna infrastruktura,
– infrastruktura za telekomunikacije in
– vodna infrastruktura (samo protipoplavni ukrepi), potrebna za delovanje PC.
Pri investiciji v vodno infrastrukturo se kot upravičeni stroški štejejo samo protipoplavni ukrepi, ki so v neposredni (fizični) povezavi z delovanjem PC. Pri tem velja, da lahko upravičeni stroški protipoplavnih ukrepov predstavljajo največ 30 % upravičenih stroškov celotne investicije.
Do sofinanciranja so upravičeni tudi drugi ukrepi, ki se nanašajo na ureditev površin PC, ki je predmet vloge na javni razpis, ob pogoju, da ima občina pravico gradnje na teh nepremičninah. Ti ukrepi so na primer: gradnja opornih zidov (če je gradnja potrebna za zaščito površin in/ali upravičene javne gospodarske infrastrukture), čiščenje in odvoz odpadkov, niveliranje površin, rušenje morebitnih obstoječih objektov in drugi omilitveni ukrepi vezani na izpolnjevanje zahtev načela DNSH.
Upravičena je investicija, ki je po zaključku celovita, kar pomeni, da ima PC po zaključku projekta zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje (npr. urejena cestna povezava, kanalizacijsko omrežje priključeno na čistilno napravo ipd.). Infrastruktura, ki je predmet sofinanciranja, mora biti v lasti prijavitelja še najmanj pet let od datuma zaključka projekta.
Projekt, ki je predmet vloge na javni razpis, mora biti zaključen (izvedene vse aktivnosti v okviru projekta) najkasneje do dne 30. 9. 2027.
2.3. Cilji javnega razpisa
– Podpora celoviti (sanaciji) in revitalizaciji prostorsko in okoljsko degradiranih območij v SAŠA premogovni regiji, ki so povezana s premogovništvom in rabo premoga, s podporo projektom funkcionalnega razvoja ekonomsko-poslovne infrastrukture (poslovne cone) v skladu z deveto alinejo drugega odstavka 8. člena Uredbe o vzpostavitvi Sklada za pravični prehod,
– Ustvarjanje pogojev za rast in razvoj MSP kot tudi za velika podjetja v premogovnih regijah,
– Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja ter prestrukturiranje premogovnih regij v smeri prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo,
– Raznoliko in odporno lokalno gospodarstvo z razvitim regionalnim podpornim okoljem in izboljšane prostorske možnosti razvoja ključnih podjetij in njihovega ekosistema ob upoštevanju potenciala degradiranih in opuščenih območij.
2.4. Kazalniki javnega razpisa
Kazalnik učinka območnega programa za pravični prehod SAŠA premogovne regije:
– 18,28 ha urejenih površin za gospodarsko dejavnost do konca leta 2029.
Kazalniki učinka po tem javnem razpisu so:
– število podprtih investicijskih projektov,
– novo urejene površine za gospodarsko dejavnost v revitalizirani ali izgrajeni/razširjeni PC.
Kazalniki rezultata po tem javnem razpisu so:
– zasedenost novo opremljenih uporabnih površin v revitalizirani ali izgrajeni/razširjeni PC s strani podjetij v roku treh let od zaključka operacije oziroma najkasneje do 31. 12. 2029 (v  % glede na nove uporabne površine).
3. Območje izvajanja in ciljne skupine/končni prejemniki
Območje izvajanja javnega razpisa je ožje območje pravičnega prehoda SAŠA premogovne regije, ki obsega območje občin: Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki.
Možne lokacije projekta so zgolj na območjih, ki so glede na metodologijo opredelitve degradiranih območij (Funkcionalna degradirana območja oziroma funkcionalno razvrednotena območja (FDO/FRO, baza pri Ministrstvu za naravne vire in prostor), Potencialno onesnažena območja (POO) in Razvrednotena urbana območja (DUO) bazi pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo) opredeljena kot degradirano območje ter lokacije neposredno na premogovnem območju (kjer se je izvajal izkop premoga oziroma koriščenje le-tega) oziroma kjer je zaznati neposredne posledice rudarjenja (ugrezanje, onesnaženost tal, opuščenost območij itd.), ki jih za namene javnega razpisa opredelimo kot »primarna« območja degradiranosti in lokacije, ki sicer niso neposredno locirane na premogovnem območju, za katere pa je na podlagi strokovnih gradiv (študij, kart premogovnih območij, sanacijskih programov), ugotovljeno, da so prav tako povezane s posledicami rudarjenja v neposredni bližini (posredni učinki) – npr. ugrezanje samega območja rudarjenja, ki ima za posledico povečana poplavno nevarnost na širšem območju (v preteklosti in tudi sedaj), ki jih za namene javnega razpisa opredelimo kot »sekundarna« območja degradiranosti. Metodologija opredelitve degradiranih območij je v Prilogi 5 k Obrazcu 4 razpisne dokumentacije.
Ciljna skupina javnega razpisa so podjetja, ki bodo poslovala v izgrajeni oziroma razširjeni PC.
Upravičeni prijavitelji po tem javnem razpisu so občine iz ožjega območja SAŠA premogovne regije: Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. En prijavitelj lahko na javni razpis odda več vlog za izgradnjo PC.
4. Presoja vplivov na okolje in načelo »da se ne škoduje bistveno« oziroma DNSH (Do no significant harm)
4.1 Presoja vplivov na okolje
V skladu z določili Uredbe o posegih v okolje in Priloge I k uredbi je za načrtovane projekte potrebno izvesti Presojo vplivov na okolje oziroma predhodni postopek v naslednjih primerih:
a) presoja vplivov na okolje (PVO) je obvezna za
– urbanistične posege, ki so namenjeni industrijskim dejavnostim iz poglavja C Priloge I (industrijske cone), če presegajo 5 ha,
b) predhodni postopek presoje vplivov na okolje je potrebno izvesti za:
– urbanistične posege, ki so namenjeni industrijskim dejavnostim (druge industrijske cone), če presegajo 1 ha.
– izvajanje zemeljskih del, ki se ne izvajajo pri gradnji drugih objektov iz Uredbe, na površini vsaj 1 ha, če se teren s tem poglablja ali zvišuje za najmanj 2 m.
Vlogi za posamezen projekt je treba priložiti dokazilo o izvedenem predhodnem postopku ali presoji vplivov na okolje v skladu s prej navedenimi predpisi.
4.2. Načelo DNSH
V skladu z Okoljskim poročilom k Programu EKP 2021-2027, ukrep izgradnje oziroma širitve ekonomsko poslovne infrastrukture v okviru prednostne naložbe EKP 2021-2027 Sklad za pravični prehod predvidoma nima bistvenega škodljivega vpliva na katerega koli od šestih okoljskih ciljev ob upoštevanju tehničnih meril, omilitvenih ukrepov in priporočil navedenih v Prilogi Programa EKP 2021-2027: DNSH – Tehnična merila za izbor projektov za izpolnjevanje načela, da se ne škoduje bistveno.
Projekti izgradnje ekonomsko poslovne infrastrukture (poslovne cone) morajo vključevati omilitvene ukrepe in priporočila, ki so relevantni za posamezne vrste projektov in so navedeni v Prilogi Programa EKP 2021-2027: Omilitveni ukrepi in priporočila z ustrezno vsebinsko utemeljitvijo, da izvedba načrtovanih omilitvenih ukrepov prispeva k doseganju naslednjih okoljskih ciljev:
1. Blažitev podnebnih sprememb;
2. Prilagajanje podnebnim spremembam;
3. Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov;
4. Krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem;
5. Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode ali tal;
6. Varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov.
Vsebinsko oceno skladnosti z načelom DNSH je potrebno izvesti na ravni posameznega projekta ob upoštevanju kontrolnega seznama iz Tehničnih smernic za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (Obvestilo Komisije 2021/C 58/01). Obrazec za oceno skladnosti z DNSH je v prilogi razpisne dokumentacije.
Pri opredelitvi morebitnih omilitvenih ukrepov za posamezen projekt se upoštevajo omilitveni ukrepi iz Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 kot tudi iz Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda ter Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije, kjer je relevantno. Pri opredelitvi omilitvenih ukrepov je treba izhajati iz narave in značilnosti posameznega projekta.
Skladnost projekta z EU in nacionalno zakonodajo ter izvedene presoje vplivov na okolje, ne pomenijo, da so s tem zahteve glede presoje projekta z vidika načela DNSH že ustrezne. Glede na specifično zasnovo posameznega ukrepa lahko na primer izvedba presoje vplivov na okolje in potrebnih omilitvenih ukrepov za varstvo okolja v nekaterih primerih, zadostuje, da se dokaže skladnost z načelom, da se ne škoduje bistveno, za nekatere okoljske cilje pa je potrebno izvesti dodatno presojo projekta za oceno skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno. V konkretnem primeru izgradnje ekonomsko poslovne infrastrukture (poslovne cone) to pomeni, da se pri navedbi skladnosti projekta z načelom DNSH, lahko kot utemeljitev skladnosti uporabijo navedbe iz izvedene presoje vplivov na okolje.
4.3. Presoja odpornosti projekta na podnebne spremembe (climate proofing)
Krepitev podnebne odpornosti je proces, ki v razvoju infrastrukturnih projektov vključuje blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. V skladu s 73. členom, 2. točka, (j) alineja Uredbe (EU) 2021/1060 morajo biti infrastrukturne naložbe, katerih pričakovana življenjska doba je najmanj pet let, odporne na podnebne spremembe.
Podnebna odpornost pomeni proces, s katerim se prepreči, da bi infrastrukturo prizadeli morebitni dolgoročni podnebni vplivi, hkrati pa se zagotovi, da se spoštuje načelo »energetska učinkovitost na prvem mestu« in da je raven emisij toplogrednih plinov, ki izhaja iz projekta, skladna s ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050.
Energetska učinkovitost na prvem mestu pa pomeni, da se pri energetskem načrtovanju in odločitvah glede naložb čim bolj upoštevajo alternativni ukrepi za stroškovno učinkovito energetsko učinkovitost, da bi dosegli učinkovitejše povpraševanje po energiji in njeno ponudbo, zlasti s stroškovno učinkovitimi prihranki končne porabe energije, pobudami za prilagajanje na odjem ter učinkovitejšo pretvorbo, prenosom in distribucijo energije, pri čemer pa bi vseeno dosegli cilje teh odločitev.
5. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Izjava je del razpisne dokumentacije (Obrazec 1).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju 10.
5.1 Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
1. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do ministrstva, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju oziroma o dodelitvi javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle spoznane z izvršilnim naslovom.
2. V obdobju zadnjega leta, šteto za nazaj od dneva oddaje vloge, prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v višini 50 eurov ali več.
3. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile, pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih javnih sredstev, ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma Izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
4. Za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, prijavitelj ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega financiranja).
5. Prijavitelji so občine iz ožjega območja ONPP SAŠA.
5.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj oziroma projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa.
2. Projekt mora izkazovati:
– skladnost s specifičnimi cilji Območnega načrta za pravičen prehod SAŠA (v nadaljevanju ONPP SAŠA) ter izkazovanje prispevka k doseganju kazalnikov učinka in rezultatov ONPP SAŠA: Urejene površine za gospodarsko dejavnost
– skladnost in prispevek k doseganju ciljev RRP Savinjske regije za obdobje 2021–2027, Območnega razvojnega programa Savinjsko-Šaleške regije za obdobje 2021–2027, Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta in Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije.
3. Projekt mora biti lociran znotraj ožjega območja ONPP SAŠA.
4. Projekt mora upoštevati razmejitev z ukrepi programa EKP 21-27 in NOO, kot opredeljeno v ONPP.
5. Prijavitelj mora v vlogi izkazati, da so bili na območju, kjer se načrtuje ureditev Poslovne cone že sanirani negativni vplivi na okolje, povzročeni zaradi pridobivanja premoga, to je dejavnosti, ki se je izvajala v skladu z državnim dovoljenjem (rudarsko koncesijo) v skladu z načelom »onesnaževalec plača«.
6. Prijavitelj mora v vlogi izkazati, da območje, kjer se načrtuje ureditev PC glede na Metodologijo opredelitve degradiranih območij (Priloga 5 k Obrazcu 4) sodi v »primarno« območje degradiranosti ali s strokovnimi gradivi izkazati, da sodi v »sekundarno« območje degradiranosti.
7. Prijavitelj mora imeti pravico graditi oziroma posegati v prostor v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo. Pravnomočno gradbeno dovoljenje za celoten projekt, ki je predmet vloge na javni razpis, mora biti predloženo najkasneje 6 mesecev po oddaji vloge na ta javni razpis.
8. Zemljišče, na katerem bo zgrajena infrastruktura PC, mora biti ob oddaji vloge v lasti prijavitelja ali mora imeti prijavitelj za zemljišče na katerem bo zgrajena infrastruktura PC pogodbo o služnosti ali pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice ali koncesijsko pogodbo sklenjeno med prijaviteljem in lastnikom zemljišča ali dokazilo, da je prijavitelj določen za upravljavca v skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR), s trajanjem še najmanj pet let od datuma zaključka projekta.
9. Za projekt mora biti izdelana in s strani pristojnega organa prijavitelja potrjena investicijska dokumentacija v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Prijavitelj mora k vlogi predložiti podpisan(e) in žigosan(e) sklep(e) o potrditvi investicijske dokumentacije.
10. Prijavitelj mora v investicijski dokumentaciji in prijavnem obrazcu izkazovati ustrezno kadrovsko sposobnost za izvajanje projekta.
11. Prijavitelj mora imeti za projekt zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vire za izvedbo celotnega projekta.
12. Projekt mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
13. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec izvajanja.
14. Projekti, katerih aktivnosti bodo/bi bile na dan izdaje sklepa o izboru projekta že zaključene, niso upravičeni do sofinanciranja.
15. Projekt mora biti ustrezno opredeljen v veljavnem aktu o proračunu prijavitelja, in sicer v načrtu razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP) – tretji del proračuna. Naziv projekta, zneski in viri financiranja morajo biti v investicijskem dokumentu, v obrazcih vloge in v NRP skladni. V nasprotnem primeru mora prijavitelj priložiti podpisno izjavo, da bo najkasneje do vložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP oziroma posebni del proračuna. Dokazilo o usklajenosti je prijavitelj dolžan posredovati najkasneje ob prvem zahtevku za izplačilo.
16. Prijavitelj mora vlogi priložiti grafični prikaz PC, ki je predmet vloge na javni razpis (lahko tudi več grafičnih prikazov), ter grafični prikaz vseh predvidenih posegov v PC. Na grafičnem prikazu mora biti jasno označeno območje ter površina celotne PC, ki je predmet prijave (v primeru, da gre za ureditev obstoječe PC) ter območje ter površina PC, ki je predmet širitve oziroma območje predvidene vzpostavitve nove PC. Grafični prikaz mora biti pripravljen in obrazložen tako, da bo iz njega jasno razviden odstotek zasedenosti novo opremljenih uporabnih površin PC. Priloga grafičnemu prikazu je tudi seznam vseh parcel, ki se nanašajo na obstoječe ter na novo opremljene uporabne površine PC in velikost le-teh. Iz grafičnega prikaza mora biti razvidna predvidena zasedenost novo opremljenih uporabnih površin PC, namenjenih podjetniški dejavnosti v roku treh let po zaključku projekta s strani podjetij. Med zasedene novo opremljene uporabne površine PC se ne štejejo površine, na katerih bodo zgrajeni trgovski centri. Kot nove proste uporabne površine PC se štejejo tiste površine PC, na katerih se podjetniška dejavnost še ne opravlja in bo z izvedbo projekta ta omogočena. Kot nove proste uporabne površine ne štejejo zelenice, ceste, skupna parkirišča ipd.
17. Prijavitelj mora za projekt izvesti predhodni postopek presoje vplivov na okolje oziroma opraviti/pridobiti presojo vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: PVO) v kolikor območje urejanja poslovno-ekonomske cone presega 5 ha. Okoljevarstveno soglasje oziroma odločba o izvedbi predhodnega postopka presoje vplivov na okolje za projekt, ki je predmet vloge na javni razpis, mora biti predloženo najkasneje 4 mesece po oddaji vloge na ta javni razpis.
Prijavitelj mora predložiti Obrazec 5: Izvedba presoje projektov v skladu z načelom DNSH, v katerem mora pojasniti način, kako bo pri izvedbi projekta upošteval tehnična merila in izvedel omilitvene ukrepe na način, da aktivnosti projekta ne bodo imele bistvenega škodljivega vpliva na katerega koli od šestih okoljskih ciljev v skladu s tehničnimi smernicami Evropske komisije za DNSH (2021/C 58/01).
Prijavitelj mora predložiti Obrazec 6: Presoja odpornosti projekta na podnebne spremembe.
18. Prijavitelj mora v vlogi navesti podatke o podjetjih, ki so izkazala interes za vstop v novo opremljene površine PC, ki so predmet projekta, ter podatke o parceli in o površini v PC, na kateri bodo ta podjetja izvajala svojo poslovno dejavnost.
19. Zasedenost novo opremljenih uporabnih površin PC najkasneje v obdobju treh let od zaključka projekta mora biti najmanj 50 %.
20. Prijavitelj mora vlogi priložiti analizo stanja podjetniškega okolja v premogovni regiji z izkazano potrebo po izboljšanju start-up ekosistema z izgradnjo poslovnih con, za spodbujanje novo nastalih in drugih podjetij v premogovni regiji.
21. Do financiranja niso upravičeni projekti oziroma so izvzeti iz obsega podpore, v skladu z 9. členom Uredbe o vzpostavitvi Sklada za pravični prehod. SPP ne podpira:
a) razgradnje ali gradnje jedrskih elektrarn;
b) proizvodnje, predelave ter trženja tobaka in tobačnih izdelkov;
c) podjetij v težavah, kakor so opredeljena v točki 18 člena 2 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) razen če je to odobreno na podlagi začasnih pravil o državni pomoči, določenih zaradi obravnavanja izjemnih okoliščin, ali v okviru pomoči de minimis za podporo naložbam, s katerimi se v sklopu procesa energetskega prehoda zmanjšujejo stroški za energijo;
d) naložb, povezanih s proizvodnjo, predelavo, prevozom, distribucijo, skladiščenjem ali zgorevanjem fosilnih goriv razen naložbe v širitev in spremembo namena, pretvorbo ali naknadno opremljanje omrežij za prenos in distribucijo plina, pod pogojem, da se s takimi naložbami zagotovi zmogljivost omrežij, da se v sistem lahko dodajajo plini iz obnovljivih virov in plini z nizkimi emisijami ogljika, kot so vodik, biometan in sintezni plin, ter da omogočajo nadomestitev naprav na trdna fosilna goriva.
6. Merila za ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge ocenila na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Št. točk
1
Prispevek projekta k doseganju ciljev in rezultatov v okviru specifičnega cilja JSO8.1: Sklad za pravični prehod 
20
2
Lokacija projekta 
20
3
Pripravljenost projektov 
10
4
Vzdržnost in trajnost predvidenih/načrtovanih rezultatov 
10
5
Prednostno obravnavanje področij, relevantnih za zeleno gospodarstvo in vključevanje širših ciljev trajnostnega razvoja in pametne specializacije 
10
6
Neposreden prispevek k skladnemu regionalnemu razvoju, prispevanje raziskovalno, inovacijskemu potencialu regije, v smeri krepitve njihove razvojne specializacije premogovne regije
10
7
Sinergijski učinki predlaganih rešitev med partnerji v regiji in med različnimi področji razvoja na regionalni ravni
10
8
Širši družbeni vpliv projekta oziroma odgovor projekta na družbene izzive
10
Maksimalno število točk je 100.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v poglavju 16 razpisne dokumentacije.
7. Odpiranje in pregled vlog ter način dopolnitve oziroma pojasnitve vlog
Vloge bo z vidika pravočasnosti, formalne ter vsebinske popolnosti in ustreznosti preverila in ocenila strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa, imenovana s sklepom ministra (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija).
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo izvedeno najkasneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Odpiranje ne bo javno. Odpiranje se izvede z vpogledom vloge. O odpiranju strokovna komisija vodi zapisnik.
Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki na Ministrstvo ne bodo prispele pravočasno, bodo v roku petnajstih delovnih dni neodprte vrnjene prijaviteljem in bodo s sklepom zavržene. V primeru, da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica zaradi ugotovitve naslova prijavitelja ter naziva projekta komisijsko odprta in nato vrnjena pošiljatelju, skupaj s sklepom o zavrženju vloge.
Postopek odpiranja in pregleda vlog ter načina dopolnitve oziroma pojasnitve vlog je natančneje opredeljen v poglavju 14 razpisne dokumentacije.
8. Postopek ocenjevanja vlog ter postopek in način izbora projektov
Vloge, ki bodo formalno in vsebinsko popolne, bo ocenila strokovna komisija. Ocenjevalni postopek bo temeljil na metodologiji in merilih za ocenjevanje/točkovanje vlog iz te razpisne dokumentacije (poglavje 15).
Vsako vlogo, ki bo formalno in vsebinsko popolna, bosta ocenila dva neodvisna ocenjevalca. Končna ocena se bo oblikovala na osnovi povprečja obeh ocen in jo bo potrdila strokovna komisija.
Vloga, ki je za projekt izgradnje poslovne cone prejela manj kot 50 točk, se zavrne.
Sredstva se vlogam, ki so dosegle prag, dodeljujejo po vrsti od najvišje ocenjene dalje.
V primeru enakega števila točk bodo imeli prednost tisti projekti, ki bodo pridobili več točk pri merilu 1, nato pri merilu 2, nato pri merilu 3, nato pri merilu 4. V kolikor ima več projektov še vedno enako število točk, se upošteva vrstni red oddaje vlog (dan, ura, minuta).
V kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je razpoložljivih sredstev, bodo vloge izbrane do porabe sredstev.
Vloge se za sofinanciranje potrjujejo po vrstnem redu višine prejetih točk v postopku ocenjevanja vlog, skladno z merili. V primeru, ko v okviru javnega razpisa ni na voljo dovolj razpoložljivih sredstev za podporo zadnje izmed vlog, ki je po izvedenem postopku ocenjevanja v vrsti za sofinanciranje, do celotnega, to je v višini zaprošenega sofinanciranja kot izhaja iz vloge, lahko ministrstvo prijavitelja pozove k izjavi oziroma opredelitvi do možnosti izvedbe projekta z zmanjšanim obsegom sofinanciranja. V kolikor prijavitelj potrdi, da sprejema zmanjšan obseg sofinanciranja za izvedbo projekta in da lahko zagotovi dodatna lastna sredstva ter ministrstvu posreduje izjavo o zaprtju finančne konstrukcije in o izvedbi projekta kljub zmanjšanemu obsegu sofinanciranja, ministrstvo izda sklep o izboru vloge z zmanjšanim obsegom sofinanciranja.
V kolikor se prijavitelj ne strinja z izvedbo projekta z manjšim obsegom financiranja, sredstva ostanejo nerazporejena.
9. Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa
Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu znaša 10.635.294,12 EUR, pri čemer je razdelitev sledeča:
Proračunska postavka
230131: EU 21-27 Sklad za pravičen prehod (SPP)-SAŠA-EU (85 %) 
230132: EU 21-27 – Sklad za pravičen prehod (SPP)-SAŠA-slovenska udeležba (15 %) 
Skupaj 
Višina sredstev v EUR
9.040.000,00
1.595.294,12
10.635.294,12
S sredstvi tega javnega razpisa se lahko sofinancira do 100 % upravičenih stroškov projekta (nepovratna sredstva). Prijavitelj mora v investicijskem dokumentu izkazati, da projekt predstavlja najboljše razmerje med količino podpore, izvedenimi dejavnostmi in doseganjem ciljev glede na 2. točko 73. člena Uredbe 2021/1060/EU, sicer je potrebno stopnjo sofinanciranja ustrezno znižati.
Koriščenje sredstev bo mogoče v proračunskih letih od 2024 do 2027.
Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
Sredstva za sofinanciranje po tem javnem razpisu so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah ministrstva št. 230131 EU 21-27 Sklad za pravičen prehod (SPP)-SAŠA-EU in št. 230132 Sklad za pravičen prehod (SPP)-SAŠA-slovenska udeležba.
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o izboru projektov.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nedodeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. V kolikor sredstva, ki so na razpolago, niso dodeljena, se lahko prerazporedijo na druga področja ukrepanja v okviru Območnega načrta za pravični prehod SAŠA premogovne regije.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru projektov spremeni, zapre ali prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
Za začetek projekta se šteje datum sklepa o potrditvi DIIP s strani pristojnega organa prijavitelja.
Za zaključek izvajanja projekta se šteje zaključek vseh predvidenih aktivnosti iz vloge. Skrajni rok za zaključek izvajanja projekta v okviru javnega razpisa je 30. 9. 2027, ko se tudi zaključi obdobje upravičenosti stroškov.
Obdobje upravičenosti stroškov se začne s 1. 1. 2023, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi DIIP s strani pristojnega organa. Skrajni rok za predložitev zadnjega zahtevka v okviru javnega razpisa je 30. 9. 2027.
Upravičenost javnih izdatkov se začne s 1. 1. 2023 in se zaključi s 31. 10. 2027.
Dinamika izvajanja posameznega projekta oziroma upravičenosti stroškov se določi v pogodbi o sofinanciranju na podlagi podatkov iz vloge prijavitelja, pri čemer lahko prijavitelj v letu 2027 načrtuje največ 25 % vrednosti upravičenih stroškov.
11. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči: projekti na ravni prejemnika ne predstavljajo državne pomoči.
12. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški se presojajo, določajo in dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021–2027 – https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/ ter v skladu z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški projekta.
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. Gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela;
2. Nakup zemljišč;
3. Storitve zunanjih izvajalcev;
4. Informiranje in komuniciranje;
5. DDV.
Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov ter način financiranja le-teh je del razpisne dokumentacije, poglavje 7.
13. Rok in način prijave na javni razpis
Za javni razpis je predviden en rok odpiranja.
Rok za predložitev vlog je najkasneje do dne 30. 9. 2024.
Vlogo je potrebno poslati ali vložiti na naslov: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Neposredna predložitev vlog je možna na zgornjem naslovu, v glavni pisarni ministrstva, od ponedeljka do četrtka med 7.30 in 15.30 in v petek med 7.30 in 14.30.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem za oznako vloge »Obrazec 8«, ki je del razpisne dokumentacije.
Celotna vloga naj bo tudi skenirana in priložena v elektronski obliki (v primeru neskladnosti podatkov iz skenirane vloge in tiskane vlogo, se bodo upoštevali podatki iz tiskane vloge in pripadajoče dokumentacije). Predložitev elektronske oblike vloge ni pogoj za popolnost vloge.
Upošteval se bo datum poštnega žiga, nalepke priporočene poštne pošiljke ali datum na prejemnem žigu ministrstva v primeru osebne oddaje vloge v glavni pisarni ministrstva, razviden iz ovojnice, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog.
Vsi stroški prijave na javni razpis bremenijo prijavitelja.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog prispelih na javni razpis.
O dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik ministrstva.
Zoper sklep ministrstva pritožba ni dovoljena. Prijavitelj lahko v tridesetih dneh od vročitve sklepa ministrstva sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
Ministrstvo bo lahko za vse projekte, za katere bo izdan sklep o izboru projekta, izvedlo ogled projekta na terenu, da preveri resničnost podatkov, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi. Končni prejemnik bo o morebitnem ogledu projekta na terenu predhodno obveščen. V kolikor se dejansko stanje na terenu ne bo ujemalo s prikazom stanja v vlogi na javni razpis, ministrstvo ne bo pristopilo k podpisu pogodbe.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru projekta pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Pogodba o sofinanciranju bo pričela veljati z dnem, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo po izdaji sklepov o izboru projektov objavljeni na spletni strani ministrstva.
V kolikor bo ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadarkoli kasneje, se vloga zavrne, oziroma se pogodba s prijaviteljem ne podpiše, sklep o izboru pa odpravi, oziroma se že podpisana pogodba o izboru projekta razveže, ter od končnega prejemnika zahteva vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva nakazila v proračun RS.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj še 10 let po zaključku projekta.
Izbrani prijavitelj mora voditi in spremljati porabo sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Izbrani prijavitelj mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, nacionalnega koordinatorja za revizijo (Urad za nadzor nad proračunom – UNP), nacionalnega koordinatorja za stroške (Ministrstvo za finance) in/ali drugih domačih ali evropskih nadzornih institucij (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izbrani prijavitelj bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo izbrani prijavitelj moral omogočil vpogled v računalniške in računovodske programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter v rezultate projekta (iz dokumentarnih in informacijskih sistemov). Izbrani prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo ali drug nadzorni organ pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Izbrani prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
17. Zahteve glede zagotavljanja enakih možnosti in trajnostnega razvoja
Pri izvedbi projektov morajo biti spoštovana načela enakosti spolov, enakih možnosti in nediskriminacije. Skladno z 12. členom Zakona o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 – ZVarD in 59/19) je potrebno v okviru izvedbe projektov zagotoviti enako obravnavanje obeh spolov. Pri gradnji objektov je potrebno upoštevati enake možnosti in nediskriminacijo – dostopnost za invalidne oziroma gibalno ovirane osebe. Pri izvedbi javnega naročanja je potrebno z uporabo jasnih, objektivnih in nediskriminatornih pogojev in meril za izbor vlog v celoti zagotovljena transparentnost in spoštovanje pravnega reda EU in RS.
Izbrani prijavitelj bo moral rezultate projekta uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja.
18. Zahteve glede varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR in ZVOP-2.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Ministrstvo na podlagi 69. člena in Priloge XVII Uredbe 2021/1060/EU obdeluje osebne podatke izključno za namen revizij in nadzora ter za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z operacijo. V ta namen bo moral upravičenec pri izvajanju operacije zagotoviti podatke o dejanskih lastnikih upravičenca ali izvajalca, kot so opredeljeni v točki 6 člena 3 Direktive 2015/849/EU, in sicer imena in priimke, datume rojstva in identifikacijske številke za DDV ali davčne identifikacijske številke.
Upravičenec, ki je skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih lastnikov (v nadaljnjem besedilu: Register), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), s podpisom pogodbe o sofinanciranju zagotavlja, da so v Registru vpisani podatki o njegovih dejanskih lastnikih. Upravičenec, ki skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ni zavezan k vpisu podatkov v Register, bo moral na poziv ministrstva in v roku, postavljenem v pozivu, ministrstvu posredoval točne, popolne in posodobljene podatke o njegovih dejanskih lastnikih.
Upravičenec bo moral na poziv ministrstva in v roku, postavljenem v pozivu, ministrstvu posredoval točne, popolne in posodobljene podatke o dejanskih lastnikih izvajalcev, katere je ministrstvo kot posredniško telo dolžno zagotavljati po predpisih, ki urejajo izvajanje evropske kohezijske politike. Upravičenec bo moral izvajalce seznaniti z obveznostjo zagotavljanja podatkov o njihovih dejanskih lastnikih, prav tako bo moral vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri izvajanju operacije in katerih osebni podatki se bodo obdelovali, obvestiti, da bo obdeloval njihove osebne podatke ter jih seznaniti s pravno podlago za obdelavo.
Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam izbranih prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo izbranega prijavitelja, naziv projekta, programsko območje izbranega prijavitelja in znesek javnih virov financiranja projekta. Objave podatkov o projektih in izbranih prijaviteljev do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije. Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o dodelitvi sredstev.
V primeru, da med izvajanjem projekta pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih projektov, ministrstvo lahko odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva nakazila v proračun RS.
V primeru, da izbrani prijavitelj v treh letih po zaključku projekta ne bo dokazal uresničitev načrtovanih kazalnikov rezultata v celoti, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane kazalnike rezultata projekta, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva nakazila v proračun RS.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 65. členom Uredbe 2021/1060/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu s 65. členom Uredbe 2021/1060/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali preselitev proizvodne dejavnosti iz SAŠA premogovne regije;
(b) sprememba lastništva infrastrukturnega objekta, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na njen značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti ali pa izbrani prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, izbrani prijavitelj pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva nakazila v proračun RS. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile skladne s pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile skladne s pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, izbrani prijavitelj pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva nakazila v proračun RS.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je višina financiranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva nakazila v proračun RS. Izbranemu prijavitelju se bo vrednost sofinanciranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov.
Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Ministrstvo v primeru goljufije prekine izplačevanje sredstev in/ali odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora v primeru odstopa vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi v roku 30 dni od prejema pisnega poziva ministrstva, povečana za zakonske zamudne obresti od dneva nakazila na TRR upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
V kolikor se ugotovi, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, ministrstvo zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva nakazila v proračun RS.
24. Dodatne informacije in obveščanje
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mkrr@gov.si, s pripisom »za Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Savinjsko-šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2026«.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo odgovore na vprašanja objavilo najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Razpisna dokumentacija, ki podrobneje opredeljuje vsebino javnega razpisa, obrazci razpisne dokumentacije ter vse novosti v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/.
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti