Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2024 z dne 24. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2024 z dne 24. 5. 2024

Kazalo

Št. 303-50/2024/5 Ob-2297/24, Stran 1209
Na podlagi določb Uredbe Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L 433 I z dne 22. 12. 2020, str. 23; v nadaljevanju: Uredba 2020/2094/EU), Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021, str. 17, s spremembami, v nadaljevanju: Uredba 2021/241/EU), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429, z dne 1. 12. 2021, str. 83, v nadaljevanju: Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2106), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2105 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z opredelitvijo metodologije za poročanje o socialnih odhodkih (UL L št. 429, z dne 1. 12. 2021, str. 79), Uredbe (EU) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433 I, z dne 22. 12. 2020, str. 6), Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, z dne 23. 12. 1995, str. 1), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih sprejme Evropska komisija v zvezi z izvajanjem Mehanizma za okrevanje in odpornost, Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198, z dne 22. 6. 2020, str. 13, v nadaljevanju: Uredba (EU) 2020/852), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami, v nadaljevanju: Uredba (EU) 2016/679), Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L št. 295, z dne 21. 11. 2018, str. 39, s spremembami), Načrta za okrevanje in odpornost (objavljenega na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/, v nadaljevanju: načrt), ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (objavljen na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja), potrjen dne 28. 7. 2021 (CM 4171/21, Izvedbeni sklep Sveta o spremembi Izvedbenega sklepa z dne 28. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (13615/23), v nadaljevanju: izvedbeni sklep), Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo, podpisane dne 31. 3. 2022 (Recovery and Resilience Facility, Operational arrangements between the European Commission and Slovenia, v nadaljevanju: operativne ureditve), dostopnega na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22, 18/23), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb, 16/23 – ZZPri), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22), Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22, 145/22), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23, 12/24), Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 in 123/23), Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23; v nadaljevanju: ZOFVI), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K,76/23 in 16/24), Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1, 46/19), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17, 46/19), Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI), Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, 100/13, 54/22 – ZUPŠ-1 in 102/23) ter Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18, 189/20 – ZFRO in 16/24 – ZOsn-K) Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike 2024–2026 
1. Naziv in sedež nosilnega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, in Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (v nadaljevanju: C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.
2.1 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati k dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN) obstoječim generacijam otrok, učencev, dijakov in študentov (v nadaljevanju: učečih se) v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, javnih višjih strokovnih šolah in višjih strokovnih šolah s koncesijo, dijaških domovih, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: VIZ), s poudarkom pri pouku ter k zmanjšanju vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem.
Pomembno je sodelovanje ključnih deležnikov (VIZ, javni zavodi po 28. členu ZOFVI, javni zavodi na področju izobraževanja odraslih, javni visokošolski zavodi, javni raziskovalni in infrastrukturni zavodi) in zunanjih deležnikov iz lokalnega in širšega okolja (npr. podjetja, neprofitne organizacije, gospodarska ali obrtna zbornica, društva in druge organizacije civilne iniciative, mladinske organizacije, lokalne skupnostni, posamezniki itd.).
2.2 Cilj in ciljne skupine
Cilj javnega razpisa je izvedba projektov razvoja in preverjanja digitalnih kompetenc in temeljnih znanj RIN učečih se na VIZ, ob upoštevanju dosedanjih rezultatov doma in v tujini.
Skladno s cilji komponente C3 K5 se bo v času izvedbe projekta pri aktivno sodelujoči ciljni skupini krepila senzibilnost, odzivnost in odpornost izobraževalnega sistema ter vseživljenjsko učenje.
Ciljne skupine javnega razpisa so otroci, učenci, dijaki in študenti ter strokovni in vodstveni delavci v VIZ.
2.3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj RIN v inovativnih oddelkih oziroma skupinah oziroma programih na VIZ (v nadaljevanju: inovativni oddelek oziroma skupina).
Razdeljen je v naslednje tri sklope:
Sklop 1: Razvoj in preverjanje digitalnih kompetenc učečih se
Sklop 2: Razvoj in preverjanje digitalnih kompetenc učečih se na osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Sklop 3: Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se
Predvidene aktivnosti:
V okviru vsakega sklopa bodo celovito potekale naslednje aktivnosti:
1. analiza stanja;
2. celovito načrtovanje, razvijanje, implementacija in evalvacija vzgojno-izobraževalnega procesa;
3. vzpostavljena strokovna učeča se skupnost na ravni projekta;
4. redno spremljanje in evalvacija projekta;
5. promocija in diseminacija;
6. vodenje in koordinacija projekta.
Aktivnosti so podrobneje opisane v Prilogi 1 (Specifikacije) tega javnega razpisa.
V nadaljevanju so za posamezen sklop opredeljeni specifični cilji in pričakovani rezultati:
Sklop 1 in Sklop 2:
Namen sklopov 1 in 2 je dvig digitalnih kompetenc učečih se z inovativnimi sodobnimi pristopi. Razvijati je treba nove in nadgrajevati že obstoječe* in preizkušene didaktične pristope, pedagoške strategije in dobre učne prakse v sodobnih digitalnih učnih okoljih. Hkrati je treba razviti tudi nove pristope personaliziranega in sodelovalnega učenja, ki bodo prispevali k učinkovitemu vrednotenju in preverjanju digitalnih kompetenc učečih se.
*Nadgradnja in širitev že obstoječih dobrih praks (npr. projekti Inovativna Pedagogika 1:1, Inovativna pedagogika 5.0., iŠola) na posameznem VIZ ter drugih dosedanjih rezultatov različnih projektov razvoja digitalnih kompetenc (npr. Erasmus+ projekti, aktivnosti posameznih VIZ, eTwinning itd.).
Specifični cilji:
– razvoj in nadgradnja pristopa razvoja digitalnih kompetenc učečih se na VIZ (t. i. šolski pristop);
– preizkušanje in implementacija didaktičnih pristopov in pedagoških strategij razvoja digitalnih kompetenc učečih se v inovativnih oddelkih oziroma skupinah (vključno s preverjanjem in vrednotenjem).
Rezultati:
– izdelani in objavljeni pristopi vseh vključenih VIZ na področju razvoja in preverjanja digitalnih kompetenc učečih se, vključno s katalogom kompetenc (skladno z DigComp 2.2.), ki zajema nabor kompetenc, kriterije uspešnosti ter predloge standardov znanj;
– izdelani in objavljeni učni scenariji na prosto dostopnem spletišču (praviloma Slovensko izobraževalno omrežje, SIO.si).
Sklop 3:
Namen sklopa 3 je dvig temeljnih znanj RIN učečih se z uvajanjem inovativnih pristopov ter uporabo sodobnih digitalnih orodij. S tem se učečim omogočijo učne priložnosti, kar je ključno za enakopravno opolnomočenost za soočenje z izzivi sodobne družbe ter uspešno delovanje v prihodnosti.
Namen je tudi nadgradnja in širitev že obstoječih dobrih praks (npr. projekti Inovativna pedagogika 5.0., B-RIN, KATARINA, Pišek, Bober, NAPOJ 1 in 2, NAPOJ MINUT) na posameznem VIZ ter drugih dosedanjih rezultatov različnih projektov razvoja temeljnih znanj RIN (npr. Erasmus+ projekti, aktivnosti posameznih VIZ, eTwinning itd.).
Specifični cilji:
– razvoj in nadgradnja pristopa za dvig temeljnih znanj RIN učečih na VIZ (t. i. šolski pristop);
– preizkušanje in implementacija didaktičnih pristopov in pedagoških strategij razvoja temeljnih znanj RIN učečih se v inovativnih oddelkih oziroma skupinah (vključno s preverjanjem in vrednotenjem) z zagotavljanjem dodatnih ur oziroma dejavnosti za učeče se.
Rezultati:
– izdelani in objavljeni pristopi vseh vključenih VIZ na področju dviga temeljnih znanj RIN učečih se, vključno s katalogom znanj, ki zajema nabor temeljnih vsebin RIN, kriterije uspešnosti ter predlagane standarde znanj;
– izdelani in objavljeni učni scenariji na prosto dostopnem spletišču (praviloma Slovensko izobraževalno omrežje, SIO.si).
3. Prijavitelj, konzorcij in končni prejemnik
Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) prijavijo vrtci, osnovne šole, gimnazije, srednje poklicne in strokovne šole, javne višje strokovne šole in višje strokovne šole s koncesijo, osnovne šole s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dijaški domovi, javne organizacije za izobraževanje odraslih, javni visokošolski zavodi, javni zavodi po 28. členu ZOFVI ter javni raziskovalni in infrastrukturni zavodi.
Prijavitelj je poslovodeči partner v konzorciju, ki je v imenu konzorcija pooblaščen za predložitev skupne vloge na javni razpis in v primeru izbora tudi za podpis pogodbe o sofinanciranju.
Konzorcij je skupina vseh konzorcijskih partnerjev, ki ob solidarni odgovornosti nastopajo v skupnem projektu, ki je v sofinanciranje predložen na predmetni javni razpis. Konzorcijsko sodelovanje posamezni konzorcij izkaže s konzorcijsko pogodbo, ki jo morajo podpisati vsi člani konzorcija in jo priložiti vlogi na javni razpis.
Končni prejemnik je tisti, ki prejme podporo v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. V primeru, ko je vloga izbrana za sofinanciranje, je poslovodeči partner kot končni prejemnik po pogodbi o sofinanciranju v imenu konzorcija prvi odgovoren za izvršitev obveznosti.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga konzorcija mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Vlogo pripravi poslovodeči partner konzorcija (prijavitelj) v sodelovanju z ostalimi konzorcijskimi partnerji. Izpolnjevanje pogojev izhaja iz vsebine celotne vloge.
Kot potrditev izpolnjevanja pogojev za kandidiranje prijavitelj in konzorcijski partnerji podpišejo izjavo, Obrazec 1.4 tega javnega razpisa, s katero pod kazensko in materialnopravno odgovornostjo potrdijo izpolnjevanje in sprejemanje pogojev. Ne glede na podpisano izjavo bo ministrstvo preverilo izpolnjevanje posameznih pogojev v uradnih in drugih relevantnih evidencah. V primeru dvoma glede izpolnjevanja posameznih pogojev lahko ministrstvo od kateregakoli konzorcijskega partnerja zahteva dodatna pojasnila in dokazila. V kolikor dokazila niso predložena v roku, ki ga določi ministrstvo, se šteje, da pogoj ni izpolnjen.
4.1 Pogoji za konzorcij
Na javnem razpisu sodeluje konzorcij s partnerji, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo za izvedbo projekta. Iz konzorcijske pogodbe, ki je obvezna priloga vloge, mora biti razvidno, da so kot partnerji dosegli dogovor o izvedbi skupnega projekta ter določili prijavitelja in ga pooblastili, da v imenu konzorcija predloži skupno vlogo na javni razpis. V primeru uspešne kandidature na javnem razpisu prijavitelj zastopa konzorcij v odnosu do ministrstva in z ministrstvom sklene pogodbo o sofinanciranju ter prejema izplačila upravičenih stroškov na osnovi te pogodbe.
4.1.2 Obvezni partnerji konzorcija
Sklop 1: Zahtevano minimalno število partnerjev v konzorciju je najmanj 5 in največ 15 VIZ (ki bodo zagotovili inovativne oddelke oziroma skupine).
Sklop 2: Zahtevano minimalno število partnerjev v konzorciju je najmanj 5 VIZ (ki bodo zagotovili inovativne oddelke oziroma skupine).
Sklop 3: Zahtevano minimalno število partnerjev v konzorciju je najmanj 5 VIZ in največ 15 VIZ (ki bodo zagotovili inovativne oddelke oziroma skupine) in vsaj 1 institucija, ki izvaja izobraževalne programe s področja temeljnih vsebin RIN oziroma usposabljanja učiteljev izmed naslednjih: javni visokošolski zavod, VIZ, javni zavodi po 28. členu ZOFVI, javni raziskovalni in infrastrukturni zavodi, javne organizacije za izobraževanje odraslih.
Sklopi 1, 2 in 3:
– Zahtevano minimalno število vključenih inovativnih oddelkov oziroma skupin je vsaj 6 na posamezni vključeni VIZ.
– V konzorciju lahko sodelujejo tudi VIZ, ki ne bodo zagotovili inovativne oddelke ali skupine (npr. sodelujejo pri vodenju projekta ali razvojnemu delu projekta).
V primeru, ko iz utemeljenih razlogov odstopi konzorcijski partner VIZ, lahko ob predhodni potrditvi ministrstva, v konzorcij vstopi nov konzorcijski partner VIZ, ki mora izpolnjevati vse pogoje in merila javnega razpisa.
4.1.3 Razmerje finančnih sredstev znotraj konzorcija
VIZ, ki bodo zagotovili inovativne oddelke, morajo prejeti vsaj 70 % celotne višine dodeljenih sredstev.
Posamezni VIZ, ki bo zagotovili inovativne oddelke, lahko prejme:
– Za Sklop 1: največ do 39.000 EUR za celotno obdobje projekta (v to vrednost niso vključeni stroški vodenja projekta, če je VIZ vodilni partner konzorcija).
– Za Sklop 2: največ do 46.000 EUR za celotno obdobje projekta (v to vrednost niso vključeni stroški vodenja projekta, če je VIZ vodilni partner konzorcija).
– Za Sklop 3: največ do 46.000 EUR za celotno obdobje projekta (v to vrednost niso vključeni stroški vodenja projekta, če je VIZ vodilni partner konzorcija).
4.2 Splošni pogoji
Prijavitelj in vsak konzorcijski partner mora na dan oddaje vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu v Republiki Sloveniji;
– ima skladno z veljavno zakonodajo ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50,00 EUR ali več;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US, 35/23 – odl. US, 57/23 – odl. US in 102/23) in ni v postopku likvidacije po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23);
– zanj ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. in 36. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);
– za upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa, ni in ne bo pridobil sredstev ter ni v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna – prepoved dvojnega financiranja).
4.3 Posebni pogoji
1. Skladnost z javnim razpisom: vloga projekta je skladna z namenom in cilji javnega razpisa ter zagotavlja doseganje vseh specifičnih ciljev, kazalnikov in rezultatov posameznega sklopa.
2. Realna izvedljivost:predlog projekta je izvedljiv, upošteva vse aktivnosti in časovni ter finančni okvir, določen s tem razpisom in razpisno dokumentacijo.
3. Sodelovanje zunanjih izvajalcev: na ravni projekta bosta sodelovala vsaj dva zunanja izvajalca.
4. Evalvator projekta: izkazuje strokovne oziroma znanstvene reference na področju evalvacije od leta 2019 naprej.
Dokazila ter način preverjanja pogojev so podrobneje opredeljeni v ocenjevalnem listu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije kot Priloga 2 tega javnega razpisa.
5. Merila za izbor vlog prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje
Merila za ocenjevanje prijav so enaka za vse sklope 1, 2 in 3:
Merilo 
Možno št. točk
I.
KAKOVOST VLOGE 
260
1
Poznavanje obstoječega stanja in uporaba relevantnih dosedanjih rezultatov 
45
2
Kakovost elaborata prijavljenega projekta 
180
3
Vodenje in organizacija projekta
35
II.
SESTAVA KONZORCIJA, REFERENCE VODJE PROJEKTA, TVEGANJA
45
1
Reference vodje projekta
20
2
Sestava konzorcija
15
3
Tveganja 
10
SKUPAJ
305
Dokazila in način ocenjevanja posameznih meril so podrobneje opredeljeni v ocenjevalnem listu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije kot Priloga 2 tega javnega razpisa.
Podroben opis postopka dodeljevanja sredstev in načina izbora je opredeljen v 20. točki tega javnega razpisa.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Višina sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je na razpolago za javni razpis do vključno leta 2026 je do 3.100.000,00 EUR. Sredstva bodo izplačana iz PP 221170 (C3K12IE Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja-NOO-MIZŠ-MVI).
Skupna predvidena finančna dinamika po posameznih proračunskih letih je:
Leto
Št. PP 221170 (EUR)
2024
450.000
2025
1.600.000
2026
1.050.000
SKUPAJ
3.100.000,00
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljivost pravic porabe in proračunskih sredstev izbranemu prijavitelju predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja po posameznih letih. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
V primeru, da se višina razpoložljivih sredstev tega javnega razpisa spremeni, se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o izboru za posamezni rok odpiranja vlog po tem javnem razpisu. V primeru, da se višina razpoložljivih sredstev za predmetni javni razpis zviša, objavi ministrstvo spremembo javnega razpisa z navedbo nove višine in vira dodatnih razpoložljivih sredstev.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Aktivnosti projekta se začnejo izvajati od dneva izdaje sklepa o izboru, rok za zaključek aktivnosti projekta pa je do dne 30. 6. 2026.
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dneva izdaje sklepa o izboru do dne 30. 6. 2026.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne izdaje sklepa o izboru do dne 31. 7. 2026.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih in objektivnih razlogov, povezanih z doseganjem ciljev in kazalnikov, ali drugih utemeljenih in objektivnih razlogov.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:
Besedilo javnega razpisa Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike 2024–2026
Priloga 1: Specifikacije
Priloga 1.1: Dodatek specifikacijam
Priloga 2: Ocenjevalni list
Priloga 3: Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa
Priloga 4: Vloga za izplačilo
Obrazec 1: Prijavnica za projekt
Obrazec 1.1: Finančni načrt
Obrazec 1.2: Načrt aktivnosti in rezultatov projekta
Obrazec 1.2.1: Vzorec Načrta aktivnosti in rezultatov posameznega konzorcijskega partnerja
Obrazec 1.3: Vzorec konzorcijske pogodbe
Obrazec 1.4: Izjava o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega razpisa (prijavitelja in konzorcijskih partnerjev)
Obrazec 1.5: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
Obrazec 1.6: Izjava o sodelovanju konzorcijskega partnerja – VIZ (ki zagotovi inovativne oddelke/skupine)
Obrazec 1.7: Standardni strošek na enoto za strošek osebja – mesečni strošek (SSE)
Obrazec 2: Obrazec za oddajo vloge
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje:
– popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (če prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce:
Obrazec 1: Prijavnica za projekt
Obrazec 1.1: Finančni načrt
Obrazec 1.2: Načrt aktivnosti in rezultatov projekta
Obrazec 1.3: Konzorcijska pogodba
Obrazec 1.4: Izjava o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega razpisa (prijavitelja in konzorcijskih partnerjev)
Obrazec 1.5: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (se le parafira)
Obrazec 1.6: Izjava o sodelovanju konzorcijskega partnerja – VIZ (zagotovi inovativne oddelke/skupine)
– dokazilo:
Dokazilo 1: Pisma o nameri (vsaj 2)
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
Izplačila se izvajajo na način in v rokih v skladu s pravilnikom, ki ureja postopke izvrševanja proračuna in z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. V skladu s predpisi s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjeme glede investicijskih in tekočih transferov ter predplačil so določene v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, pri čemer so pogoji in pravila glede izplačil navedenih izjem podrobneje navedena v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
Za uveljavljanje upravičenih stroškov predmetnega javnega razpisa se skladno s smernicami EK za pripravo načrtov za okrevanje in odpornost ter Priročnikom o načinu financiranja in sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (objavljen na: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Prirocnik-o-nacinu-financiranja-iz-sredstev-Mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost_21. 3. 2022.pdf) uporabi poenostavljene oblike stroškov.
Upravičeni stroški javnega razpisa so:
1. Standardna lestvica stroška na enoto za strošek osebja – mesečni strošek
2. Stroški osebja po avtorski ali podjemni pogodbi
3. Financiranje po pavšalni stopnji do 40 % neposrednih stroškov osebja
Standardni strošek na enoto za izračun mesečne postavke plač (v nadaljevanju: SSE) se določi na podlagi Uredbe (EU, Euratom) 2021/1060 (objavljeno: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060). SSE na projektu predstavlja stroške osebe, zaposlene s polnim delovnim časom, na mesečni ravni. Strošek je določen na podlagi izračuna standardnega stroška na enoto, Obrazec 1.8 tega javnega razpisa.
Za namene določanja stroškov za osebje, ki se nanašajo na izvajanje projekta, se mesečna postavka, ki se uporablja, izračuna tako, da se zadnji evidentirani polletni bruto stroški za zaposlene delijo s 6. Izračune SSE bo pripravil končni prejemnik in jih skupaj z dokazili poslal na ministrstvo. Preverjanje pravilnosti izračunov SSE se bo izvedlo pred oddajo prve vloge za izplačilo.
Uveljavlja se lahko tudi sorazmerni delež SSE, če je oseba razporejena na projekt v deležu, in sicer sorazmerno z deležem razporeditve na projekt opredeljenim v pogodbi o zaposlitvi (ali drugem pravnem aktu).
Stroški osebja po avtorski ali podjemni pogodbi, ki se nanašajo na izvajanje projekta.
Financiranje po pavšalni stopnji do 40 % neposrednih stroškov osebjase opredeli skladno s 56. členom Uredbe (EU) 2021/1060 na podlagi pavšalne stopnje upravičenih neposrednih stroškov osebja, pri čemer metodologija ni potrebna.
Metoda izračuna za uveljavljanje stroškov je poštena, pravična in preverljiva.
Za opravljene aktivnosti bo končni prejemnik posredoval ministrstvu Vlogo za izplačilo iz sklada NOO, ki je Priloga 4 tega javnega razpisa z zahtevanimi prilogami.
Zaradi pričakovanih rasti cen (inflacije) ter iz razloga, da gre za dvoletni projekt, se bodo SSE revidirali (predvidoma septembra 2025) in prilagodili glede na zadnje polletne bruto stroške zaposlenih. Z revidiranjem bo posledično določena in uporabljena nova višina standardnega stroška na enoto za izvedbo projekta, navedena sprememba pa bo stopila v veljavo z dnem 1. 10. 2025.
Končni prejemnik hrani tudi vsa druga ustrezna dokazila, ki dokazujejo izvedene aktivnosti. Teh dokazil končni prejemnik ne prilaga k vlogi za izplačilo, vendar jih priloži na zahtevo skrbnika pogodbe na strani ministrstva, revizijskega ali drugega organa, ki je pristojen za preverjanje pravilnosti in učinkovitosti porabljenih sredstev.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja projekta na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili šeste točke prvega odstavka 33. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 lahko ministrstvo končnemu prejemniku za namen izvajanja projekta izplača predplačilo do višine 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti, na osnovi predložene vloge za izplačilo predplačila s strani končnega prejemnika. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju projekta, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Končni prejemnik bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti vlogo/-e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini, kot je v prihodnjem, s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje projekta, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila končni prejemnik lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanciranju.
V primeru, da znesek predplačila presega 100.000,00 EUR, mora končni prejemnik pred oddajo vloge za izplačilo predplačila izpolnjevati naslednje pogoje: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih. Dokazila, ki jih posreduje na ministrstvo, ne smejo biti starejša od enega meseca. Izplačilo predplačila končnemu prejemniku bo izvedeno pod pogoji, določenimi zgoraj v tem odstavku in pod pogojem, da izplačilo predplačila, ne glede na znesek, ne zavrne ministrstvo, pristojno za finance.
V primeru konzorcija mora biti morebitno izplačilo predplačila končnega prejemnika preostalim konzorcijskim partnerjem urejeno s konzorcijsko pogodbo.
10. Kazalniki javnega razpisa in dodatne zahteve spremljanja in poročanja
10.1 Kazalniki na ravni javnega razpisa
Drugi projektno specifični kazalniki
Projektno specifični kazalniki, ki se bodo spremljali v projektu so naslednji:
– število vključenih VIZ;
– število inovativnih oddelkov oziroma skupin;
– število vključenih strokovnih in vodstvenih delavcev;
– število vključenih učečih se;
– število vključenih zunanjih izvajalcev;
– število izdelanih učnih scenarijev*;
– število objavljenih učnih scenarijev;
– število pristopov razvoja digitalnih kompetenc učečih se na VIZ (samo za sklop 1 in sklop 2);
– število pristopov razvoja temeljnih znanj RIN na VIZ (samo za sklop 3);
– število evalvacijskih poročil projekta;
– število izvedenih tednov dejavnosti.
*Učni scenarij: Posamezni učni scenarij predstavlja dejavnosti pred izvedbo pouka oziroma dejavnosti (tudi v okviru razširjenega programa), med poukom ter po izvedbi (vključno z evalvacijo). Učni scenarij zajema nove vsebine in sodobne učne prakse, iz katerih so razvidni: učinkoviti didaktični pristopi pridobivanja znanja in kompetenc učečih se, dokaze o učenju in znanju ter dosežke učečih se, uporabljena (e-)gradiva in drugi učni pripomočki ter orodja za učeče se in učitelje, vrednotenje znanja in kompetence (vključno s preverjanjem in ocenjevanjem znanja), refleksivne prakse učečih se in učiteljev, evalvacijski vprašalniki ipd.
Učni scenariji bodo prispevali k širitvi dobre prakse na VIZ in drugih ustanovah na področju izobraževanja med in po koncu izvajanja projektov.
Kazalniki so podrobneje navedeni v Prijavnici projekta za posamezni sklop, Obrazec 1 tega javnega razpisa. Pri posameznih kazalnikih je opredeljeno tudi zahtevano minimalno število, ki ga je treba v projektu doseči.
11. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: končni prejemnik bo moral pri porabi sredstev predmetnega javnega razpisa upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu, ali pogoji iz Priročnika o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost (dostopen na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/).
12. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in obveščanja javnosti
Končni prejemnik bo moral pri informiranju, komuniciranju in obveščanju javnosti upoštevati 34. člen Uredbe (EU) 2021/241 in veljaven Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost (dostopen na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/).
Sprejetje financiranja s strani končnega prejemnika pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam projektov, ki bo javno objavljen.
13. Zahteve glede naslavljanja načel enakosti spolov in enakih možnosti za vse: končni prejemnik bo pri izvajanju projekta po tem javnem razpisu zagotavljal spoštovanje načel enakosti spolov in enakih možnostih za vse v skladu z nacionalno zakonodajo (Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 – ZVarD, 59/19), Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16, 21/18 – ZNOrg), Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14, 32/17)), pravnim redom EU, zlasti s Pogodbo o delovanju EU, Listino EU o temeljnih pravicah, načeli Evropskega stebra socialnih pravic in relevantnimi mednarodnimi dokumenti za varstvo človekovih pravic, zlasti s Konvencijo ZN o pravicah invalidov in Konvencijo ZN o otrokovih pravicah. Projekt je skladen s cilji, opredeljenimi v 2. in 3. načelu Evropskega stebra socialnih pravic.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu in spremljanja ter evidentiranja projekta
Končni prejemnik bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt. ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalnimi predpisi.
V skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 ter 21. in 28. členom uredbe o izvajanju mehanizma bo moral končni prejemnik zagotavljati revizijsko sled in hraniti vso originalno dokumentacijo v zvezi s projektom kot dokazila za potrebe nadzora in spremljanja na nivoju projekta ter bo zagotavljal dostop do navedene dokumentacije, in sicer najmanj za 5 let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije, v zvezi z izvajanjem načrta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva.
Končni prejemnik bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Končni prejemnik, ki ne vodi knjig za projekt na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezni projekt. Zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za projekt mora zato voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na projekt, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi).
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu nadzornim organom
Končni prejemnik bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot nosilnega organa, koordinacijskega organa, stroškovnega organa, revizijskega organa, Evropske komisije ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Končni prejemnik bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo končni prejemnik omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate projekta. Končni prejemnik bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Končni prejemnik bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju projekta, bodo nadzorni organi skladno z veljavnim Priročnikom o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost (dostopno na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/) in Smernicami za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), dostopnimi na https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf ter https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, končni prejemnik pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija za izvedbo postopka za izvedbo javnega razpisa odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22), Uredbo (EU) 2016/679, Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19), Uredbo (EU) 2021/241 in uredbo o izvajanju mehanizma.
Več o varovanju osebnih podatkov je opredeljeno v Prilogi 3 tega javnega razpisa.
17. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projekta ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da končni prejemnik ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo končni prejemnik dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
18. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje projekta ali da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Roka za oddajo vlog za dodelitev sredstev sta:
– 2. 7. 2024
– 25. 9. 2024.
Vloge z zahtevano vsebino morajo biti v zaprti ovojnici opremljene z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis: Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike 2024–2026« in prispeti na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Za pravilno opremo ovojnice je treba uporabiti obrazec za oddajo vloge, ki je del razpisne dokumentacije kot Obrazec 2 javnega razpisa.
Vloga z zahtevano vsebino mora prispeti v enem pisnem izvodu, urejena po vrstnem redu obrazcev in dokazil iz točke 8 tega javnega razpisa, in v enem elektronskem izvodu (npr. USB ključek). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki vloge ali ob odsotnosti elektronske oblike vloge se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v posameznem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo je imenoval minister za vzgojo in izobraževanje ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljevanju: komisija), bo odprla prispele vloge, preverila izpolnjevanje pogojev, jih ocenila in podala predlog izbora ter o tem vodila zapisnik.
Odpiranje vlog
Ker se pričakuje večje število vlog, bo komisija v prostorih ministrstva izvedla nejavno odpiranje vlog in pri tem vodila zapisnik. Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti tako, kot je določeno v 8. točki javnega razpisa.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na specifikacije, predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Popolne vloge gredo v nadaljnji postopek preverjanja pogojev.
Preverjanje pogojev
Komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev javnega razpisa. Vloge, za katere bo komisija ugotovila, da ne izpolnjujejo vseh pogojev razpisa, bodo s sklepom zavrnjene.
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje razpisa, gredo v nadaljnji postopek ocenjevanja.
Ocenjevanje
Komisija bo ocenjevanje vlog izvedla na podlagi vseh meril za ocenjevanje iz 5. točke javnega razpisa in za posamezno vlogo podala skupno oceno.
Največje možno število točk je 305. Zahtevano minimalno število točk, ki jih je potrebno doseči, da je vloga lahko izbrana, pa je 180. V nasprotnem primeru vloga ni upravičena do sofinanciranja in se zavrne.
Postopek izbora
V vsakem sklopu se vloge uredijo po padajočem vrstnem redu po dosežem številu točk. V primeru, da bo v okviru posameznega sklopa več vlog prejelo enako število točk, pa za sofinanciranje vseh ne bo na voljo dovolj razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost v vrstnem redu tiste vloge, ki bodo prejele več točk po merilih, kot je navedeno v ocenjevalnemu listu, ki je Priloga 2 tega javnega razpisa.
Najprej se izberejo:
– za sklop 1 prva vloga iz padajočega vrstnega reda,
– za sklop 2 prva vloga iz padajočega vrstnega reda,
– za sklop 3 prva vloga iz padajočega vrstnega reda.
Glede na morebitna razpoložljiva sredstva (dodatna ali nerazporejena sredstva) se vse preostale vloge iz vseh treh sklopov skupaj uredijo v en padajoči vrstni red po doseženemu številu točk. Iz tega padajočega vrstnega reda se lahko po vrsti dodatno izbere vloge do porabe vseh sredstev.
Sredstva bodo lahko že v celoti porabljena v prvem roku.
Vse neizbrane vloge v posameznem roku se s sklepom zavrnejo.
O izboru odloči na predlog komisije minister za vzgojo in izobraževanje ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, v skladu s to točko javnega razpisa.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe o sofinanciranju, ki so jo izbrani prijavitelji dolžni spoštovati pri izvajanju projekta, je sestavni del razpisne dokumentacije kot Obrazec 1.6 tega javnega razpisa.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče z objavo v Uradnem listu RS.
Končni prejemnik ali konzorcijski partner, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju oziroma konzorcijske pogodbe, nadaljnja tri leta od dneva odstopa ne more kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova mehanizma za okrevanje in odpornost.
21. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
22. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: Javne objave Ministrstva za vzgojo in izobraževanje | GOV.SI.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno po predhodni najavi v glavni pisarni Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
23. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k javnemu razpisu so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mvi@gov.si s sklicem na št. 303-50/2024. Vprašanja na zgornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo odgovore na vprašanja posredovalo za vse v pisni obliki na spletnem naslovu: Javne objave Ministrstva za vzgojo in izobraževanje | GOV.SI, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Za predstavitev javnega razpisa bo organiziran informativni dan. Informacije o informativnem dnevu bodo objavljene na spletni strani Javne objave Ministrstva za vzgojo in izobraževanje | GOV.SI.
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti