Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2024 z dne 24. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2024 z dne 24. 5. 2024

Kazalo

1441. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, stran 3999.

  
Pogodbeni stranki:
1. kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij,
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kmetijstvo, živilsko industrijo in gozdarstvo in
– Zadružna zveza Slovenije
in
2. kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
na podlagi 68. člena Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 186/21) sklepajo naslednji
A N E K S   Š T. 2 
h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 186/21, 94/22)
1. člen 
Spremeni se 60. člen Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrije Slovenije (Uradni list RS, št. 186/21, 94/22, v nadaljevanju: KPKŽI), ki se na novo glasi:
»60. člen 
(Dodatek za delovno dobo) 
(A) Dodatek za skupno delovno dobo
(1) Delavec, ki ima z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na dan 30. 6. 2024, je upravičen do dodatka za vso skupno delovno dobo in sicer za vsako leto dopolnjene delovne dobe v naslednjih odstotkih od osnovne plače delavca:
– od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 v odstotku do katerega je bil delavec upravičen za zadnje izpolnjeno leto delovne dobe pred 1. 7. 2024;
– od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 za vsako dopolnjeno leto skupne delovne dobe – 0,45 % osnovne plače delavca;
– od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 za vsako dopolnjeno leto skupne delovne dobe – 0,38 % osnovne plače delavca;
– od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027 za vsako dopolnjeno leto skupne delovne dobe – 0,35 % osnovne plače delavca;
– od 1. 1. 2028 do 31. 12. 2028 za vsako dopolnjeno leto skupne delovne dobe – 0,33 % osnovne plače delavca.
(2) Delavcu, ki bo v letu 2025 dopolnil najmanj 58 let, se dodatek za skupno delovno dobo obračuna za vsako leto dopolnjene delovne dobe v odstotku do katerega je bil upravičen decembra 2024.
(B) Dodatek za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu
Delavec, ki ima z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi od vključno 1. 7. 2024 dalje, je za vsako leto dopolnjene delovne dobe pri tem delodajalcu upravičen do dodatka za delovno dobo v naslednjih odstotkih:
– od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025– 0,45 %;
– od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026– 0,38 %;
– od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027– 0,35 %;
– od 1. 1. 2028 do 31. 12. 2028– 0,33 %.
« 
2. člen 
Za 60. členom se doda novi 60.a člen KPKŽI, ki določa:
»60.a člen 
(Ohranjanje višine mesečne plače delavca) 
Delavec je zaradi znižanja odstotka dodatka za delovno dobo v letu 2025 in dalje v primeru opravljanja enakega dela v enakih pogojih in ob doseganju enakih rezultatov dela, upravičen najmanj do enake mesečne plače za 174 ur kot jo je prejel zadnji mesec pred znižanjem odstotka dodatka za delovno dobo.«
3. člen 
Spremeni se 1. člen Tarifne priloge h KPKŽI tako, da se ta na novo glasi:
»(Najnižje osnovne plače) 
Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede, za 174 ur, znašajo:
Tarifni
razred
Mesečni znesek NOP za 174 ur v €
od 1. 7. 2024
od 1. 1. 2025
od 1. 1. 2026
od 1. 1. 2027
od 1. 1. 2028
I.
763,63
1.104,83
1.189,07
1.279,74
1.377,32
II.
837,53
1.160,07
1.248,53
1.343,73
1.528,82
III.
927,86
1.218,07
1.310,95
1.478,10
1.697,00
IV.
1.023,65
1.278,98
1.442,05
1.625,91
1.883,66
V.
1.146,82
1.406,88
1.586,25
1.788,50
2.090,87
VI.
1.349,35
1.547,56
1.744,88
1.967,35
2.320,86
VII.
1.524,52
1.702,32
1.919,37
2.164,08
2.576,16
VIII.
1.798,23
1.872,55
2.111,30
2.380,49
2.859,54
« 
4. člen 
Besedilo točk 2a) in 2b) 2. člena Tarifne priloge h KPKŽI se v celoti spremeni tako, da se na novo glasi:
»2a) Prehrana med delom
(1) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom ali delavec organizirane prehrane iz utemeljenih razlogov ne more uživati, delavcu pripada povračilo stroška prehrane med delom v višini 7,00 € na dan.
(2) V primeru, da delo traja več kot 10 ur pripada delavcu za vsako uro nad 8 ur dela znesek v višini, ki ga za ta primer določa vsakokrat veljavna uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
2b) Prevoz na delo in z dela
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 100 % cene javnega prevoza.
(2) Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu povračilo stroška prevoza na delo in z dela v višini 0,19 € za vsak polni kilometer med bivališčem in mestom opravljanja dela.«
5. člen 
(1) Besedilo točk 3a), 3b) in 3č) 3. člena Tarifne priloge h KPKŽI se v celoti spremeni tako, da se na novo glasi:
»3a) Jubilejna nagrada
(1) Jubilejna nagrada za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu znaša:
– za 10 let: 460 €;
– za 20 let: 689 €;
– za 30 let: 919 €;
– za 40 let: 919 €.
(2) Na pisni predlog sindikata, podpisnika te kolektivne pogodbe, je delavec, ki je najmanj 5 let član tega sindikata, upravičen do jubilejne nagrade, ki je za 30 % višja od zneskov iz prvega odstavka tega člena. Zneski znašajo:
– za 10 let: 598 €;
– za 20 let: 896 €;
– za 30 let: 1.195 €;
– za 40 let: 1.195 €.
3b) Solidarnostna pomoč
Solidarnostna pomoč znaša v primeru:
– smrti delavca: 4.500 €;
– smrti vzdrževanega ožjega družinskega člana: 2.000 €;
– v primeru drugega ali tretjega odstavka 3. točke 64. člena KPKŽI 500 €.
3č) Regres za letni dopust
Delavcu pripada regres za letni dopust za polni delovni čas, ki za leto 2024 znaša v višini 1.500 €, in za leto 2025 v višini 1.600 €.«.
6. člen 
Besedilo 4. člena Tarifne priloge h KPKŽI se v celoti spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Pogodbeni stranki se z namenom letnega usklajevanja zneskov, določenih v Tarifni prilogi h KPKŽI, sestaneta vsako leto, najkasneje do konca meseca januarja.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pogodbeni stranki, z namenom usklajevanja in določitve najnižjih osnovnih plač za leto 2029 in nadaljnjih let v povezavi z dodatkom na delovno dobo ter odpravnine ob upokojitvi, prvič sestaneta aprila 2028.«.
7. člen 
Vsa ostala določila KPKŽI ostanejo nespremenjena in v veljavi še naprej.
8. člen 
Ta aneks začne veljati in se uporabljati s 1. 7. 2024, razen določbe 3č) prvega odstavka 5. člena tega aneksa (Regres za letni dopust), ki začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. maja 2024
Predstavniki delojemalcev 
 
Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije 
Jaka Šilak 
predsednik 
 
 
Predstavniki delodajalcev 
 
Gospodarska zbornica Slovenije Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 
mag. Janez Rebec 
predsednik UO 
 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za kmetijstvo, živilsko industrijo in gozdarstvo 
mag. Mateja Tišler 
predsednica 
 
Zadružna zveza Slovenije 
Borut Florjančič 
predsednik 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 17. 5. 2024 izdalo potrdilo št. 02047-5/2005-2611-43 o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 2/17.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti