Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2023 z dne 28. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2023 z dne 28. 7. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2527. Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene nabave zdravil za leti 2023 in 2024 (ZNUZNNZ)
2528. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-J)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2529. Sklep o odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini

Drugi akti

2530. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
2531. Odločba o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za posebne zasluge na področju kulture
2532. Odločba o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za posebne zasluge na področje kulture

MINISTRSTVA

2533. Pravilnik o izvajanju in sofinanciranju integriranega medkrajevnega in mestnega linijskega prevoza potnikov
2534. Pravilnik o metodologiji za uporabo meril pri podaljševanju mestnih linij v sosednja naselja oziroma občine
2535. Pravilnik o metodologiji sofinanciranja linij za izvajanje javnega medkrajevnega linijskega avtobusnega prevoza potnikov
2536. Pravilnik o spremljanju in poročanju o obsegu izvajanja izbranih vrst zdravstvenih storitev
2537. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
2538. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
2539. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

BANKA SLOVENIJE

2540. Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2541. Sprememba Splošnega akta o cestninjenju
2542. Poročilo o gibanju plač za maj 2023
2543. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2023

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2544. Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem

OBČINE

Bovec

2545. Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Bovec

Brezovica

2546. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Brezovica
2547. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za EUP JE_8

Brežice

2548. Odlok o ukinitvi ulic v naselju Dobova
2549. Odlok o podelitvi nadomestne koncesije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Občini Brežice

Dobrepolje

2550. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni zavod

Dobrna

2551. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2023
2552. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dobrna
2553. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Dobrna

Hrpelje-Kozina

2554. Odlok o občinskih cestah Občine Hrpelje - Kozina

Ig

2555. Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2023

Ilirska Bistrica

2556. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kobarid

2557. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Kranjska Gora

2558. Sklep o imenovanju v.d. direktorja Javnega zavoda Turizem Kranjska Gora

Ljubljana

2559. Sklep o višini štipendij za nadarjene dijake in študente
2560. Sklep o višini kadrovskih štipendij Mestne občine Ljubljana za dijake in študente

Miren-Kostanjevica

2561. Sklep o potrditvi predlaganih cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki

Murska Sobota

2562. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora SO 53 (Športno rekreacijski center Fazanerija)

Piran

2563. Obvezna razlaga 8. člena v zvezi s 27. členom Odloka o lokacijskem načrtu Seča – polotok
2564. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi plačljivih parkirišč in tarif za parkirnine na območju Občine Piran
2565. Sklep o spremembi Cenika za izračun najemnin za najem stavbnih zemljišč v lasti Občine Piran

Velike Lašče

2566. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost