Številka 195
Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3489. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Alžiriji
3490. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Andori
3491. Ukaz o postavitvi stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Svetovni turistični organizaciji (UNWTO)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3532. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov
3533. Uredba o spremembi Uredbe o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov

Odloki

3534. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
3535. Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
3536. Odlok o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah

Sklepi

3537. Sklep o podaljšanju ukrepa o neteku rokov za opravo dela v splošno korist
3538. Sklep o podaljšanju ukrepa premestitve obsojenca iz enega v drug zavod ali v oddelek drugega zavoda
3539. Sklep o podaljšanju ukrepa premestitve obsojenca v drug oddelek znotraj zavoda
3540. Sklep o podaljšanju ukrepa prekinitve prestajanja kazni zapora
3541. Sklep o podaljšanju ukrepa predčasnega odpusta
3542. Sklep o podaljšanju ukrepa začasne omejitve ali zadržanja izvajanja pravic in pravnih koristi
3543. Sklep o podaljšanju ukrepa začasnega opravljanja dela upokojenih pravosodnih policistov
3544. Sklep o podaljšanju ukrepa začasnega opravljanja dela zaposlenega na drugi lokaciji delodajalca
3545. Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19

MINISTRSTVA

3492. Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
3493. Pravilnik o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih
3494. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2021
3495. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine
3496. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
3497. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom
3498. Odredba o začasnih uradnih urah notarjev v času trajanja epidemije nalezljive bolezni COVID-19
3499. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil
3500. Navodilo o prenehanju veljavnosti Navodila o pogojih ter načinu likvidnostnega zadolževanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, iz sredstev državnega proračuna

USTAVNO SODIŠČE

3501. Odločba o razveljavitvi 20. člena, drugega odstavka 40. člena, prvega odstavka 103. člena v zvezi s prvim in drugim odstavkom 102. člena Zakona o javnih financah, kolikor se nanašajo na Državni svet, Ustavno sodišče, Varuha človekovih pravic in Računsko sodišče, o ugotovitvi, da je prvi odstavek 95. člena Zakona o javnih financah, kolikor se nanaša na Državni svet, Ustavno sodišče, Varuha človekovih pravic in Računsko sodišče, v neskladju z Ustavo, in o ugotovitvi, da 5. točka prvega odstavka 3. člena ter prvi in tretji do sedmi odstavek 40. člena Zakona o javnih financah niso v neskladju z Ustavo
3502. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
3503. Sklep o zavrženju pobude

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3504. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev
3505. Sistemska obratovalna navodila za zaprti distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje dela kompleksa nekdanje Železarne Jesenice, ki obsega geografski enoti v katastrski občini Jesenice J2R6-UN Halda vzhod in J2M1-ZN Poslovna cona

OBČINE

Dravograd

3506. Pravilnik o računovodstvu Občine Dravograd

Ig

3507. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja OPPN IG01-9
3508. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Ig
3509. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ig
3510. Sklep o potrditvi cene pomoči na domu v Občini Ig

Kranjska Gora

3511. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2021
3512. Odlok o koncesiji za graditev vlečnice Brsnina v Kranjski Gori
3513. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2021
3514. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev
3515. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2021

Krško

3516. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju pretočne akumulacije hidroelektrarne Krško
3517. Sklep o sofinanciranju projekta dolgotrajne oskrbe v skupnosti »MOST«
3518. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v občini Krško za leto 2021
3519. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 5/2020
3520. Sklep o ugotovitvi javne koristi in odkupu oziroma razlastitvi nepremičnin parc. št. 46/6, parc. št. 46/7, parc. št. 46/5, parc. št. 61/3 in parc. št. 2441, vpisanih v k.o. 1321 – Leskovec

Lendava

3521. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2021
3522. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2022
3523. Sklep o ekonomski ceni za Vrtec Lendava
3524. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu

Ljubno

3525. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2021
3526. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2021

Medvode

3527. Odlok o priznanjih Občine Medvode
3528. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Medvode
3529. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Semič

3530. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Semič
3531. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2021

POPRAVKI

3546. Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti