Uradni list

Številka 195
Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020

Kazalo

3523. Sklep o ekonomski ceni za Vrtec Lendava, stran 10042.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 16. redni seji dne 16. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
št. 268:
1. 
Občinski svet sprejema predlog novih cen programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda, ki veljajo od 1. januarja 2021 dalje v naslednji višini:
Vrsta oddelka 
Vrsta programa
Cena programa v EUR
Oddelek prvega starostnega obdobja
dnevni
497,96
Kombinirani oddelek in oddelek 3-4 let
dnevni
428,75
Oddelek drugega starostnega obdobja 
dnevni
398,76
2. 
Staršem otrok, za katere je Občina Lendava po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda v:
– oddelek prvega starostnega obdobja, se cena programa dodatno zniža tako, da plačajo za 7,5 % nižjo ceno programa oziroma
– v kombinirani oddelek in oddelek 3–4 let, se cena programa dodatno zniža tako, da plačajo za 3,5 % nižjo ceno programa oziroma
– v oddelek drugega starostnega obdobja, se cena programa dodatno zniža tako, da plačajo za 8,5 % nižjo ceno programa.
V primeru, da se plačilo staršev otrok, za katere je Občina Lendava po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna, jim dodatno znižanje iz prve, druge in tretje alineje tega člena ne pripada
3. 
Obračunavanje odsotnosti otrok:
– V primeru najavljene odsotnosti (vsaj en dan prej) se ne glede na razlog in čas trajanja odsotnosti staršem odšteje delež neporabljenih živil, ki znašajo 1,65 EUR na dan.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2021 dalje. Z dnem veljavnosti sklepa prenehajo veljati 1. in 2. točka ter druga alineja 3. točke sklepa št. 602-0021/2019-4 z dne 18. 12. 2019.
Št. 602-0008/2020-3
Lendava, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost