Uradni list

Številka 195
Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020

Kazalo

3520. Sklep o ugotovitvi javne koristi in odkupu oziroma razlastitvi nepremičnin parc. št. 46/6, parc. št. 46/7, parc. št. 46/5, parc. št. 61/3 in parc. št. 2441, vpisanih v k.o. 1321 – Leskovec, stran 10035.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško na 16. seji dne 22. 10. 2020 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi in odkupu oziroma razlastitvi nepremičnin parc. št. 46/6, parc. št. 46/7, parc. št. 46/5, parc. št. 61/3 in parc. št. 2441, vpisanih v k.o. 1321 – Leskovec
I. 
Ugotovi se javna korist in se v skladu z ugotovljeno javno koristjo odkupijo nepremičnine parc. št. 46/6, parc. št. 46/7, parc. št. 46/5, parc. št. 61/3 in parc. št. 2441, vpisane v k.o. 1321 – Leskovec, ki so v lasti fizične osebe.
II. 
Odkup nepremičnin oziroma razlastitev se opravi v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) za potrebe izgradnje oziroma rekonstrukcije objektov gospodarske javne infrastrukture in njihovo nemoteno delovanje s pripadajočo infrastrukturo.
III. 
Razlastitev v javno korist se pri pristojni upravni enoti vloži v skladu z določbami 194. člena ZUreP-a.
IV. 
Odškodnina za razlastitev se določi na podlagi dogovora, sklenjenega z lastnikom nepremičnin dne 5. 12. 2012.
V. 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.
Št. 478-127/2014-O506
Krško, dne 22. oktobra 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost