Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3421. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Dakarju, v Republiki Senegal
3422. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Dakarju, v Republiki Senegal

OBČINE

Brezovica

3423. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP NG_7
3424. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP KK_7
3425. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP JE_9

Brežice

3426. Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice

Cerknica

3427. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2021
3428. Odlok o parkiranju v Občini Cerknica
3429. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Cerknica

Dobje

3430. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2021

Dobrepolje

3431. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2021

Dobrna

3432. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2021

Horjul

3433. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2021
3434. Odlok o denarnih pomočeh v Občini Horjul

Jesenice

3435. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2021
3436. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Koper

3437. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

Ljubljana

3438. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020
3439. Sklep o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi
3440. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana

Log-Dragomer

3441. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2019
3442. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2021
3443. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2021
3444. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2020_II

Loški Potok

3445. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2021

Metlika

3446. Odlok o spremembah Odloka o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Metlika
3447. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2021
3448. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2021
3449. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika
3450. Sklep o spremembi Sklepa o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika

Mežica

3451. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Odranci

3452. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2021
3453. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci za leto 2021

Podčetrtek

3454. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021
3455. Odlok o sofinanciranju športnih programov v Občini Podčetrtek
3456. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero občinskih taks
3457. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka za leto 2021
3458. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
3459. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2021

Puconci

3460. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2021

Radeče

3461. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razkrižje

3462. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje januar–marec 2021

Rečica ob Savinji

3463. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2021

Sežana

3464. Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju januar–marec 2021

Slovenske Konjice

3465. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gostišče s prenočišči v Slovenskih Konjicah ID: 2182

Šempeter-Vrtojba

3466. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021
3467. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022

Šentjur

3468. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentjur v obdobju januar–marec 2021

Škocjan

3469. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2021
3470. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2022
3471. Odlok o razglasitvi starega župnišča v Škocjanu za kulturni spomenik lokalnega pomena

Tišina

3472. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Tišina
3473. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tišina
3474. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2021
3475. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3476. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Tišina in cen izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Trebnje

3477. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
3482. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2021

Turnišče

3478. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Turnišče
3479. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče
3480. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče
3481. Sklep o stopnji najemnine za neprofitna stanovanja za leto 2021

Velike Lašče

3483. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2021
3484. Sklep o določitvi cene storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče
3485. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Rob
3486. Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Velike Lašče v svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji
3487. Sklep o imenovanju člana sveta javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica

Železniki

3488. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2021
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti