Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020

Kazalo

3426. Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice, stran 9655.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice dne 17. 12. 2020 na 15. redni seji sprejel
P R A V I L N I K 
o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) S Pravilnikom o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice (v nadaljevanju: Pravilnik) se določa postopek sprejema otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v javne vzgojno-izobraževalne zavode:
– Vrtec »Ringa Raja« pri OŠ Artiče, Artiče 39, 8253 Artiče,
– Vrtec pri OŠ Bizeljsko, Bizeljsko 78, 8259 Bizeljsko,
– Vrtec »Pikapolonica« pri OŠ Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 3, 8263 Cerklje ob Krki,
– Vrtec »Najdihojca« pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Kapelska cesta 24, 8257 Dobova, z oddelki vrtca v Podružnični šoli Kapele, Kapele 4/a, 8258 Kapele,
– Vrtec pri OŠ Globoko, Globoko 9, 8254 Globoko,
– Vrtec pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, Pišece 34, 8255 Pišece,
– Vrtec pri OŠ Velika Dolina, Velika Dolina 30, 8261 Jesenice na Dolenjskem in
– Vrtec Mavrica Brežice, Šolska ulica 5, 8250 Brežice.
(2) Za vrtce navedene v prvem odstavku tega člena se v tem pravilniku uporablja skupen izraz: vrtec.
(3) Pomen drugih izrazov v pravilniku:
– »Novinec« je otrok, ki ga starša prvič vpisujeta v javne vrtce Občine Brežice.
– »Enostarševska družina« je tip družine, ki jo sestavlja mati z enim ali več otroki ali oče z enim ali več otroki.
– »Šolsko leto« predstavlja čas od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta.
– »Oddelek« je izraz, ki pomeni z zakonodajo določeno število otrok v posamezni igralnici.
– »Javni vpis novincev« je v javnih medijih objavljen razpis vrtca za vpis novincev na prosta mesta v vrtcu. Javni vpis novincev, ki se izvaja v marcu, je naravnan na novo šolsko leto.
– »Prednostni vrstni red« je vrstni red novincev, ki ga določi komisija na osnovi doseženega števila točk po kriterijih v tem pravilniku. Vrtec ga javno objavi tako, da so podatki o otroku pod šifro.
– »Čakalni seznam vrtca« je seznam čakajočih otrok pod šifro, ki ga oblikuje vrtec v skladu s prednostnim vrstnim redom po javnem vpisu novincev, če vrtec ne more sprejeti vseh otrok. Omogoča popolnjevanje prostih mest v posameznem vrtcu in velja do vzpostavitve centralnega čakalnega seznama.
– »Centralni čakalni seznam« je skupen seznam čakajočih otrok pod šifro za vseh osem javnih vrtcev in se oblikuje iz čakalnih seznamov vseh osmih vrtcev. Omogoča popolnjevanje prostih mest v vseh osmih vrtcih.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC 
2. člen 
(pogoji za vpis novincev) 
Vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil starost najmanj enajst mesecev na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Otrok je lahko vključen v vrtec do vključitve v osnovno šolo.
3. člen 
(objava javnega vpisa) 
(1) Vrtci Občine Brežice najmanj enkrat letno objavijo skupen javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Javni vpis je objavljen praviloma drugi teden v mesecu marcu.
(2) Vsakoletni javni vpis novincev v vrtce Občine Brežice uskladi z vsemi vrtci na podlagi dogovorjenega rokovnika, ki ga Vrtec Mavrica Brežice posreduje Občini Brežice do 1. marca tekočega leta.
(3) Javni vpis novincev za novo šolsko leto se objavi v sredstvih javnega obveščanja posameznega vrtca, Občine Brežice in na ostale, vnaprej dogovorjene načine.
4. člen 
(vloga za vpis) 
(1) Vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) izpolnijo starši otroka ali zakoniti skrbniki (v nadaljevanju: starši) na posebnem obrazcu, ki je na razpolago na upravi vrtca in na spletni strani le-tega. K izpolnjeni vlogi morajo biti predložena vsa zahtevana dokazila.Iz vsebine dokazil pa mora izhajati, da izpolnjuje pogoje po veljavni zakonodaji. Vlogo starši oddajo na način, naveden v javnem vpisu.
(2) Če je vloga oddana osebno, se staršem vroči potrdilo o prejemu vloge in šifro, pod katero se vodi novinec.
(3) Če vloga ni bila oddana osebno, mora vrtec starše pisno obvestiti o prejemu vloge in o šifri, pod katero se vodi novinec.
(4) Vloge, vložene v vpisnem obdobju imajo veljavo za sprejem otroka v času od 1. 9. do 31. 8..
(5) Vloge za vpis, ki prispejo po roku javnega vpisa, se obravnavajo kot vloge za vstop novinca na prosta mesta, ki bi morebiti nastala v obstoječih oddelkih med šolskim letom, če na čakalnem seznamu ni ustreznega novinca.
(6) Pooblaščena oseba vrtca vlagatelju po potrebi svetuje glede izbire enote vrtca, programa, primerne starosti otroka za vstop v vrtec ter pomaga pri drugih odločitvah staršev v zvezi z vstopom otroka v vrtec.
5. člen 
(izbira vrtca) 
(1) Starši lahko izbirajo med javnimi vrtci Občine Brežice, vendar lahko novinca vpišejo samo v en vrtec. Če se ugotovi, da je vloga za vpis novinca oddana v več vrtcev, se starše pozove, da v treh dneh osebno ali pisno sporočijo, za kateri vrtec so se odločili.
(2) Na vlogi lahko vlagatelj označi kateri je vrtec druge izbire, v kolikor pri vrtcu prve izbire ne bi bilo več prostih mest.
6. člen 
(število vpisanih novincev in razporeditev v oddelek) 
(1) Vrtec sprejme toliko novincev kot to dopuščajo normativi in prostorski pogoji v posameznih oddelkih v skladu z zakonodajo. Število oddelkov in vrsta programov je sestavni del Letnega delovnega načrta vrtca (v nadaljevanju: LDN), ki mora biti usklajen s pristojno službo Občine Brežice.
(2) Vrtec v začetku novega šolskega leta sprejme novince, ki izpolnjujejo pogoje za vstop v vrtec s septembrom tekočega leta. Ostale otroke sprejema, ko izpolnijo z zakonom določene pogoje za vstop v vrtec in če ima vrtec še prosta mesta v že oblikovanih oddelkih po LDN.
7. člen 
(odločanje o sprejemu novincev) 
(1) Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu novincev ravnatelj vrtca ali od njega pisno pooblaščena oseba.
(2) Če se v vrtec vpiše več novincev, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija), ki na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red otrok.
8. člen 
(sklenitev pogodbe med vrtcem in starši) 
(1) Vrtec starše novincev, ki so bili sprejeti v vrtec, pisno obvesti o:
– roku za sklenitev pogodbe in medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši,
– datumu vključitve novinca v vrtec,
– obveznosti staršev, da ob vključitvi novinca v oddelek priložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki mora izkazovati vse podatke o zdravstvenem stanju otroka, skladno z veljavno zakonodajo.
(2) V obvestilo staršem vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis v vrtec, če v roku 15 dni od vročitve poziva, ne podpišejo pogodbe in poravnajo akontacije plačila.
III. KOMISIJA IN ČAKALNI SEZNAMI 
9. člen 
(sestava komisije za sprejem otrok in mandat komisije) 
(1) Komisijo na predlog sveta vrtca imenuje župan za vsak posamezen vrtec, naveden v prvem členu tega pravilnika s posebnim sklepom in v skladu z določili tega pravilnika.
(2) Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer:
– en predstavnik ustanovitelja izmed imenovanih predstavnikov ustanovitelja v svetu vrtca, ki ga predlaga župan,
– en predstavnik delavcev vrtca, ki ga predlaga ravnatelj in to ni oseba, ki vodi postopek vpisa,
– en predstavnik staršev izmed predstavnikov staršev v svetu vrtca, ki ga predlaga svet staršev.
(3) Delo komisije vodi predsednik komisije, ki je predstavnik delavcev vrtca.
(4) Člane komisije se imenuje za dobo dveh let. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
(5) Mandat članov komisije začne teči z dnem konstituiranja.
(6) Prvo konstitutivno sejo komisije skliče ravnatelj vrtca.
(7) Ravnatelj vrtca obvesti najmanj 60 dni pred potekom mandata članom komisije župana Občine Brežice, da imenuje člane komisije. V obvestilu že posreduje predlog člana s strani ravnatelja in pridobljen predlog člana s strani sveta staršev.
10. člen 
(zapisnik o delu komisije) 
(1) O poteku seje komisije se vodi zapisnik, v katerega se vpišejo naslednji podatki:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– poimenska prisotnost udeležencev na seji,
– kratek potek postopka dela komisije z navedbo listin, ki so podlaga za delo komisije (število obravnavanih vlog, priloge k vlogam …),
– seznam otrok, ki so bili sprejeti v vrtec, po prednostnem vrstnem redu glede števila doseženih točk, od najvišjega do najnižjega,
– seznam otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec (čakalni seznam), ki se objavi pod šifro.
(2) Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
(3) Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec praviloma enkrat letno oziroma po potrebi večkrat letno.
(4) Delo komisije vodi predsednik, ki sklicuje komisijo. Administrativna dela in pripravljalni postopek za komisijo izvajajo osebe, pooblaščene s strani ravnatelja vrtca.
(5) Na seji komisije za sprejem so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek vpisa in zapisnikar. Oseba, ki vodi postopek in zapisnikar sta brez pravice do glasovanja.
(6) Komisija je sklepčna, če sta na seji navzoča najmanj dva člana.
11. člen 
(način dela komisije) 
(1) Komisija se skliče, če vrtec ugotovi, da je po zaključenem javnem vpisu novincev, vpisanih v vrtec več novincev, kot je v vrtcu prostih mest. Komisija obravnava vse vloge za vpis, ki so prispele v roku javnega vpisa.
(2) Komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red novincev tako, da razvrsti vse vpisane novince po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega števila.
(3) Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih in skladno s tem pravilnikom.
(4) Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik predstavlja dokumentacijo vrtca.
12. člen 
(prednost pri sprejemu) 
(1) Prednost pri sprejemu novincev v vrtec imajo:
– otroci s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili individualni načrt pomoči družini (INPD),
– otroci, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ter
– otroci, katerim je odloženo šolanje.
(2) Vrtec prednostno sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka. Preostale vpisane novince, če je teh več kot prostih mest izbere komisija po kriterijih za sprejem novincev v vrtec, in sicer glede na skupno število zbranih točk.
13. člen 
(kriteriji za odločanje) 
Komisija za sprejem novincev v vrtec vloge točkuje na podlagi kriterijev:
Zap. št.
Kriteriji
Število točk
1.
Stalno prebivališče (max 20 točk)
a) Otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju šolskega okoliša, na območju katerega se vključuje v vrtec
20
b) Otrok in starši (oziroma v primeru enostarševske družine eden od staršev) imajo stalno prebivališče na območju Občine Brežice
15
c) Eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Brežice
10
2.
Zaposlitev starša (max 10 točk)
a) Oba starša sta zaposlena (oziroma imata status kmeta ali študenta) 
(oziroma v primeru enostarševske družine eden od staršev)
10
3.
Otrok živi v enostarševski družini 
(max 8 točk)
8
4.
Invalidnost enega izmed staršev oziroma otrok, ki je izkazana z odločbo pristojne institucije (max 5 točk)
5
5.
Otrok se v vrtčevsko varstvo vključuje zadnje leto pred začetkom šolanja 
(max 5 točk)
5
6.
Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v isti vrtec dvojčke, trojčke 
(max 3 točke)
3
7.
Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam, pa mu med šolskim letom ni bilo ponujeno mesto v vrtcu (max 3 točke)
3
14. člen 
(čakalni seznam vrtca) 
(1) Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk.
(2) Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
(3) Obvestilo vrtca je šifriran prednostni vrstni red. Čakalni seznam objavi vrtec tudi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca.
(4) Čakalni seznam vsebuje šifro, skupno število točk po kriterijih v tem pravilniku in rok veljavnosti. Vsebina šifre je enotno dogovorjena med vrtci in zapisana kot osemmestna številka.
(5) Rok veljavnosti čakalnega seznama je do vzpostavitve centralnega čakalnega seznama vseh javnih vrtcev Občine Brežice.
15. člen 
(centralni čakalni seznam) 
(1) Občina pooblasti vrtce, da po končanih postopkih sprejema novincev, združijo oblikovane čakalne sezname vrtcev v centralni čakalni seznam tako, da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem novincev v posameznem vrtcu.
(2) Če je več novincev doseglo enako število točk, se pri določitvi vrstnega reda na centralnem čakalnem seznamu upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši novinci.
(3) V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z nižjo skupno vrednostjo teh številk.
(4) Centralni čakalni seznam vsebuje šifro otroka in skupno število zbranih točk. Objavi se na oglasnih deskah v vseh vrtcih na območju občine in na njihovih spletnih straneh ter na spletni strani občine in morebitnih dodatno dogovorjenih sredstvih javnega obveščanja.
(5) Centralni čakalni seznam vodi Vrtec Mavrica Brežice.
16. člen 
(vključevanje otrok s centralnega čakalnega seznama) 
(1) Vsak vrtec je dolžan prednostno vključevati otroke iz centralnega čakalnega seznama na morebitna prosta mesta.
(2) Vrtec pozove starše po prednostnem vrstnem redu s čakalnega seznama k odločitvi za sprejem v vrtec, ko se ugotovi, da razpolaga s prostim mestom.
(3) Če se starši v roku dveh dni ne odločijo za vključitev, naredi vrtec o tem uradni zaznamek in pozove starše naslednjega novinca na centralnem čakalnem seznamu, ki izpolnjuje pogoje.
(4) Staršem, ki se odločijo za vključitev novinca v vrtec, se vroči poziv k sklenitvi pogodbe. Starši so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe, podpisati pogodbo.
(5) Če starši odklonijo sprejem otroka oziroma ne podpišejo pogodbe z vrtcem, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis. V primeru, da starši trikrat odklonijo vključitev novinca na prosto mesto, ki jim je bilo ponujeno s strani vrtca s prostim mestom, se uvrsti novinca na zadnje mesto centralnega čakalnega seznama.
(6) Vrtec, ki je sprejel zavrnitev staršev je o tem dolžan pisno obvestiti Vrtec Mavrica Brežice, ki evidentira število zavrnitev za posameznega novinca.
(7) Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka, mora najkasneje prvi delovni dan po prejemu podpisane pogodbe ažurirati podatke v centralnem čakalnem seznamu.
17. člen 
(veljavnost centralnega čakalnega seznam) 
(1) Centralni čakalni seznam velja do izpraznitve seznama oziroma do naslednjega javnega vpisa za novince, ki je razpisan.
(2) Dokler velja centralni čakalni seznam, noben vrtec ne sme sprejeti otroka, ki ni uvrščen na centralni čakalni seznam, razen:
– novinca s posebnimi potrebami, za katerega so vlagatelji predložili individualni načrt pomoči družini (INPD),
– novinca, za katerega so starši predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ter
– če na centralnem čakalnem seznamu ni otroka, ki bi izpolnjeval pogoje za prosto mesto za program v konkretnem oddelku.
18. člen 
(sklic komisije med šolskim letom) 
(1) Komisija se skliče v primeru, da se med letom oblikuje nov oddelek in v primeru, da ob morebitni sprostitvi mesta na centralnem čakalnem seznamu ni otrok, ki bi izpolnjevali pogoje in bi ustrezali prostemu mestu v obstoječem oddelku.
(2) Komisija obravnava vloge za vpis novincev, ki so posamično prispele v vrtec med šolskim letom oziroma od zaključenega roka za vpis za novo šolsko leto, do datuma medletnega zasedanja komisije.
(3) Komisija točkuje vloge za vpis novincev in določi prednostni vrstni red evidenčno vpisanih otrok, ki se upošteva samo če:
– na centralnem čakalnem seznamu ni ustreznega novinca, ki bi izpolnjeval pogoje in bi ustrezal prostemu mestu v obstoječem oddelku,
– je centralni čakalni seznam prenehal obstajati.
19. člen 
(vročanje staršem in ugovor) 
(1) Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejemanja otroka v vrtce se vročajo staršem po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
(2) Zoper obvestilo z izpisom podatkov s prednostnega vrstnega reda lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno pošto vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih.
(3) Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
(4) O ugovoru odloči svet vrtca z odločbo. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor. Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu novincev, vrtec pisno pozove starše otrok, ki so sprejeti v vrtec k podpisu pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši (v nadaljevanju: pogodba).
20. člen 
(podpis pogodbe) 
(1) Za novince, ki so sprejeti v vrtec, obvestilo za starše vsebuje datum vključitve otroka v vrtec in poziv za sklenitev pogodbe med vrtcem in starši.
(2) Pogodbo sta dolžna podpisati oba starša oziroma skrbnika, ki sta solidarno odgovorna za obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe. V kolikor je otrok s sodbo sodišča dodeljen v vzgojo in varstvo enemu izmed staršev, pogodbo podpiše ta starš.
(3) Če starši v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
(4) S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
21. člen 
(obvestilo ustanovitelju o vpisu in sprejemu otrok v vrtec) 
Vrtec o vpisu in sprejemu otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
IV. IZPIS OTROKA IZ VRTCA 
22. člen
(izpis) 
(1) Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca z vložitvijo za to predpisanega obrazca »Izjava za izpis« na upravi vrtca. Izjavo za izpis podpiše oziroma podpišeta podpisnika pogodbe za vpis.
(2) Izpis se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, če je izjava o izpisu oddana v upravi vrtca do 20. dne v prejšnjem mesecu.
(3) Kadar starši ne izpišejo otroka iz vrtca, ima vrtec pravico izključiti otroka, če otrok brez opravičljivega razloga ne obiskuje vrtca več kakor dva meseca, starši pa se ne odzivajo na pozive vrtca.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen
(prenehanje starega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 25/11, 97/15).
24. člen 
(začetek veljave pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2020
Brežice, dne 18. decembra 2020
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti