Uradni list

Številka 195
Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020

Kazalo

3493. Pravilnik o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih, stran 9921.

  
Na podlagi devetega odstavka 93. člena in petega odstavka 188.a člena ter za izvrševanje 93.a člena in 181.a člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US, 66/19 – ZDavP-2M in 23/20 – SPZ-B) ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja način objave prodaj v spletnem iskalniku v izvršilnih postopkih ter podrobnejša pravila v zvezi s spletno javno dražbo v izvršilnih postopkih z namenom zagotovitve pregledne in uspešne prodaje ter iskanja predmetov prodaje na način, da lahko zainteresirani kupci na portalu e-dražbe na enem mestu dostopajo do podatkov in slikovnega materiala o predmetih prodaje ter podatkov o prodajah in se prijavijo na spletno javno dražbo.
2. člen 
(pomen izrazov) 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– predmet prodaje je nepremičnina, premičnina ali premoženjska pravica, ki se prodaja v izvršilnem postopku,
– urednik objave je sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, ali izvršitelj, ki je opravil rubež predmeta prodaje,
– oblika prodaje je podatek, ali se predmet prodaje prodaja na spletni javni dražbi,
– način prodaje je prodaja na javni dražbi, prodaja z zavezujočim zbiranjem ponudb ter komisijska prodaja v izvršilnih postopkih,
– vrsta prodaje je posamična prodaja, prodaja več predmetov prodaje ali prodaja premoženja kot celote v izvršilnem postopku,
– spletna javna dražba je spletna (elektronska) oblika javne dražbe,
– portal e-sodstvo je javno spletišče, ki je sestavni del informacijskega sistema e-sodstvo, kot ga ureja pravilnik, ki ureja elektronsko poslovanje v civilnih sodnih postopkih,
– zainteresirani kupec je oseba, ki ima namen sodelovati na spletni javni dražbi sam ali po pooblaščencu ali zastopniku,
– dražitelj na spletni javni dražbi je oseba, ki se je prijavila na spletno javno dražbo in je urednik objave njegovo prijavo potrdil in
– SI-PASS je enotna točka za preverjanje identitete različnih uporabnikov ter elektronsko podpisovanje vlog in ostalih dokumentov.
3. člen 
(portal e-dražbe) 
(1) Portal e-dražbe je spletna stran, ki jo upravlja in vzdržuje Vrhovno sodišče Republike Slovenije, na kateri so objavljeni predmeti prodaje in na kateri se izvajajo spletne javne dražbe.
(2) Portal e-dražbe se nahaja na spletnem naslovu sodnedrazbe.si.
II. OBJAVA PRODAJ 
4. člen 
(urednik objave) 
(1) Objavo prodaje, spremembo in njen preklic lahko na portalu e-dražbe izvede samo urednik objave.
(2) Urednik objave dostopa do portala e-dražbe preko portala e-sodstvo.
5. člen 
(vsebina objave) 
(1) Objava prodaje na portalu e-dražbe obsega naslednje podatke:
– ID objave,
– predmet prodaje,
– vrsto postopka (izvršilni postopek),
– sodišče, pred katerim se postopek vodi, ter vrsto vpisnika,
– številko in leto zadeve,
– sodnika, ki vodi postopek, ali izvršitelja, ki prodaja predmete,
– upnika in dolžnika,
– obliko, način in vrsto prodaje,
– datum in uro objave,
– datum in uro začetka in konca prodaje,
– zaporedno številko prodaje,
– vrednost spora,
– status objave.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objava prodaje glede na njeno obliko, način in vrsto obsega tudi naslednje podatke:
– naziv in naslov lokacije prodaje,
– datum in uro naroka za odpiranje ponudb,
– naziv in naslov lokacije naroka za odpiranje ponudb,
– prostor, kjer se vodi narok za odpiranje ponudb,
– podatek, da gre za ponovljeno prodajo in povezava na prejšnjo objavo,
– prostor javne dražbe,
– datum preklica prodaje.
(3) Poleg podatkov iz prejšnjih odstavkov tega člena se lahko v objavi prodaje vpišejo tudi drugi podatki, ki so lahko pomembni za vodenje in izvedbo dejanj povezanih s prodajo.
(4) Podatki o upniku in dolžniku, sodniku, ki vodi postopek, izvršitelju, ki prodaja predmete, vrednosti spora ter podatki iz prejšnjega odstavka niso javno prikazani.
6. člen 
(podatki o predmetu prodaje) 
(1) Objava predmeta prodaje obsega naslednje podatke:
– vrsto predmeta,
– izklicno ali izhodiščno ceno,
– ocenjeno vrednost.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objava predmeta prodaje glede na njegovo vrsto in glede na obliko, način in vrsto prodaje obsega tudi naslednje podatke:
– naslov, kjer se predmet nahaja,
– podatek o višini varščine,
– korak draženja,
– čas in kraj ogleda ter kdo ogled vodi.
(3) Kadar je predmet prodaje nepremičnina ali stavbna pravica, objava vsebuje tudi podatek o površini nepremičnine ali zemljišča, na katerem je stavbna pravica, podatek o tem, ali je le-ta vpisana v zemljiško knjigo in v kakšnem deležu se ta prodaja, Poleg navedenega lahko objava obsega tudi:
– podatke o nadstropju, v katerem se nahaja, številu sob, letu gradnje,
– podatek o prenovi,
– podatek o energetski izkaznici.
(4) Pri nepremičnini, ki je vpisana v zemljiško knjigo, objava vsebuje tudi njen ID znak, pri nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, pa njen opis.
(5) Pri premičnini, ki je vpisana v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, objava vsebuje tudi identifikacijski znak neposestne zastavne pravice, pri premičnini, ki ni vpisana v registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, pa njen opis.
(6) Kadar je predmet prodaje premoženjska pravica, objava prodaje poslovnega deleža vsebuje tudi družbo, kjer ima družbenik delež, pri prodaji vrednostnih papirjev tudi podatek o izdajatelju vrednostnega papirja, pri prodaji pravice intelektualne lastnine pa tudi opis predmeta.
(7) Poleg podatkov iz prejšnjih odstavkov tega člena se lahko pri predmetu prodaje vpišejo tudi drugi podatki, ki so lahko pomembni za prodajo.
(8) Vsaka objava ima v elektronsko obliko pretvorjene listine in priloge, ki jih za prodajo predmeta prodaje določa zakon, ki ureja izvršbo in zavarovanje.
7. člen 
(spletni iskalnik prodaj) 
Zainteresiranim kupcem je iskanje predmetov prodaje v izvršilnih postopkih omogočeno v spletnem iskalniku prodaj po naslednjih merilih:
– sodišče,
– opravilna številka zadeve,
– oblika prodaje,
– način prodaje,
– vrsta prodaje,
– datum začetka prodaje,
– status objave,
– predmet prodaje,
– vrsta predmeta,
– kraj,
– regija,
– nadstropje,
– površina,
– število sob,
– leto gradnje,
– družba, kjer ima družbenik delež,
– izdajatelj vrednostnega papirja,
– izklicna ali izhodiščna cena in
– prosti vnos besedila.
III. SPLETNA JAVNA DRAŽBA 
8. člen 
(prijava zainteresiranega kupca) 
(1) Zainteresirani kupec se prijavi na spletno javno dražbo preko portala e-dražbe z uporabo SI-PASS računa.
(2) Zainteresirani kupec ob prijavi na spletno javno dražbo izbere vlogo, v kateri bo nastopal kot dražitelj (npr. kot dražitelj ali dražitelj, ki je hkrati upnik, zastavni upnik ali upnik zemljiškega dolga, predkupni ali odkupni upravičenec), navede račun za nakazilo vrnjene varščine, če se razlikuje od računa, iz katerega je bila varščina plačana, in označi, če uveljavlja oprostitev plačila varščine ter priloži predlog za oprostitev. Za predmete, za katere veljajo posebni pogoji za nakup, mora priložiti tudi dokumente, iz katerih izhaja, da te posebne pogoje izpolnjuje.
(3) Če zainteresiranega kupca zastopa pooblaščenec ali zastopnik, ob prijavi na spletno javno dražbo pred izbiro vloge, v kateri bo nastopal zastopani dražitelj, označi zastopstvo ter poleg prilog, navedb in označb, navedenih v prejšnjem odstavku, priloži pooblastilo ali potrdilo o zastopstvu. Če upnika kot zainteresiranega kupca zastopa pooblaščenec zadošča navedba, da je bilo pooblastilo dano in v kakšnem obsegu.
(4) Če je za udeležbo na spletni javni dražbi treba plačati varščino, se zainteresiranemu kupcu ob prijavi na spletno javno dražbo znotraj sistema portala e-dražbe posreduje višina varščine, referenčna številka, s katero jo mora plačati, in številka računa za nakazilo varščine.
(5) Pri prodaji premičnine na spletni javni dražbi urednik objave v oklicu določi tudi rok za plačilo varščine.
(6) Če želi na spletni javni dražbi predmet prodaje kupiti več zainteresiranih kupcev skupaj, prijavo na spletno javno dražbo opravi samo eden izmed njih in prijavi priloži dokumente, iz katerih izhaja, v kakšnih deležih bodo zainteresirani kupci pridobili predmet prodaje, in pooblastilo, da bo na spletni javni dražbi sodeloval tudi v imenu ostalih zainteresiranih kupcev.
9. člen 
(potrjevanje prijave) 
(1) Urednik objave po pregledu prijave na spletno javno dražbo in preveritvi plačila varščine zainteresiranega kupca njegovo prijavo potrdi ali zavrne, o čemer je zainteresirani kupec obveščen znotraj sistema portala e-dražbe.
(2) Pri zavrnitvi prijave se navede razlog zavrnitve.
10. člen 
(enolični znak dražitelja) 
Po potrjeni prijavi se dražitelju znotraj sistema portala e-dražbe dodeli enolični znak, s katerim anonimno sodeluje pri izbrani spletni javni dražbi.
11. člen 
(obvestilo o preklicu in prekinitvi spletne javne dražbe) 
(1) Če urednik objave spletno javno dražbo prekliče ali prekine, je dražitelj o tem obveščen znotraj sistema portala e-dražbe.
(2) Urednik objave v primeru prekinitve spletne javne dražbe dražitelje obvesti tudi o nadaljnjem poteku postopka.
12. člen 
(potek spletne javne dražbe) 
(1) Spletna javna dražba se začne samodejno, ko nastopi čas, določen v odredbi o prodaji ali v oklicu spletne javne dražbe za njen začetek, in traja toliko časa, kolikor je določeno v odredbi o prodaji ali v oklicu spletne javne dražbe, razen v primeru iz 11. in 13. člena tega pravilnika.
(2) Dražitelj zvišuje izklicno ceno ali trenutno najugodnejšo ponudbo najmanj s korakom draženja, določenim v odredbi o prodaji ali v oklicu spletne javne dražbe. Če korak draženja ni določen, lahko zvišuje za poljubni znesek.
(3) Tekom spletne javne dražbe je dražitelj znotraj sistema portala e-dražbe seznanjen z vsakokratno najboljšo ponudbo in s tem, ali je njegova ponudba najboljša.
(4) Če je ponudba dana 2 minuti pred iztekom spletne javne dražbe se trajanje spletne javne dražbe (vsakokrat) podaljša za dodatni 2 minuti.
13. člen 
(predkupni in odkupni upravičenec pri spletni javni dražbi) 
(1) Če je kot dražitelj prijavljen predkupni ali odkupni upravičenec in njegova ponudba ob koncu spletne javne dražbe ni najugodnejša, ter v primeru, ko je njegova ponudba ob koncu spletne javne dražbe najugodnejša, a obstajajo še drugi prijavljeni predkupni ali odkupni upravičenci, so prijavljeni predkupni ali odkupni upravičenci znotraj sistema portala e-dražbe takoj po koncu spletne javne dražbe pozvani, da se v 10 minutah po končani spletni javni dražbi izjavijo, če kupujejo predmet prodaje pod enakimi pogoji.
(2) Če nihče od prijavljenih predkupnih ali odkupnih upravičencev v roku iz prejšnjega odstavka znotraj sistema portala e-dražbe ne uveljavlja predkupne ali odkupne pravice, se spletna javna dražba konča z objavo poročila o poteku dražbe.
(3) Če kdo od prijavljenih predkupnih ali odkupnih upravičencev v roku iz prvega odstavka tega člena znotraj sistema portala e-dražbe uveljavlja predkupno ali odkupno pravico, se po preteku tega roka objavi poročilo o poteku spletne javne dražbe z obvestilom, da dražba še ni končana, saj se bo zaradi uveljavljanja predkupne ali odkupne pravice nadaljevala med najugodnejšim ponudnikom ter predkupnim ali odkupnim upravičencem, vendar ne kot spletna javna dražba.
14. člen 
(poročilo o poteku spletne javne dražbe) 
Po končani spletni javni dražbi se samodejno izdela poročilo o poteku dražbe, ki je dražiteljem znotraj sistema portala e-dražbe na voljo v anonimizirani obliki, urednikom objave pa v neanonimizirani obliki.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
(podatek o ponovljeni prodaji) 
Če gre za ponovljeno prodajo in je bila prejšnja prodaja objavljena pred začetkom uporabe tega pravilnika, se namesto povezave na prejšnjo objavo po šesti alineji drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, navede, da prejšnje objave ni na portalu e-dražbe.
16. člen 
(začetek uporabe) 
Ta pravilnik se začne uporabljati, ko je ob tehnični izpolnitvi pogojev izdana odredba v skladu s tretjim odstavkom 75. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 11/18).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-273/2020
Ljubljana, dne 21. decembra 2020
EVA 2020-2030-0029
Mag. Lilijana Kozlovič 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost