Uradni list

Številka 195
Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020

Kazalo

3530. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Semič, stran 10053.

  
Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10, 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 14. redni seji dne 16. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Semič 
1. člen 
V Odloku o pokopališkem redu v Občini Semič (Uradni list RS, št. 38/19) se prvi odstavek 34. člena spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Minimalne mere tlorisne površine grobnega prostora so naslednje:
– za enojni grob je širina do vključno 1,49 m in dolžina do 2,20 m;
– za dvojni grob je širina 1,50 m ali več in dolžina do 2,20 m na starih delih pokopališč in širina 1,80 m in dolžina 2,20 m na novih delih pokopališč;
– za žarni grob je širina 1,0 m in dolžina 1,0 m.«
2. člen 
Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2018-19
Semič, dne 16. decembra 2020
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost