Uradni list

Številka 195
Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020

Kazalo

3512. Odlok o koncesiji za graditev vlečnice Brsnina v Kranjski Gori, stran 10023.

  
Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14; v nadaljevanju ZŽNPO) ter 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet na 13. seji dne 16. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o koncesiji za graditev vlečnice Brsnina v Kranjski Gori 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za graditev vlečnice Brsnina v Kranjski Gori (v nadaljevanju: koncesija), in sicer s tehničnimi značilnostmi in lokacijo, določeno s tem odlokom (v nadaljevanju »žičniška naprava«).
2. člen 
(lokacija žičniške naprave) 
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 737/2, 737/3, 737/4, 736 in 750/2, vse k.o. Kranjska Gora, ter na zemljiških parcelah št. 381, 380/3 in 380/2, vse k.o. Podkoren.
Žičniška naprava se navezuje na obstoječe žičniške naprave na smučišču Kranjska Gora.
3. člen 
(značilnost žičniške naprave) 
Žičniška naprava ima naslednje značilnostmi:
– vrsta: vlečnica;
– število postaj: 1x vstopna, 1x izstopna;
– vodilo: jeklena vrv;
– dolžina: 446 m;
– pogon: električni – elektromotor 37 kW (spodaj);
– število vlačil: 78;
– hitrost obratovanja: 3,0 m/s;
– višinska razlika: 112 m;
– zmogljivost: 900 oseb/h.
II. PODELITEV KONCESIJE 
4. člen 
(način podelitve) 
Na podlagi drugega odstavka 28. člena ZŽNPO se koncesija podeli brez javnega razpisa.
Koncesija iz prejšnjega odstavka tega člena se podeli na podlagi vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena ZŽNPO, in sicer z upravno odločbo, ki jo izda pristojni organ Občine Kranjska Gora.
5. člen 
(vloga za pridobitev koncesije) 
Vloga za pridobitev koncesije obsega:
– navedbo organa, ki se mu vloga pošilja,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma sedež vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
– podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremljenosti območja, na katerem je lokacija žičniške naprave, in o gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo zmogljivosti žičniške naprave,
– podatke o dostopnosti do žičniške naprave in številu parkirnih mest,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za zasneževanje),
– druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane graditve žičniške naprave.
Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
6. člen 
(pogoji za koncesionarja) 
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,
– da ima opravljen strokovno tehnični pregled žičniških naprav,
– da ima strokovno usposobljene kadre, parkirna mesta in urejene rekreacijske površine ter zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
Če koncesionar ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, mora najkasneje v treh mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe določiti osebo, ki bo obratovala z žičniško napravo in izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen 
(koncesijska pogodba) 
Medsebojna razmerja med koncendentom in koncesionarjem se za žičniško napravo podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
8. člen 
(pristojnost) 
Za izdajo odločb in drugih posamičnih aktov v zvezi s koncesijo je pristojna Služba za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Kranjska Gora.
III. POGOJI KONCESIJE 
9. člen 
(trajanje koncesije) 
Koncesija se podeli za dobo 29 let.
Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
Koncesionar mora predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka tega člena vložiti najmanj šest mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija.
Koncesija se podaljša, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičniške naprave mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava varno obratovala v času podaljšanja koncesije.
Trajanje koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda pristojni organ Občine Kranjska Gora.
Koncesija se v času podaljšanega trajanja izvaja pod pogoji koncesijske pogodbe, o čemer se sklene aneks h koncesijski pogodbi.
10. člen 
(obveznosti koncesionarja v zvezi z obratovanjem) 
Žičniška naprava mora obratovati in biti vzdrževana v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
11. člen 
(prenos koncesije) 
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s soglasjem Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
12. člen 
(prenehanje koncesije) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s stečajem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije.
13. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa koncesije, za katerega je bila sklenjena,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške naprave,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov skladno s pravili pogodbenega prava.
14. člen 
(odvzem koncesije) 
Koncedent z odločbo odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičniško napravo in njeno obratovanje,
– če se najkasneje v dveh letih ne začne z obratovanjem žičniške naprave (razmere pa so to omogočale), pa ne pride do sporazumne razveze koncesijske pogodbe,
– če za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičniške naprave, pa se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače,
– je v skladu z ZŽNPO ugotovljena na isti lokaciji potreba po daljši žičniški napravi ali napravi z večjo zmogljivostjo, koncesionar obstoječe žičniške naprave pa ne pridobi koncesije za tako večjo oziroma zmogljivejšo napravo v šestih mesecih po dokončnosti odločbe o ugotovitvi take potrebe po žičniški napravi.
V primeru iz zadnje alinee prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico do odškodnine, ki obsega vso škodo, ki mu je nastala zaradi odvzema koncesije, vključno z morebitnimi stroški, ki jih ima z razgraditvijo žičniške naprave.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
15. člen 
(odstranitev žičniške naprave) 
Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti žičniško napravo in vse objekte, ki jo sestavljajo, razen če se s koncedentom ne dogovorita drugače.
Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniške naprave, odstranitev objektov in naprav koncesije ter vzpostavitev prvotnega stanja na vseh zemljiščih iz 2. člena tega odloka.
Stroške odstranitve žičniške naprave v celoti krije koncesionar.
Odstranitev žičniške naprave se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
IV. KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2020-1
Kranjska Gora, dne 16. decembra 2020
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost