Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

543. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varnosti igrač
544. Uredba o spremembah Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora
545. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
546. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2018 izdajo priložnostni kovanci

Sklepi

547. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«
548. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija
549. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013

MINISTRSTVA

550. Pravilnik o zagotavljanju podatkov za eVŠ
551. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah
552. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, prilagojenih za izvajanje na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
553. Odredba o sprejetju izobraževalnega programa srednjega splošnega izobraževanja Umetniška gimnazija, smer gledališče in film

USTAVNO SODIŠČE

554. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Višjega sodišča v Mariboru

BANKA SLOVENIJE

555. Sklep o uporabi Smernic organa EBA o oceni kreditne sposobnosti
556. Sklep o uporabi Smernic organa EBA o zamudah pri plačilih in izvršbi
557. Sklep o uporabi Smernic o uradnih obvestilih za kreditne posrednike v skladu z direktivo o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjsko nepremičnino
558. Sklep o uporabi Smernic o politikah in praksah prejemkov, povezanih s prodajo in zagotavljanjem produktov in storitev bančništva na drobno
559. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Smernic o nadzoru in ureditvi upravljanja bančnih produktov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

560. Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu
561. Sklep o naložbah pokojninskega sklada
562. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
563. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

564. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

OBČINE

Ankaran

565. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran

Bovec

566. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem

Braslovče

567. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Vasle

Celje

568. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje

Dobrna

605. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu Zavrh

Gorenja vas-Poljane

569. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane
570. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ivančna Gorica

571. Odlok o občinskih cestah v Občini Ivančna Gorica
572. Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
573. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica
574. Sklep o pravilih o odsotnostih in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v Vrtcu Občina Ivančna Gorica
575. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
576. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični
577. Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica
578. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica
579. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica

Komen

580. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prazniku in o priznanjih Občine Komen

Koper

581. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper
582. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini Koper
583. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu »Mejni prehod Škofije«
584. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
585. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranjska Gora

586. Ugotovitveni sklep o imenovanju občinske svetnice

Laško

587. Avtentična razlaga prve alineje četrtega odstavka (Streha, fasada) 22. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
588. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško
589. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje
590. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje

Lendava

591. Razpis predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Kot

Litija

592. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija

Log-Dragomer

593. Odredba za postavitev naprav za umirjanje prometa na Dragomerški cesti in Šolski ulici v Občini Log - Dragomer

Odranci

594. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Odranci

Piran

606. Cenik pristaniških pristojbin za pristanišče Piran in pristanišče Portorož

Postojna

595. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje POC Veliki Otok enota urejanja prostora PO 01 Veliki Otok – tehnološki park

Sodražica

596. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017
597. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje
598. Sklep o dopolnitvi Sklepa o višini honorarjev za Občinsko glasilo Suhorobar

Šentjur

599. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – spremembe št. 2 (krajše: SD IPN – št. 2) za širitev stavbnega zemljišča na lokaciji Goričica

Šentrupert

607. Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.

Škofljica

600. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škofljica
601. Pravilnik o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica

Šmarješke Toplice

602. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarješke Toplice

Šmartno pri Litiji

603. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (skrajšani postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta)

Trebnje

608. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2017
609. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2018
610. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2017
611. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2018

Žirovnica

604. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica

Žužemberk

612. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Rekreativno turistični park Žužemberk (severni del)

POPRAVKI

613. Popravek Sprememb in dopolnitev Ustanovitvenega akta Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije
614. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti