Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

597. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje, stran 1734.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) je Občinski svet Občine Sodražica na 14. redni seji dne 1. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene programov predšolske vzgoje 
1. člen 
Cena programov predšolske vzgoje v enoti Vrtec pri OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica znaša od 1. 3. 2017 dalje za 1. starostno obdobje 417,00 EUR mesečno, za drugo starostno obdobje 364,00 EUR mesečno.
Cena programa kombiniranega oddelka je enaka ceni programa za drugo starostno obdobje.
2. člen 
Cena živil znaša 2 EUR dnevno na otroka.
3. člen 
Odsotnost otroka iz vrtca se obračuna, če je bila odsotnost najavljena oziroma sporočena v vrtec ali tajništvo šole najkasneje do 12. ure za naslednji dan. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za ceno živil.
4. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Sodražica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje dva tedna pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
Za rezervacijo starši plačajo 50 % od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Sodražica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
5. člen 
Starši, ki imajo vključenega otroka v vrtcu pri OŠ Sodražica, so dolžni plačati nadomestilo za prekoračitev poslovnega časa vrtca v primeru, da otroka prevzamejo po končanem poslovnem času vrtca, in sicer 7 EUR za vsako začeto uro.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 104/12).
7. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2017.
Št. 602-1/17
Sodražica, dne 2. marca 2017
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.