Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

540. Odlok o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

MINISTRSTVA

488. Pravilnik o določitvi gozdne združbe in rastiščnega koeficienta za gozdno parcelo
489. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
490. Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja
491. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o odpisu in delnem odpisu dolga, odlogu plačila ter obročnem plačilu pri financiranju ukrepov trga dela in izvajalcev
492. Odredba o usklajenih višinah nominalnih vrednosti zneskov iz Pravilnika o sklepanju zakonske zveze za leto 2017
493. Odločba o izdaji soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA FUNDACIJA NASMEH ZA ŽIVLJENJE«
541. Pravilnik o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici

BANKA SLOVENIJE

494. Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

495. Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
496. Poročilo o gibanju plač za december 2016
497. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2017
498. Seznam tretjih držav iz 66. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

499. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

OBČINE

Bovec

500. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2017
501. Sklep o ukinitvi javnega dobra
502. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Črnomelj

503. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj in okoljskega poročila

Kobarid

536. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2017
537. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2018

Kočevje

504. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kočevje

Križevci

505. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2017

Laško

506. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice (za izvennivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo) in okoljskega poročila

Lendava

507. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Lendava
508. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava

Metlika

509. Pravilnik o plačah, nagradah ter povračilih stroškov in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Metlika
510. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Metlika

Mokronog-Trebelno

511. Sklep o pripravi (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog - Trebelno

Moravske Toplice

512. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2017
513. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018
514. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice

Murska Sobota

538. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2017

Rogaška Slatina

515. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
516. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
517. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

518. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
519. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
520. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra

Slovenj Gradec

539. Sklep o postopku priprave izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje – naselje Sonce

Šalovci

521. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šalovci

Šempeter-Vrtojba

522. Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017

Tišina

523. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina

Velika Polana

524. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2017
525. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana

Žalec

526. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi
527. Odlok Občinskega podrobnega prostorskega načrta o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
528. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
529. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu v Občini Žalec
530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
531. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1
532. Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
533. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
534. Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2017
535. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2017

POPRAVKI

542. Popravek Pravilnika o vsebini in obliki diplom Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost