Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

508. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava, stran 1591.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in vse spremembe in dopolnitve) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 in vse spremembe in dopolnitve) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB in vse spremembe in dopolnitve) je Občinski svet Občine Lendava na 13. /redni/ seji dne 22. 2. 2017 sprejel
O D L O K 
o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa delovna področja ter naloge občinske uprave Občine Lendava (v nadaljevanju občinska uprava), njeno organiziranost, znotraj le-te pa tudi organiziranost medobčinske uprave, način vodenja, razporeditev odgovornosti zaposlenih po organizacijski strukturi, uresničevanje posebnih pravic madžarske narodnostne skupnosti ter javnost in transparentnost pri delovanju občinske uprave.
2. člen 
(področje dela občinske uprave in sodelovanje z drugimi subjekti) 
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom in zakonskimi predpisi.
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občani, krajevnimi skupnostmi, občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami in subjekti.
3. člen 
(skupna občinska uprava) 
Na podlagi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, je ustanovljen organ skupne občinske uprave (medobčinska uprava) za izvrševanje skupnih nalog na območju občin ustanoviteljic.
Za delovanje občinske uprave je pomemben tudi Dogovor o medsebojnih razmerjih organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, ki določa delokrog in obseg delovanja organa skupne občinske uprave.
4. člen 
(zaposleni) 
Zaposleni po tem odloku je vsak, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi v občinski upravi Občine Lendava. Zaposleni opravljajo dela in naloge na podlagi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Lendava, pogodbe o zaposlitvi in navodilih nadrejenih. Pri svojem delu morajo upoštevati predpise, ki se nanašajo na delokrog ki ga opravljajo in druge predpise ter navodila, ki so podlaga za delovanje občinske uprave.
Za vse zaposlene v občinski upravi velja Kodeks ravnanja javnih uslužbencev in Kodeks javnih uslužbencev Občine Lendava.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE 
5. člen 
(organizacija občinske uprave) 
Organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam lokalne skupnosti ter poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi z namenom, da se zagotovi:
– zakonito, strokovno, racionalno, učinkovito in usklajeno opravljanje nalog občinske uprave ter organov občine,
– smotrna organizacija in vodenje dela v občinski upravi,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev,
– doseganje operativnih in strateških ciljev ter izvajanje nalog iz programov dela.
Organiziranost občinske uprave mora zagotavljati kakovostno izvajanje nalog ter letnih in drugih programov, ki jih sprejemajo organi lokalne samouprave.
Na podlagi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave v pravosodnih organih in Letnega načrta dela občinske uprave se sistemizirajo potrebna delovna mesta.
6. člen 
(naloge občinske uprave) 
Občinska uprava deluje na vseh delovnih področjih, ki jih določa Zakon o lokalni samoupravi. Naloge se izvajajo skladno z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občine, ki urejajo delovanje občinskih uprav. Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične, administrativne in razvojne naloge na področjih, ki jih določa ta odlok.
7. člen 
(notranje organizacijske enote) 
Občinska uprava je organizirana v štirih samostojnih notranjih organizacijskih enotah.
Notranje organizacijske enote v občinski upravi so:
– notranja organizacijska enota urad župana, stiki z javnostmi in lokalna samouprava,
– notranja organizacijska enota za splošne in premoženjske zadeve,
– notranja organizacijska enota za medobčinsko upravo, inšpektorat in redarstvo,
– notranja organizacijska enota za prostorske in projektne zadeve.
Notranja organizacijska enota je samostojna enota in je praviloma organizirana kot oddelek, če opravlja celoten obseg predvidenih nalog po tem odloku.
Znotraj notranjih organizacijskih enot se oblikujejo organizacijske enote v sestavi, ki izvajajo konkretne naloge z delovnega področja notranje organizacijske enote. Organizacijske enote v sestavi, so za svoje delo odgovorne vodji notranje organizacijske enote in tajniku občine.
V primeru večjega obsega nalog v režijskem obratu, se notranja organizacijska enota lahko izloči iz občinske uprave, organizira kot samostojen pravni subjekt ali priključi k javnemu podjetju.
8. člen 
(notranja organizacijska enota urad župana, stiki z javnostmi in lokalna samouprava) 
Skrbi za funkcioniranje lokalne samouprave, upravlja s tveganji, ureja stike z javnostmi in sodeluje s civilno družbo (družbene organizacije in društva). Koordinira delo občinskih javnih zavodov in podjetij ter izvaja aktivnosti s področja razvojnih nalog občine. Izvaja druge naloge iz izvirne pristojnosti občine, ki so določene s splošnim aktom občine ali zakonom.
Znotraj notranje organizacijske enote delujejo organizacijske enote v sestavi:
– Informacijska pisarna opravlja naloge s področja informiranja, obveščanja, stikov z javnostmi ter izvajanja organizacijskih nalog. Koordinira promocijske aktivnosti občine in sodeluje pri zagotavljanju informacij javnega značaja.
– Odsek za lokalno samoupravo opravlja strokovne in organizacijske naloge na področju lokalne samouprave, krajevnih skupnosti, izvajanju ustanoviteljskih pravic občine ter spremlja zakonodajo s področja izvajanja in organizacije lokalne samouprave.
– Odsek za razvoj in razvojno koordinacijo izvaja naloge s področja organizacije in koordinacije razvojnih nalog ter sodelovanja v razvojnih mrežah in partnerstvih. Spremlja razpise in sodeluje pri izvajanju razvojnih nalog.
9. člen 
(notranja organizacijska enota za splošne in premoženjske zadeve) 
Skrbi za učinkovito in zakonito funkcioniranje občinske uprave. Opravlja naloge s področja splošnih in kadrovskih zadev ter naloge s področja socialnih programov in upravljanja z občinskim premoženjem. Organizira in nadzira poslovne procese v okviru občinske uprave. Izvršuje naloge s področja upravnih, pravnih in administrativnih delovnih področij ter naloge s področja javnih naročil, računovodstva in financ. Izvaja druge naloge iz izvirne pristojnosti občine, ki so določene s splošnim aktom občine ali zakonom.
Znotraj notranje organizacijske enote delujejo organizacijske enote v sestavi:
– Tajništvo in glavna pisarna izvaja naloge na področju upravnega in administrativnega poslovanja občine. Skrbi za splošne in organizacijske zadeve pri delu tajnika občine. Izvaja tudi naloge na področju ravnanja z občinskim stvarnim premoženjem, spremlja zakonodajo in sodeluje pri organizaciji poslovanja.
– Odsek za proračunske finance izvaja naloge na področju proračunskega načrtovanja, finančnega poslovanja, javnih naročil ter druge naloge povezane z izvrševanjem občinskega proračuna in razpolaganja s finančnim premoženjem občine. Spremlja tudi zakonodajo na svojem delovnem področju in sodeluje pri organizaciji poslovanja.
– Odsek za proračunsko računovodstvo izvaja naloge na področju računovodskega evidentiranja, analiziranja ter poročanja o poslovnih dogodkih, denarnih tokovih in premoženju občine. Vodi uradne podatkovne baze in izvaja naloge povezane z razpolaganjem občinskega premoženja. Spremlja predpise s svojega delovnega področja in sodeluje pri organizaciji poslovanja.
10. člen 
(notranja organizacijska enota za medobčinsko upravo, inšpektorat in redarstvo) 
Koordinira delovanje medobčinske uprave, skrbi za organizacijo in nadzor pri izvajanju gospodarskih javnih služb ter varstvo potrošnikov. Izvaja naloge s področja varstva okolja, civilne zaščite in prometne varnosti. Izvaja redarsko službo. Vodi upravne postopke in ureja podatkovne baze iz svojega delovnega področja. Izvaja druge naloge iz izvirne pristojnosti občine, ki so določene s splošnim aktom občine ali zakonom.
Znotraj notranje organizacijske enote delujejo organizacijske enote v sestavi:
– Medobčinska uprava izvaja skupne naloge za občine ustanoviteljice medobčinske uprave na področju inšpekcijskih služb, redarstva, varstva okolja, dvojezičnega poslovanja in projektnega dela. Organizira gospodarske javne službe in zanesljivost oskrbe z javnimi dobrinami. Spremlja predpise in sodeluje z občinami ustanoviteljicami pri izvajanju nalog na njihovem območju.
– Občinski inšpektorat opravlja naloge na področju varstva okolja, energetske učinkovitosti, civilne zaščite in požarne varnosti. Nadzira izvajanje občinskih predpisov in gospodarskih javnih služb ter skrbi za varstvo potrošnikov javnih dobrin. Spremlja predpise in sodeluje s pristojnimi institucijami iz svojega delovnega področje. Izvaja upravne in prekrškovne postopke iz svojega delovnega področja.
– Občinsko redarstvo opravlja naloge na področju varstva okolja, prometne varnosti, zagotavljanja javnega in komunalnega reda ter izvaja upravne in prekrškovne postopke iz svojega delovnega področja. Skrbi za hišni red v mestni hiši in se vključuje v delovanje civilne zaščite.
11. člen 
(notranja organizacijska enota za prostorske in projektne zadeve) 
Skrbi za pripravo in izvedbo razvojnih projektov. Načrtuje in operativno izvaja naloge s področja urejanja prostora. Vodi upravne postopke in podatkovne baze s svojega delovnega področja. Izvaja naloge s področja projektnega vodenja. Koordinira in sodeluje pri izvajanju nalog s področja vzdrževanja javnih objektov ter prometne in turistične infrastrukture. Izvaja druge naloge iz izvirne pristojnosti občine, ki so določene s splošnim aktom občine ali zakonom.
Znotraj notranje organizacijske enote delujejo organizacijske enote v sestavi:
– Odsek za urejanje prostora in razvoj, ki izvaja naloge s področja priprave, vodenja ter izvajanja občinskih projektov povezanih s prostorom, komunalno infrastrukturo in turizmom. Skrbi za trajnostno gospodarjenje s prostorom, vodenje podatkovnih baz in upravlja s projektnim arhivom. Izvaja upravne postopke s svojega delovnega področja. Spremlja razpise in koordinira delo občinskih razvojnih institucij.
– Režijski obrat izvaja strokovno tehnične naloge na področju vzdrževanja javnih objektov, javnih površin, javne infrastrukture in opreme v lasti občine. Zagotavlja tehnično in logistično podporo pri izvrševanju nalog občine. Organizira in izvaja skladiščno službo ter sodeluje v procesu materialnega poslovanja občine.
12. člen 
(prekrškovni organ) 
Notranja organizacijska enota za medobčinsko upravo, inšpektorat in redarstvo je sestavni del Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, ki je prekrškovni organ občin ustanoviteljic in hkrati tudi prekrškovni organ Občine Lendava.
Na predlog tajnika občine župan s sklepom določi zaposlene, ki izvajajo naloge prekrškovnega organa.
Nadzor nad delom prekrškovnega organa izvajajo občine ustanoviteljice, župani teh občin, tajnik občine in pristojni državni organi.
13. člen 
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Lendava ureja podrobnejšo notranjo organizacijo občinske uprave, pogoje za zasedbo delovnih mest, pristojnosti in odgovornosti zaposlenih v občinski in tudi v medobčinski upravi.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV 
14. člen 
(župan) 
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter usmerja in nadzira delo občinske uprave v sodelovanju s tajnikom občine in vodji notranjih organizacijskih enot. Župan notranje poslovanje občinske uprave ureja s pravilniki, navodili ter pisnimi in ustnimi odredbami.
Pogodbe o zaposlitvi v občinski upravi sklepa župan, ki odloča tudi o imenovanjih javnih uslužbencev v nazive.
V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga po pooblastilu nadomešča podžupan. Podžupan v času nadomeščanja opravlja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
15. člen 
(tajnik občine) 
Delo občinske uprave vodi, organizira in nadzira tajnik občine.
Tajnik občine v sodelovanju z vodji notranjih organizacijskih enot načrtuje, organizira, vodi in nadzira operativno delo ter poslovne procese občinske uprave skladno z navodili in usmeritvami predstojnika. Tajnik, vodje notranjih organizacijskih enot in organizacijskih enot v sestavi so odgovorni za transparentno, strokovno, odgovorno, učinkovito in zakonito delovanje občinske uprave. Skrbijo za izvajanje občinskih predpisov, sklepov, pravilnikov, organizacijskih navodil, programov ter nalog s področja delovanja občinske uprave. Tajnik v sodelovanju s predstojnikom in nadzornim odborom vzpostavlja kontrolne mehanizme pri izvajanju poslovnih procesov ter jih nadzira v sodelovanju z vodji notranjih organizacijskih enot.
16. člen 
(vodenje notranjih organizacijskih enot in organizacijskih enot v sestavi) 
Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki jih s sklepom o razporeditvi na sistemizirano delovno mesto določi župan na predlog tajnika občine. Za svoje delo so odgovorni tajniku občine in županu. Če v posamezni notranji organizacijski enoti delovno mesto vodje ni zasedeno, opravlja naloge vodje tajnik ali s strani tajnika pooblaščena oseba.
Vodja notranje organizacijske enote načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje opravljanje dela v notranji organizacijski enoti in v organizacijski enoti v sestavi, po pooblastilu tajnika občine odloča o zadevah iz delovnega področja posamezne notranje organizacijske enote, opravlja najzahtevnejše strokovne naloge ter odgovarja za delo notranje organizacijske enote.
Organizacijske enote v sestavi koordinirajo in strokovno usmerjajo zaposleni, ki jih s sklepom o razporeditvi na sistemizirano delovno mesto določi župan na predlog tajnika občine. Za svoje delo so odgovorni tajniku občine in vodji notranje organizacijske enote.
17. člen 
(disciplinska odgovornost) 
O disciplinski odgovornosti zaposlenih občinske uprave odloča na prvi stopnji župan, lahko pa pooblastila prenese tudi na tajnika občine. Za nadzor nad izvajanjem predpisov s področja delovnih razmerij, pravilnikov, organizacijskih predpisov in delovnih navodil so odgovorni vodje organizacijskih enot in tajnik občine.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji imenuje disciplinsko komisijo.
18. člen 
(kolegij župana) 
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje strokovni kolegij, ki obravnava vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan, podžupan ali tajnik občine. Teme za kolegij se napovejo ob sklicu kolegija. Udeleženci so na zahtevo sklicatelja dolžni pripraviti pisna gradiva iz svojega delovnega področja. O sejah kolegija se piše zapisnik, v katerem so povzeti sklepi, stališča, zadolžitve in roki za njihovo realizacijo.
19. člen 
(delovne skupine in zunanji sodelavci) 
Župan in tajnik občinske uprave lahko oblikujeta projektne in ekspertne skupine ter vanje vključita tudi zunanje sodelavce, če je to potrebno za izvajanje konkretnega projekta ali naloge. Take skupine se imenujejo s sklepom ter s konkretno navedbo nalog in pooblastil.
IV. ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH 
20. člen 
(odločanje v upravnem postopku) 
Vodenje in odločanje v upravnih postopkih se izvaja v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Nadzor nad kakovostjo in ažurnostjo izvajanja upravnih postopkov izvaja tajnik občine ali predstojnik, če gre za pritožbe občanov ali druge razloge, ki narekujejo poseben nadzor.
V. DVOJEZIČNO POSLOVANJE IN PROGRAM 
21. člen 
(dvojezično poslovanje) 
V skladu z Ustavo RS in Statutom Občine Lendava občinska uprava zagotavlja dvojezično poslovanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodnostno mešanem območju Občine Lendava in na narodnostno mešanih območij občin ustanoviteljic medobčinske uprave.
Nadzor nad kakovostjo in korektnostjo izvajanja dvojezičnega poslovanja izvaja tajnik občine ali predstojnik, če gre za pritožbe občanov ali druge razloge, ki narekujejo poseben nadzor.
VI. JAVNOST IN TRANSPARENTNOST DELA 
22. člen 
(javnost dela) 
Delo občinske uprave je javno in transparentno. Pri zagotavljanju javnosti dela mora občinska uprava zagotoviti varstvo osebnih podatkov in diskretnost pri obravnavanju strank.
Javnost dela občinska uprava zagotavlja:
– z obveščanjem in informiranjem občanov preko spletne strani občine, preko občinskega glasila, novinarskih konferenc in obvestil za javnost,
– z zagotavljanjem informacij javnega značaja,
– z objavljanjem splošnih aktov občine,
– z javnostjo sej,
– na druge načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
O delu občinske uprave obvešča javnost župan, po pisnem pooblastilu župana pa podžupan, tajnik občine ali druga kompetentna oseba iz občinske uprave.
23. člen 
(delovni čas) 
Občinska uprava na lokalno običajen način objavi svoj delovni čas vezan na delo s strankami. Delo s strankami, vezano na upravne postopke, mora biti organizirano tako, da omogoča ažurno, transparentno ter strokovno korektno servisiranje občanov in institucij. Delovni čas in način dela občinske uprave določi župan na predlog tajnika občine.
Delo občinske uprave je lahko tudi dislocirano, če se s tem izboljša kakovost in dostopnost do storitev. Delovni čas medobčinske uprave na dislociranih enotah v drugih občinah ustanoviteljicah se določi v dogovoru z župani teh občin in objavi na krajevno običajen način.
24. člen 
(učinkovitost dela) 
Tajnik občine in vodje notranjih organizacijskih enot so dolžni vzpostaviti sistem merjenja učinkovitosti občinske uprave pri čemer se uporabijo:
– statistični podatki o opravljenih aktivnostih,
– uradni podatki o izvedenih postopkih,
– ocena izvedbe letnih programov,
– zadovoljstvo strank, mnenje občanov in število upravičenih pritožb, zapisi v knjigi pohval in pritožb,
– analiza klicev na interaktivni odzivnik,
– splošno javno mnenje in izvedene ankete o delu občinske in medobčinske uprave.
Rezultati in ugotovitve se objavijo v letnem poročilu o delu občinske uprave.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
(smiselna uporaba drugih aktov) 
Glede uveljavljanja pravic in odgovornosti javnih uslužbencev zaposlenih v občinski upravi, ki niso urejene v tem odloku, se smiselno uporabljajo določbe zakonov in drugih predpisov, ki urejajo pravice in obveznosti delavcev v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti.
26. člen 
(kršitve določb tega odloka in akta notranji organizaciji) 
Kršitev določil tega odloka s strani zaposlenih oziroma ravnanje v nasprotju s tem odlokom ali ravnanje v nasprotju z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest občinske uprave Občine Lendava pomeni hujšo kršitev delovnih obveznosti zaposlenega.
27. člen 
(zaposlovanje invalidov) 
Pri zaposlovanju v občinski upravi se bodo zaradi družbene odgovornosti upoštevale potrebe po zaposlovanju oseb s statusom invalida.
28. člen 
(uskladitev pogodb o zaposlitvi) 
V 30-ih dneh od veljavnosti tega odloka se s tem odlokom uskladi Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter se uskladijo pogodbe o zaposlitvi v občinski upravi.
29. člen 
(začetek veljavnosti odloka in prenehanje starega odloka) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 76/15).
Št. 03504-0002/2017
Lendava, dne 22. februarja 2017
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost