Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

489. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik, stran 1565.

  
Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za pridobitev in izkazovanje statusa kreditnega posrednika dajalcev kreditov, ki poslujejo na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), kadrovske, izobrazbene, organizacijske, prostorske, tehnične in druge pogoje za opravljanje dejavnosti posredovanja potrošniških kreditov ter razmerja do dajalca kredita in potrošnika.
(2) S tem pravilnikom se določata tudi način in vsebina vodenja evidenc o kreditnih pogodbah, sklenjenih s posredovanjem.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga imajo v Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen 
(omejena uporaba pravilnika) 
Določbe 5., 6., 7. in drugega odstavka 8. člena tega pravilnika ne veljajo za kreditne posrednike v pomožni funkciji, ki opravljajo dejavnost posredovanja potrošniških kreditov kot dopolnilno dejavnost za potrebe svoje glavne, trgovinske ali storitvene dejavnosti.
4. člen 
(pogoji za pridobitev in izkazovanje statusa) 
(1) Ob sklenitvi pogodbe o kreditnem posredovanju da dajalec kredita kreditnemu posredniku pisno pooblastilo za posredovanje, iz katerega je razviden status kreditnega posrednika.
(2) Kreditni posrednik se pred pričetkom posla kreditnega posredovanja potrošniku izkaže s pisnimi pooblastili dajalcev kreditov, za katere posreduje.
(3) Pooblastila dajalcev kreditov, za katere kreditni posrednik posreduje, so objavljena v njegovem poslovnem prostoru na vidnem mestu.
5. člen 
(kadrovski in izobrazbeni pogoji) 
(1) Kreditni posrednik ima zaposleno osebo, odgovorno za vodenje in pravilnost poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba) in vsaj eno zaposleno osebo z vsaj polovičnim delovnim časom za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (v nadaljnjem besedilu: delavec)
(2) Odgovorna oseba in delavci, ki opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja, imajo najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij (7. raven).
(3) Odgovorna oseba ima vsaj štiri leta delovnih izkušenj na področju finančnih storitev, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo, delavci pa vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju opravljanja finančnih storitev kreditiranja ali finančnega zakupa, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo.
6. člen 
(prostorski in tehnični pogoji) 
(1) Kreditni posrednik ima poslovni prostor s pisarniško in tehnično opremo, ki zagotavlja vodenje evidenc v skladu z 11. členom tega pravilnika, pristojnim organom in pooblaščenim osebam pa omogoča vpogled in nadzor nad poslovanjem.
(2) Ob vhodu v poslovni prostor ima na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža ali imena in naslova kreditnega posrednika.
(3) Poslovni prostor ima ločen prostor, ki zagotavlja potrošniku, da se nemoteno seznani s kreditno pogodbo in preuči njene pogoje.
(4) Stanovanje se ne šteje kot poslovni prostor.
(5) Kreditni posrednik razpolaga z informacijsko tehnologijo, ki zagotavlja stalno in varno podporo poslovnemu procesu potrošniškega kreditiranja.
(6) Informacijska tehnologija omogoča zlasti izračun efektivne obrestne mere, stanja dolga in preostalega zneska kredita ter izdelavo obračuna obveznosti predčasnega odplačila in pripravo podatkov za opravljanje nadzora v skladu z zakonom.
7. člen 
(organizacijski pogoji) 
(1) Kreditni posrednik v okviru organizacije poslovnega procesa kreditnega posredovanja določi postopke sprejemanja odločitev in opredeli odgovornost posameznih delavcev glede na obseg in vrste potrošniških kreditov.
(2) Kreditni posrednik zagotavlja postopke in sprejme ukrepe za varovanje osebnih podatkov v vseh fazah poslovnega procesa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
8. člen 
(poslovne enote) 
(1) Kreditni posrednik lahko opravlja dejavnost posredovanja potrošniških kreditov tudi v krajevno ločenih poslovnih enotah.
(2) Vsaka krajevno ločena poslovna enota mora izpolnjevati pogoje iz 5., 6. in prejšnjega člena tega pravilnika.
9. člen 
(pooblastila) 
(1) Kreditni posrednik lahko opravlja storitve kreditnega posredovanja le na podlagi pooblastila v pisni pogodbi, ki jo je sklenil z dajalcem kredita.
(2) Kreditni posrednik od potrošnika ne sme zahtevati plačila stroškov posredovanja ali stroškov, povezanih s posredovanjem.
(3) Kreditni posrednik ne sme zahtevati ali sprejeti izpolnitve denarne obveznosti potrošnika za račun dajalca kredita, za katerega je posredoval pri sklepanju kreditne pogodbe.
10. člen 
(prekoračitev pooblastil) 
(1) Če kreditni posrednik pri kreditnem posredovanju prekorači pooblastila ali kako drugače povzroči škodo potrošniku, sta dajalec kredita in kreditni posrednik za nastalo škodo odgovorna solidarno.
(2) Klavzula o solidarni odgovornosti je sestavni del pogodbe o posredovanju.
11. člen 
(vodenje evidenc) 
Kreditni posrednik vodi evidenco o vrstah, številu in zneskih kreditnih pogodb, sklenjenih z njegovim posredovanjem.
12. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik (Uradni list RS, št. 63/13 in 77/16 – ZpotK-2).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 3. marca 2017.
Št. 007-345/2016/22
Ljubljana, dne 1. marca 2017
EVA 2016-2130-0083
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo