Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

490. Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, stran 1566.

  
Na podlagi osmega odstavka 31. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa podrobnejše kadrovske, izobrazbene, prostorske, tehnične, organizacijske in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati dajalec kredita, ter dokumentacijo in podatke, ki jih mora dajalec kredita oziroma vložnik predložiti k vlogi za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).
(2) Ta pravilnik določa tudi obliko in vsebino nalepke, ki jo ob izdaji dovoljenja dajalcu kredita izda ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pravila ravnanja z nalepko ter pravila glede pridobitve novih ali dodatnih nalepk in vračila pridobljenih nalepk.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga imajo v Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen 
(obseg dovoljenja) 
Dajalec kreditov z izdanim dovoljenjem sklepa vse vrste potrošniških kreditnih pogodb, razen kreditnih pogodb za nepremičnino.
II. POGOJI ZA POTROŠNIŠKO KREDITIRANJE 
4. člen 
(kadrovski in izobrazbeni pogoji) 
(1) Dajalec kredita ima zaposleno osebo, odgovorno za vodenje in pravilnost poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba), in vsaj eno zaposleno osebo z vsaj polovičnim delovnim časom za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (v nadaljnjem besedilu: delavec).
(2) Odgovorna oseba in delavci, ki opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja, imajo najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje v skladu z zaklonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij (7. raven).
(3) Odgovorna oseba ima vsaj štiri leta delovnih izkušenj na področju finančnih storitev, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo, delavci pa vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju opravljanja finančnih storitev kreditiranja ali finančnega zakupa, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo.
5. člen 
(prostorski in tehnični pogoji) 
(1) Dajalec kredita ima poslovni prostor s pisarniško in tehnično opremo, ki zagotavlja vodenje evidenc o sklenjenih kreditnih pogodbah, o kreditnih posrednikih in poslih, sklenjenih s posredovanjem, pristojnim organom in pooblaščenim osebam pa omogoča vpogled in nadzor nad njegovim poslovanjem.
(2) Ob vhodu v poslovni prostor ima na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža ali imena in priimka ter naslova dajalca kredita.
(3) Poslovni prostor ima ločen prostor, ki potrošniku zagotavlja, da se nemoteno seznani s kreditno pogodbo in preuči njene pogoje.
(4) Stanovanje se ne šteje kot poslovni prostor.
(5) Dajalec kredita razpolaga z informacijsko tehnologijo, ki zagotavlja stalno in varno podporo poslovnemu procesu potrošniškega kreditiranja.
(6) Informacijska tehnologija omogoča zlasti izračun efektivne obrestne mere, stanja dolga in preostalega zneska kredita ter izdelavo obračuna obveznosti predčasnega odplačila in pripravo podatkov za izvajanje nadzora v skladu z zakonom.
6. člen 
(organizacijski pogoji) 
(1) Dajalec kredita v okviru organizacije poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja določi postopke sprejemanja odločitev in opredeli odgovornost posameznih delavcev glede na obseg in vrste potrošniških kreditov.
(2) Dajalec kredita oziroma vložnik zagotavlja postopke in sprejme ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v vseh fazah poslovnega procesa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
7. člen 
(poslovne enote) 
Dajalec kredita lahko opravlja storitve potrošniškega kreditiranja tudi v krajevno ločenih poslovnih enotah, pri čemer vsaka poslovna enota izpolnjuje pogoje iz 4., 5. in prejšnjega člena tega pravilnika.
III. VLOGA ZA DOVOLJENJE 
8. člen 
(vloga za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja) 
(1) Pisna vloga za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja se vloži po pošti ali elektronski pošti. Vloga za podaljšanje dovoljenja se vloži najmanj dva meseca pred iztekom veljavnosti dovoljenja.
(2) Vloga vsebuje naslednje podatke in dokumentacijo:
– firmo ali ime in priimek in sedež ali naslov, ter matično in davčno številko pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika;
– ime in priimek zakonitega zastopnika;
– ime in priimek ter obseg pooblastil odgovorne osebe;
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede lastništva ali bilančne vsote v skladu s sedmim odstavkom 31. člena zakona, če gre za dovoljenje za nedoločen čas;
– dokazila o nekaznovanosti dajalca kredita oziroma vložnika, člana poslovodstva in prokurista dajalca kredita oziroma vložnika ter odgovorne osebe dajalca kredita zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, pravni promet ali premoženje. Če ima dajalec kredita oziroma vložnik sedež v drugi državi članici, mora biti dokazilo o nekaznovanosti izdano s strani pristojnega organa države članice, v kateri ima dajalec kredita oziroma vložnik sedež. Za člane poslovodstva in prokurista dajalca kredita oziroma vložnika ter odgovorne osebe dajalca kredita dokazilo o nekaznovanosti izda pristojni organ države, kjer ima oseba stalno prebivališče.
– dokazila, da nad premoženjem dajalca kredita oziroma vložnika, člana poslovodstva in prokurista dajalca kredita oziroma vložnika ter nad premoženjem odgovorne osebe ni bil začet postopek osebnega stečaja. Če ima dajalec kredita oziroma vložnik sedež v drugi državi članici, morajo biti dokazila izdana s strani pristojnega organa države članice, v kateri ima dajalec kredita oziroma vložnik sedež. Za člane poslovodstva in prokurista dajalca kredita oziroma vložnika ter odgovorne osebe dajalca kredita dokazila izda pristojni organ države, kjer ima oseba stalno prebivališče.
– dokazila o nekaznovanosti dajalca kredita oziroma vložnika, člana poslovodstva in prokurista dajalca kredita oziroma vložnika ter odgovorne osebe dajalca kredita za hujši prekršek iz 94. člena zakona;
– vrste kreditov, ki jih ponuja potrošnikom;
– skupno število zaposlenih;
– število delavcev, zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi, ki bodo opravljali storitve potrošniškega kreditiranja, in dokazila o njihovi zaposlitvi;
– dokazila o izobrazbi odgovorne osebe in delavcev, ki bodo opravljali storitve potrošniškega kreditiranja;
– dokazila o delovnih izkušnjah odgovorne osebe in delavcev, ki bodo opravljali storitve potrošniškega kreditiranja, izdana s strani odgovorne osebe ali zakonitega zastopnika pravne osebe ali podjetnika posameznika in iz katerih izhaja podroben opis delovnih nalog, ki jih je do tedaj opravljala odgovorna oseba oziroma delavec, ter število let delovnih izkušenj v skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika;
– naslov poslovne enote oziroma poslovnih enot, kjer se bodo sklepale kreditne pogodbe in opravljale druge storitve potrošniškega kreditiranja;
– izjavo, da se potrošniško kreditiranje ne opravlja v stanovanju;
– opis poslovnega prostora s tlorisno skico in dokazilo o pravici do razpolaganja s poslovnimi prostori za vsako poslovno enoto;
– dokazilo o napisu, ki vsebuje navedbo firme in sedeža ali imena in naslova dajalca kredita in se nahaja na vidnem mestu ob vhodu v poslovni prostor (npr. fotografija table z napisom);
– izjavo, da zagotavlja postopke in ima sprejete ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v vseh fazah poslovnega procesa v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov;
– dokazilo o zagotavljanju ustrezne informacijske tehnologije s podatki o strojni in programski opremi (npr. račun prodajalca opreme);
– dokazilo o vodenju evidenc o sklenjenih kreditnih pogodbah, o kreditnih posrednikih in poslih, sklenjenih s posredovanjem, v skladu s 5. členom tega pravilnika;
– notranji akt ali drugo dokumentacijo (npr. organigram), iz katere je razvidna organizacija poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja, postopki sprejemanja odločitev, opredelitev odgovornosti odgovorne osebe in delavcev, ki bodo opravljali storitve potrošniškega kreditiranja, in druge delovne naloge odgovorne osebe in delavcev;
– splošne pogoje in druge akte, če obstajajo, na podlagi katerih se izvaja dejavnost potrošniškega kreditiranja;
– osnutek kreditne pogodbe za vsako vrsto kredita posebej, ki jo dajalec kreditov ponuja potrošnikom;
– dokazila o določitvi enega ali več neodvisnih izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki ga je oziroma jih je v skladu s 93. členom zakona določil za reševanje potrošniških sporov (npr. sklenjen dogovor z izvajalcem);
– v primeru prekrška, storjenega po 95. ali 96. členu zakona: dokazilo o plačilu globe ali stroškov postopka za prekršek;
– izjavo dajalca kredita oziroma vložnika, da za namen tega postopka in izvajanje nadzora v skladu z zakonom dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.
IV. NALEPKA ZA DOVOLJENJE 
9. člen 
(izdaja in oblika nalepke) 
(1) Ministrstvo dajalcu kredita, ki je pridobil dovoljenje, izda nalepko modre barve in štirioglate oblike z zaobljenimi vogali, velikosti 16,5 x 11,7 cm, z napisom »DOVOLJENJE ZA POTROŠNIŠKO KREDITIRANJE«, pod katerim se nahaja napis »dovoljenje ne velja za sklepanje kreditnih pogodb za nepremičnino«, oboje izpisano z modro barvo na belem polju. Pod tema napisoma se nahaja napis »Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo«, izpisan z zlato barvo na modri podlagi.
(2) Z nalepko dajalec kredita izkazuje pridobitev dovoljenja.
10. člen 
(ravnanje z nalepko) 
Dajalec kredita z nalepko skrbno ravna in jo nalepi na vidnem mestu pred vhodom v poslovni prostor.
11. člen 
(izdaja dodatne ali nove nalepke) 
(1) Ministrstvo izda dajalcu kredita dodatno nalepko za vsako poslovno enoto, za katero pridobi dovoljenje.
(2) Če se nalepka poškoduje, jo dajalec kredita odstrani in v roku 14 dni poškodovano nalepko skupaj z opisom razloga poškodbe vrne ministrstvu, ki mu izda novo nalepko.
12. člen 
(vračilo nalepke) 
(1) Dajalec kredita nalepko, do katere ni več upravičen, odstrani in jo vrne ministrstvu.
(2) Dajalec kredita, ki delno ali v celoti preneha z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja, nalepko odstrani z dnem prenehanja opravljanja storitev potrošniškega kreditiranja in jo v roku 14 dni vrne ministrstvu.
(3) Dajalec kredita, kateremu dovoljenje preneha, odstrani nalepko z dnem prenehanja dovoljenja in jo v roku 14 dni vrne ministrstvu.
(4) Dajalec kredita, kateremu je odvzeto dovoljenje, takoj po dokončnosti odločbe o odvzemu dovoljenja nalepko odstrani in jo vrne ministrstvu.
(5) Dajalcu kredita, ki po prenehanju opravljanja storitev potrošniškega kreditiranja ali po odvzemu dovoljenja, nalepke ne odstrani in ne vrne ministrstvu v predpisanem roku, nalepko na njegove stroške odstrani Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
V. KONČNI DOLOČBI 
13. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (Uradni list RS, št. 10/14 in 77/16 – ZPotK-2).
14. člen 
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati 3. marca 2017.
Št. 007-344/2016/26
Ljubljana, dne 1. marca 2017
EVA 2016-2130-0084
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo