Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

573. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica, stran 1714.

  
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10), Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (za obdobje 2005–2017), na podlagi 31. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 1/08) in 15. člena Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 38/09) in na podlagi sklepa 19. redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica dne 22. 2. 2017 sprejme
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica 
1. člen 
V Pravilniku o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Pogoji za dodelitev subvencije so naslednji:
– da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži izven območja aglomeracij in da je v njem prijavljeno stalno prebivališče.
1. Enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe, morajo imeti:
– pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1),
– mKČN mora ustrezati predpisom s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v RS.
2. Vlagatelji morajo predložiti:
– izpolnjeno in podpisano vlogo,
– dokazilo o nakupu ali izgradnji male čistilne naprave, iz katerega mora biti razvidna cena, da je bil nakup ali izgradnja že opravljena, vrsta in tip, ter da je nakup opravil vlagatelj,
– potrdilo o ustreznih prvih meritvah in vpisu v bazo malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE, ki ga izda izvajalec javne službe (Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.)«
2. člen 
V 5. členu se točka (3) spremeni tako, da se glasi:
»(3) Seznam aglomeracij, kjer mora Občina Ivančna Gorica zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, in iz katerih ni možno pridobiti subvencije, in seznam upravičencev, so na vpogled na Občini Ivančna Gorica, na Javnem komunalnem podjetju Grosuplje d.o.o. oziroma na spletni strani Občine Ivančna Gorica na spletnem naslovu: www.ivancna-gorica.si.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2011-2
Ivančna Gorica, dne 22. februarja 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost