Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

596. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017, stran 1733.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718) ter 15. in 93. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 14. redni seji dne 1. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 105/15, dalje odlok) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
rebalans 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.962.571
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.758.702
70
DAVČNI PRIHODKI
1.588.802
700 Davki na dohodek in dobiček
1.444.182
703 Davki na premoženje
96.220
704 Domači davki na blago in storitve
45.400
706 Drugi davki
3.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
169.900
710 Udeležba na dobičku in prihodki 
od premoženja
117.000
711 Takse in pristojbine
2.400
712 Globe in druge denarne kazni
21.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.500
714 Drugi nedavčni prihodki
27.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
85.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolg.sredstev
85.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.118.869
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
458.390
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
1.660.479
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.076.773
40
TEKOČI ODHODKI
571.027
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
142.669
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.299
402 Izdatki za blago in storitve
387.359
403 Plačila domačih obresti
2.200
409 Rezerve
14.500
41
TEKOČI TRANSFERI
808.820
410 Subvencije
13.680
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
578.690
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
86.800
413 Drugi tekoči domači transferi
129.650
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.633.894
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.633.894
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
63.032
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
33.532
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
29.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–114.202
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ
–112.002
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
378.855
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
177.810
50
ZADOLŽEVANJE
177.810
500 Domače zadolževanje
177.810
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
70.973
55
ODPLAČILA DOLGA
70.973
550 Odplačila domačega dolga
70.973
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–7.365
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
106.837
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
114.202
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9.020
« 
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2017.
Št. 410-10/15
Sodražica, dne 1. marca 2017
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.