Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

600. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škofljica, stran 1736.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 15. redni seji dne 23. 2. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Škofljica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Škofljica (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
(3) Višina sofinanciranja programov po posameznih vsebinah ter nalogah je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za področje športa. Izračun višine sofinanciranja se izvede na osnovi Meril za vrednotenje in izbor programov športa (v nadaljevanju: merila), ki so sestavni del tega pravilnika.
(4) V merilih se posamezne vsebine ter naloge vrednotijo ali v točkah ali vrednostno. Ob popravkih občinskega proračuna ali prerazporeditvi neporabljenih sredstev se lahko spremeni vrednost točke za vse vsebine in naloge enako, ali le za posamezno vsebino ali nalogo. O tem, v skladu z določili tega pravilnika, odloči župan.
2. člen 
(uporaba kratic) 
Kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
DL – državna liga,
IN NPŠ – izvedbeni načrt nacionalnega programa športa,
JR – javni razpis,
LPŠ – letni program športa,
NPŠ – nacionalni program športa,
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza,
OKS-ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez,
OŠ – osnovna šola,
OŠZ – občinska športna zveza,
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski razred,
UO – upravna enota,
ZŠIS-POK – Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite.
3. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, opredeljenimi v NPŠ in IN NPŠ, ki se uresničujejo tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
4. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
5. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež v občini Škofljica najmanj eno leto (pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do roka za prijavo na javni razpis v tekočem letu) in izvajajo svojo dejavnost pretežno na območju občine. V primeru, da pride do sporazumne delitve društva z več sekcijami na dva društva ali več in je športna panoga že delovala v skupnem društvu se novo društvo lahko sofinancira takoj po registraciji na UE in predložitvi delitvene bilance med kluboma. Športna zveza je lahko sofinancirana takoj po registraciji na UE,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
 zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražene in/ali usposobljene strokovne delavce za opravljanje dela v športu,
 izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
 izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (razen v primerih, ko je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen),
 urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
6. člen 
(opredelitev področij športa) 
(1) Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport od 12. leta dalje
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
3.2. Statusne pravice športnikov in trenerjev
3.3. Spremljanje pripravljenosti športnikov, svetovanje o športni vadbi in strokovna podpora programov
3.4. Založništvo v športu
3.5. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.6. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev in zvez
4.2. Delovanje javnih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Velike mednarodne športne prireditve
5.2. Druge športne prireditve
5.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v prilogi »Pogoji, merila in kriteriji«.
(2) Za vrednotenje in izbor posameznih področij LPŠ so določeni pogoji, merila in kriteriji, ki vsebujejo:
– navedbo dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– obseg športnih področij in elemente vrednotenja,
– kriterije vrednotenja posameznih področij,
– razvrstitev športnih panog glede na razširjenost, uspešnost, konkurenčnost in pomen za lokalno okolje v programih športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter programih kakovostnega in vrhunskega športa.
7. člen 
(postopek izbora izvajalcev LPŠ) 
Postopek izbora izvajalcev LPŠ, razdelitev finančnih sredstev in nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev za šport v občini poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje Komisije za izvedbo javnega razpisa za šport (v nadaljevanju: komisija),
– priprava in objava javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) za sofinanciranje športnih vsebin,
– zbiranje in strokovna ocenitev prispelih vlog predlagateljev,
– obveščanje predlagateljev (sklep o izbiri),
– obravnava pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci,
– spremljanje izvajanja izbranih področij in namenske porabe proračunskih sredstev,
– obravnava poročil o izvedenih področjih športa in ocenitev skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
8. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes občine. LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave, v postopku priprave pa enakovredno sodelujejo predstavniki OŠZ Škofljica.
(2) Glede na razvojne plane, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva in razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg in vrsto dejavnosti,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa,
– morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.
(3) LPŠ sprejme občinski svet, ki mora pred tem pridobiti mnenje OŠZ Škofljica. OŠZ Škofljica mora podati mnenje v roku 15 dni od prejema poziva. Morebitno negativno mnenje OŠZ Škofljica ni ovira za sprejem LŠP.
9. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
(1) Komisijo, ki vodi postopek JR, s sklepom imenuje župan.
(2) Komisija je sestavljena iz petih članov, od katerih morata biti najmanj dva imenovana na predlog OŠZ Škofljica. OŠZ Škofljica mora posredovati predlog v roku 15 dni od prejema poziva.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost komisije in odločanje je potrebna večina članov.
(4) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in ocena vlog na podlagi pogojev, meril in kriterijev navedenih v JR oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ in izbranih dejavnosti,
– pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po področjih športa ter izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika,
– priprava dodatnih pogojev, meril in normativov, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja OŠZ Škofljica, razen v upravno pravnih zadevah, vezanih na LPŠ, katere opravlja občinska uprava.
10. člen 
(JR) 
(1) V skladu s sprejetim LPŠ, veljavno zakonodajo in tem pravilnikom ter na podlagi sklepa župana občina izvede JR.
(2) JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo upravičenih izvajalcev za prijavo na LPŠ,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– navedbo meril za vrednotenje področij športa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini ter druge pogoje in merila,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
11. člen 
(postopek izvedbe JR) 
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR.
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge, v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
(3) Komisija na odpiranju ugotavlja popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije,
– zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
12. člen 
(dopolnitev vlog) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih dni pisno s sklepom pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema sklepa.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
13. člen 
(sklep o izbiri) 
Na osnovi odločitve Komisije za izvedbo JR sklep o izbiri izda pristojni organ občinske uprave.
14. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku osmih (8) dni po prejemu sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za vrednotenje področij športa.
(2) O pritožbi odloči župan v roku 30 dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi Komisijo za izvedbo JR.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku 30 dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
15. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– pričakovane dosežke,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– določilo, da mora izvajalec dejavnosti nenamensko porabljena sredstva oziroma neporabljena sredstva zaradi neizvedene dejavnosti vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
16. člen 
(začasno sofinanciranje) 
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se lahko določena področja športa sofinancirajo na osnovi dokumenta o začasnem sofinanciranju (pogodba, sklep). Dokument se lahko sklene samo z izvajalci LPŠ, ki so imeli enako dejavnost sofinancirano že v preteklem koledarskem letu in je izvajalec vložil zahtevo po začasnem sofinanciranju.
(2) Dokument določi način in višino sofinanciranja dejavnosti. Višina začasnega sofinanciranja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu.
(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ se že nakazana sredstva poračunajo.
17. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane dejavnosti najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano dejavnost v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava, ki obravnava prejeta poročila in oceni skladnost realizacije programov s pogodbenimi določili. V kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo se sofinanciranje programov ustavi, izvajalec pa je dolžan prejeta sredstva na razpisu vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave. Občinska uprava in NO Občine Škofljica lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
(3) Občina prekine pogodbo in ustavi sofinanciranje programov:
– če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi,
– če je bila pri nadzoru ugotovljena nenamenska poraba sredstev;
– če se ugotovi, da se program ne izvaja kot je bil prijavljen na razpisu in opredeljen v pogodbi
– če se ugotovi, da je proti zakonitemu zastopniku društva uveden kazenski postopek, ki lahko bistveno ogrozi izvedbo potrjenih in sofinanciranih programov.
(4) Občinska uprava lahko za vodenje postopkov vrednotenja ter spremljanja izvajanja programov športa pooblasti primerno usposobljeno strokovno organizacijo.
18. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ v Občini Škofljica, imajo za izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v (na) javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi izvajalci LPŠ.
III. PREHODNI DOLOČBI 
19. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 98/08) in Merila za vrednotenje in izbor programov športa (Uradni list RS, št. 80/12).
20. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2017
Škofljica, dne 23. februarja 2017
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.