Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3073. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Svetovni turistični organizaciji (UNWTO)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3074. Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe 575/2013/EU
3075. Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa
3076. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniških družb
3077. Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb
3078. Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb
3079. Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
3080. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb
3081. Sklep o merilih za določitev pomembne borznoposredniške družbe
3082. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah
3083. Sklep o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij
3084. Sklep o informacijah o pomembnih deležih
3085. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borze
3086. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borze
3087. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe
3088. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države
3089. Sklep o podrobnejših organizacijskih zahtevah za upravljanje borznega trga
3090. Sklep o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino
3091. Sklep o pogojih za prevzemanje položaja centralne nasprotne stranke in opravljanje drugih poslov, pri katerih prevzema kreditno tveganje nasprotne stranke
3092. Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij
3093. Sklep o podrobnejših pravilih o borznem trgu
3094. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini poenostavljenega prospekta in podrobnejša pravila za izvajanje postopka javne ponudbe
3095. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o posebnih pravilih za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za osebe tretjih držav
3096. Sklep o spremembah Sklepa o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu

OBČINE

Braslovče

3097. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2016

Cerknica

3098. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Cerknica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Grosuplje

3099. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Grosupeljščica 1
3100. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Grosupeljščica 2

Jesenice

3101. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Jesenice
3102. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice

Koper

3103. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3104. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranj

3105. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk
3106. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah

Kranjska Gora

3107. Sklep o ukinitvi statusa splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski ljudski odbor Kranjska Gora

Osilnica

3108. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2016
3109. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica
3110. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2017

Prebold

3111. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2016
3112. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Škocjan

3113. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016

Trebnje

3114. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (rebalans II)

Žalec

3115. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Žiri

3116. Odlok o dopolnitvi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
3117. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žiri
3118. Cenik tržnih dejavnosti režijskega obrata Občine Žiri, ki niso vključene v ceno javnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, vodooskrbe in odvajanja komunalnih voda

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost