Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

3087. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe, stran 10135.

  
Na podlagi 155.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep ureja:
(a) podrobnejša merila za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika borznoposredniške družbe (v nadaljevanju: bodoči kvalificirani imetnik),
(b) podrobnejšo vsebino dokumentacije in informacij, ki jih je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža,
(c) podrobnejšo vsebino in način pošiljanja obvestil kvalificiranega imetnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija).
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(opredelitve pojmov) 
(1) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a) poslovodstvo je poslovodstvo, kot je opredeljeno v 10. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odločba US, 82/13 in 55/15; v nadaljevanju: ZGD-1),
(b) primerljiva tretja država je država, ki je v skladu s 4. členom Izvedbenega sklepa Komisije z dne 12. 12. 2014 o enakovrednosti nadzorniških in regulativnih zahtev nekaterih tretjih držav in ozemelj za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 575/2013/EU) uvrščena v seznam iz priloge IV k navedenemu sklepu,
(c) enakovredna tretja država je država, ki predpisuje in upošteva standarde glede odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, kot je to opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma,
(d) skupina je skupina, kot je opredeljena v 63. členu ZGD-1,
(e) nadrejena družba je družba, kot je opredeljena v drugem odstavku 56. člena ZGD-1,
(f) bodoči skupni kvalificirani imetniki so osebe, ki so se sporazumele, da bodo delovale usklajeno pri pridobivanju delnic oziroma poslovnih deležev borznoposredniške družbe ali izvrševanju upravljavskih upravičenj iz teh delnic oziroma deležev in nameravajo pridobiti delež, na podlagi katerega bi skupno dosegle ali presegle kvalificirani delež (155. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI) v zvezi z drugim odstavkom 60. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZBan-2)),
(g) kvalificirani delničarski sporazum je sporazum iz tretjega odstavka 60. člena ZBan-2 v zvezi s 155. členom ZTFI in se nanaša na sklenitev takšnega sporazuma med delničarji borznoposredniške družbe, ki so skupno že imetniki delnic borznoposredniške družbe, na podlagi katerih dosegajo ali presegajo kvalificirani delež v borznoposredniški družbi,
(h) organ nadzora v zvezi s 157. členom ZTFI ima pomen, kot je opredeljen v 19. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,
(i) organ vodenja v zvezi s 157. členom ZTFI ima pomen, kot je opredeljen v 20. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2.
(2) Naslednji pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI in ZBan-2 oziroma Uredbi 575/2013/EU:
(a) pomen pojma finančna družba je na podlagi tretjega odstavka 5. člena ZTFI določen v 11. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,
(b) pomen pojma država članica je na podlagi tretjega odstavka 5. člena ZTFI določen v 3. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,
(c) pomen pojma upravljalni organ je na podlagi tretjega odstavka 5. člena ZTFI določen v 29. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,
(d) pomen pojma višje vodstvo je na podlagi tretjega odstavka 5. člena ZTFI določen v 30. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,
(e) pomen pojma bodoči kvalificirani imetnik v zvezi s 155. členom ZTFI je določen v prvem odstavku 60. člena ZBan-2,
(f) pomen pojma bodoči skupni kvalificirani imetniki v zvezi s 155. členom ZTFI je določen v drugem odstavku 60. člena ZBan-2,
(g) pomen pojma kvalificirani delničarski sporazum v zvezi s 155. členom ZTFI je določen v tretjem odstavku 60. člena ZBan-2,
(h) pomen pojma morebitni kvalificirani imetnik v zvezi s 155. členom ZTFI je določen v drugem odstavku 62. člena ZBan-2,
(i) pomen pojma nadrejena oseba je enak kot je določen v 15. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU,
(j) pomen pojma finančni holding je enak kot je določen v 20. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU,
(k) pomen pojma mešani finančni holding je enak kot je določen v 21. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU,
(l) pomen pojma mešani poslovni holding je enak kot je določen v 22. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU,
(m) pomen pojma kvalificirani delež je enak kot je določen v 36. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU in
(n) pomen pojma tesna povezanost je enak kot je določen v 38. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.
2. MERILA ZA PRESOJO PRIMERNOSTI BODOČEGA KVALIFICIRANEGA IMETNIKA 
3. člen 
(bodoči kvalificirani imetnik) 
Bodoči kvalificirani imetnik je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom in tem sklepom.
4. člen 
(ugled bodočega kvalificiranega imetnika) 
(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora imeti dobro ime ter ustrezne sposobnosti za upravljanje borznoposredniške družbe, v kateri bo pridobil kvalificiran delež in izkušnje z vodenjem poslov, primerljivih tistim, ki jih opravlja borznoposredniška družba.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da bodoči kvalificirani imetnik oziroma katerikoli od članov njegovega poslovodstva nima dobrega imena, zlasti če:
(a) je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od teh kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti, pranja denarja, izdaje tajnih podatkov ali povzročitve splošne nevarnosti in obsodba še ni bila izbrisana,
(b) je bil pravnomočno obsojen zaradi storitve prekrška zaradi kršitve veljavnih predpisov s področja delovanja gospodarskih družb, predpisov, ki urejajo preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, predpisov, ki urejajo bančništvo, zavarovalništvo ter trg finančnih instrumentov ter drugih predpisov, ki so povezani z dejavnostjo bodočega kvalificiranega imetnika ali dejavnostjo borznoposredniške družbe, v kateri bo pridobil kvalificiran delež,
(c) je opravljal vodstvene ali nadzorne funkcije v družbi v dvanajstih mesecih pred uvedbo postopka prisilne poravnave, likvidacije, stečaja ali drugih postopkov, kot posledice plačilne nesposobnosti te družbe, ki so bili uvedeni v zadnjih petih letih in
(d) iz njegovega poslovanja izhaja, da ne posluje v skladu z načeli in pravili dobre poslovne prakse oziroma ne spoštuje pravil poslovne etike.
(3) Pri presoji sposobnosti bodočega kvalificiranega imetnika in njegovih izkušenj za upravljanje in vodenje poslov borznoposredniške družbe, Agencija upošteva zlasti:
(a) njegove izkušnje na področju finančnih dejavnosti, ki so primerljive poslom, ki jih opravlja borznoposredniška družba ali upravljanja naložb družb s tega področja,
(b) usposobljenost članov njegovega poslovodstva ter njihove lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje oziroma nadzor nad vodenjem poslov borznoposredniške družbe ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot borznoposredniška družba oziroma drugih primerljivih poslov,
(c) prakse upravljanja kvalificiranega imetnika in, če je to primerno, ostalih družb v skupini.
(4) V primeru, da je bodoči kvalificirani imetnik nadzorovana finančna družba države članice oziroma nadzorovana finančna družba tretje države, član njenega upravljalnega organa, poslovodstva ali njen kvalificirani imetnik, Agencija pridobi mnenje pristojnega organa države članice ali tretje države glede okoliščin iz prvega do tretjega odstavka tega člena.
5. člen 
(ugled in izkušnje oseb, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža imele možnost upravljati borznoposredniško družbo ali drugače vplivati na njeno poslovanje) 
(1) Člani organov vodenja ali nadzora in člani višjega vodstva kvalificiranega imetnika oziroma osebe, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati borznoposredniško družbo ali drugače vplivati na njeno poslovanje oziroma bodo predlagane za imenovanje v upravljalni organ borznoposredniške družbe ali na mesto člana višjega vodstva borznoposredniške družbe, morajo imeti ustrezen ugled, znanje in izkušnje za opravljanje svojih nalog, ki vplivajo na upravljanje borznoposredniške družbe in vodenje poslov borznoposredniške družbe.
(2) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 4. člena tega sklepa.
(3) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da ima oseba, ki bo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža imela možnost upravljati borznoposredniško družbo ali drugače vplivati na njeno poslovanje, ustrezne sposobnosti in izkušnje za upravljanje in vodenje poslov borznoposredniške družbe, zlasti če:
(a) ima najmanj triletne izkušnje z opravljanjem gospodarskih dejavnosti, primerljivih poslom, ki jih opravlja borznoposredniška družba,
(b) je ustrezno strokovno usposobljen ter ima lastnosti in najmanj triletne izkušnje, potrebne za vodenje oziroma nadzor nad vodenjem poslov borznoposredniške družbe ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot borznoposredniška družba oziroma drugih primerljivih poslov in
(c) dejavnosti in aktivnosti, ki jih opravlja, dokazujejo njegove sposobnosti za ustrezno upravljanje in vodenje borznoposredniške družbe.
6. člen 
(finančna trdnost bodočega kvalificiranega imetnika) 
(1) Finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika mora biti tako trden, da ne bo ogroženo poslovanje borznoposredniške družbe, v kateri namerava pridobiti kvalificiran delež.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen:
(a) če je bilo poslovanje bodočega kvalificiranega imetnika v zadnjih treh poslovnih letih uspešno in stabilno ter v skladu s predpisi in
(b) če je mogoče sklepati, da finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika po pridobitvi kvalificiranega deleža omogoča izvedbo poslovnega načrta borznoposredniške družbe za prihodnja tri leta, upoštevajoč višino kvalificiranega deleža, ki ga namerava pridobiti v borznoposredniški družbi ter dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika in družb v skupini, ki ji pripada kvalificirani imetnik.
(3) Pri presoji finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika Agencija ocenjuje zlasti:
(a) finančno moč bodočega kvalificiranega imetnika,
(b) vir sredstev za pridobitev kvalificiranega deleža,
(c) njegovo sposobnost za pridobivanje finančnih sredstev v prihodnje,
(d) njegov sistem upravljanja,
(e) preglednost strukture njegovih naložb v lastniške deleže,
(f) resničnost in poštenost njegovih računovodskih izkazov,
(g) preglednost in stabilnost njegove lastniške strukture.
7. člen 
(vpliv na sposobnost borznoposredniške družbe ravnati v skladu s pravili o upravljanju s tveganji ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 5. poglavju ZTFI in Uredbi 575/2013/EU)
(1) Zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika ne sme biti ogrožena sposobnost borznoposredniške družbe izpolnjevati pravila o upravljanju s tveganji ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 5. poglavju ZTFI in Uredbi 575/2013/EU.
(2) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Agencija preverja, ali obstaja verjetnost, da:
(a) borznoposredniška družba ne bo sposobna izpolnjevati pravil o upravljanju s tveganji oziroma zahtev in omejitev, kot so določene z določbami 5. poglavja ZTFI in Uredbo 575/2013/EU,
(b) bi bilo v borznoposredniški družbi onemogočeno izvajanje učinkovitega nadzora ter učinkovita izmenjava informacij med pristojnimi nadzornimi organi držav članic ali razmejitve pristojnosti in odgovornosti za nadzor med njimi,
(c) bi pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi ogrozila položaj borznoposredniške družbe tako, da ta ne bi bila sposobna vzpostaviti in dosledno uresničevati primernih notranjih ureditev in postopkov za upravljanje tveganj, mehanizmov notranjih kontrol in politik prejemkov, vključno z zanesljivimi postopki poročanja ter računovodskimi postopki, ki omogočajo ugotavljanje, merjenje, spremljanje in nadzor poslov z njenim nadrejenim finančnim ali mešanim finančnim holdingom oziroma mešanim poslovnim holdingom in njegovimi podrejenimi družbami.
8. člen 
(preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma) 
(1) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Agencija ugotavlja, ali:
(a) obstajajo razlogi za sum, da je bilo ali bo v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega deleža storjeno dejanje pranja denarja, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma,
(b) bo ta pridobitev povečala tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da so podani razlogi za sum glede dejstev oziroma okoliščin iz prvega odstavka tega člena, če:
(a) bodoči kvalificirani imetnik ni rezident države članice oziroma rezident enakovredne tretje države, v kateri veljajo enakovredni standardi glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, in
(b) vse finančne transakcije, potrebne za pridobitev kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika, ne bodo izvedene med nadzorovanimi finančnimi družbami držav članic oziroma enakovrednih tretjih držav.
(3) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena Agencija ocenjuje zlasti:
(a) izvor sredstev za financiranje dejavnosti bodočega kvalificiranega imetnika, vključno s financiranjem pridobitve kvalificiranega deleža,
(b) način izvedbe finančnih transakcij bodočega kvalificiranega imetnika, vključno z osebami, ki sodelujejo pri izvedbi finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi,
(c) dejanskega lastnika bodočega kvalificiranega imetnika.
(4) Pri presoji okoliščin iz tega člena se Agencija lahko, kadar oceni, da je to potrebno oziroma smiselno, posvetuje z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja.
9. člen 
(načelo sorazmernosti) 
Agencija pri presoji primernosti bodočega kvalificiranega imetnika upošteva načelo sorazmernosti, kar pomeni, da pri presoji izpolnjevanja meril iz 4. do 8. člena tega sklepa upošteva:
(a) naravo bodočega kvalificiranega imetnika (fizična ali pravna oseba),
(b) dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika in družb v skupini, ki jih pripada, ter finančna razmerja med člani skupine,
(c) velikost deleža, ki ga namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti,
(d) vpliv na upravljanje borznoposredniške družbe, v kateri namerava pridobiti kvalificiran delež,
(e) obstoj dokumentacije in informacij iz preteklih ocen o primernosti kvalificiranega imetnika,
(f) morebitna druga dejstva in okoliščine.
10. člen 
(smiselna uporaba meril za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika) 
Določbe 4. do 9. člena tega sklepa o merilih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.
3. DOKUMENTACIJA, KI JO JE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA 
11. člen 
(dokumentacija in informacije) 
(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža priložiti dokumentacijo in informacije iz Priloge 1, ki je sestavni del tega sklepa.
(2) Agencija lahko v skladu s šestim odstavkom 547.a člena ZTFI zahteva predložitev dodatnih informacij ali dokumentov, potrebnih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika, ne glede na to, ali so navedeni v Prilogi 1 tega sklepa.
12. člen 
(smiselna uporaba določb glede dokumentacije) 
(1) Določbe 11. člena tega sklepa o dokumentaciji, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja, se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.
(2) Udeleženci kvalificiranega delničarskega sporazuma ali skupni kvalificirani imetniki morajo predložiti tudi predlog kvalificiranega delničarskega sporazuma oziroma drug dokument o sporazumno usklajenem delovanju pri pridobivanju delnic oziroma poslovnih deležev borznoposredniške družbe ali izvrševanju upravljavskih upravičenj iz teh delnic oziroma deležev.
4. OBVEŠČANJE AGENCIJE 
13. člen 
(pošiljanje obvestil) 
(1) Če namerava kvalificirani imetnik, ki je pridobil dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, odtujiti delnice oziroma poslovni delež tako, da bi se zaradi tega njegov delež zmanjšal pod spodnjo mejo razpona, za katero velja dovoljenje, mora skladno s 155. členom ZTFI v zvezi s četrtim odstavkom 74. člena ZBan-2 o tem pisno obvestiti Agencijo najmanj en delovni dan pred nameravano odtujitvijo delnic. V pisnem obvestilu navede tudi velikost predvidenega zmanjšanja deleža in višino deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu po predvidenem zmanjšanju deleža.
(2) Kvalificirani imetnik mora Agencijo skladno s 155. členom ZTFI v zvezi s petim odstavkom 74. člena ZBan-2 nemudoma obvestiti o vsaki združitvi ali delitvi, pri kateri je udeležen, in o vsaki drugi statusni spremembi. Pisnemu obvestilu mora priložiti izpisek iz registra oziroma drugega ustreznega javnega registra.
(3) Finančni holding, mešani finančni holding in mešani poslovni holding, ki ima v skladu z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža položaj borznoposredniški družbi nadrejene družbe, mora Agencijo skladno s 155. členom ZTFI v zvezi s šestim odstavkom 74. člena ZBan-2 obvestiti v roku petih delovnih dni o vsaki spremembi članov poslovodstva.
5. KONČNI DOLOČBI 
14. člen 
(prenehanje veljavnosti sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 74/09).
15. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2016-3
Ljubljana, dne 10. novembra 2016
EVA 2016-1611-0134
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost